Praca dla opiekunek w Niemczech

+48 12 341 15 15
Zadzwoń już teraz!

Praca dla opiekunek w Niemczech

Dlaczego warto wyjechać z ATERIMA MED? Praca dla cudzoziemców

Praca w opiece nad osobami starszymi w Niemczech to zawód coraz częściej wybierany przez Polaków. W ATERIMA MED zatrudniamy także cudzoziemców, którzy spełniają wymagania i posiadają predyspozycje do pracy w opiece.

Praca w ATERIMA MED dla cudzoziemców

Wyjazd do Niemiec do pracy w opiece to szansa na dużo wyższe wynagrodzenie w porównaniu do średnich zarobków opiekunów w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Właśnie dlatego na pracę w ATERIMA MED decyduje się również wielu cudzoziemców, np. obywateli Ukrainy lub Białorusi.

Jakie warunki trzeba spełniać aby wyjechać?

Praca jako Opiekunka lub Opiekun w ATERIMA MED wymaga doświadczenia w opiece nad osobą starszą lub niesamodzielną (może to być np. opieka nad członkiem rodziny) oraz przynajmniej podstawowej znajomości języka niemieckiego. W przypadku cudzoziemców niezwykle ważne jest także rozumienie i swobodne komunikowanie się w języku polskim, m.in. ze względu na załatwiania wszystkich formalności przed wyjazdem. Poza znajomością języków i doświadczeniem, istotne jest też posiadanie pewnych predyspozycji i cech charakteru, które znacznie ułatwiają pracę opiekuna. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Wszystkich naszych pracowników zatrudniamy w pełni legalnie, opłacamy składki zdrowotne i społeczne, w tym składki emerytalne. Właśnie dlatego konieczne jest posiadanie pewnych dokumentów, które umożliwią legalny i bezpieczny wyjazd do pracy w Niemczech.

W przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego wyjazd z ATERIMA MED jest możliwy, jeśli kandydat posiada:

  • Kartę Polaka, decyzję przyznania Karty Polaka oraz wizę D18 – Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Nie oznacza ona jednak nadania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa pobytu czasowego czy stałego w Polsce ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy. Posiadanie Karty Polaka wiąże się jednak z pewnymi uprawnieniami – między innymi umożliwia podejmowanie na terenie Polski legalnej pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Wiza krajowa D18, oznaczona symbolem „D” uprawnia posiadacza do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu pobytu podanego przez pracownika z zagranicy (jeśli cel podany przez daną osobę wskazuje, że będzie przebywał w Polsce krócej niż rok, okres pobytu, do którego będzie uprawniony cudzoziemiec na podstawie wizy, będzie krótszy). 

Jeśli kandydat do pracy chce pozostać w Polsce dłużej, musi po tym okresie ubiegać się o nową wizę u polskiego konsula za granicą lub o Kartę Pobytu Stałego.

Więcej na temat Karty Polaka można znaleźć tutaj.

  • Kartę Pobytu Stałego oraz decyzję przyznania Karty Pobytu Stałego – Karta Pobytu Stałego wraz z ważnym paszportem potwierdza tożsamość oraz legalny pobyt cudzoziemca w Polsce i umożliwia swobodne przekraczanie granicy państwa polskiego, a także podróżowanie po innych krajach strefy Schengen, tj. Niemcy, Francja, Hiszpania, itd.

Zezwolenie na pobyt stały cudzoziemca w Polsce obowiązuje bezterminowo, jednak karta pobytu jest ważna przez 10 lat, co oznacza, że co 10 lat należy kartę wymienić. Istnieje możliwość utraty Karty Pobytu Stałego, np. w przypadku rozwodu z mężem Polakiem – w sytuacji, gdy Karta została przyznana na podstawie tego małżeństwa).

Karta Polaka traci ważność z dniem otrzymania przez jej posiadacza Karty Pobytu Stałego. Jeśli posiadacz Karty Polaka uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, powinien w procesie rekrutacji korzystać wyłącznie z Karty Pobytu Stałego oraz decyzji jej wydania.

Co z prawem jazdy?

W ATERIMA MED mamy wiele ofert pracy w Niemczech dla opiekunów, którzy mają ważne prawo jazdy i są gotowi do prowadzenia samochodu. Wynika to np. z potrzeby zawożenia podopiecznego na rehabilitację, zajęcia aktywizujące lub po prostu na wyjazdy do oddalonego od domu sklepu lub lekarza.

Cudzoziemcy, którzy posiadają wydane np. na Ukrainie prawo jazdy są zobowiązani wymienić je na dokument międzynarodowy – wtedy zostaje ono uznane za ważny dokument.

Centrum interesów życiowych w Polsce

Podczas rekrutacji w ATERIMA MED bardzo ważne jest legitymowanie się przez kandydata paszportem, na podstawie którego zostały wydane decyzje o wydaniu wizy, Karty Polaka lub Karty Pobytu Stałego.

Aby móc wyjechać do pracy w Niemczech i otrzymać ubezpieczenie, niezbędne są wyżej wymienione dokumenty – warunkiem koniecznym jest także posiadanie przez kandydata centrum interesów życiowych na terenie Polski, co poświadcza przy podpisaniu umowy. Poprzez "centrum interesów życiowych" należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, miejsce zamieszkania, aktywność społeczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji/klubów, itp.

Jeśli myślisz nad pracą jako opiekunka lub opiekun osób starszych w ATERIMA MED, ale posiadasz inne dokumenty niż te wymienione w artykule lub znajdujesz się w innej sytuacji życiowej – prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 341 15 15 lub pod adresem e-mail: opiekunki@aterima-med.pl.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki ciasteczek i polityki prywatności.

Kliknij i zadzwoń +48 12 341 15 15