Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Kluczowe zwroty dla opiekunów

Zdecydowanie najtrudniej przypomnieć sobie potrzebne słówka i zwroty w sytuacjach największego stresu - czyli np. kiedy z podopiecznym coś złego się dzieje. Dlatego namawiam wszystkich opiekunów, by nauczyli się na pamięć i często powtarzali zwroty związane z uspokajaniem i pytaniem podopiecznego, co dokładnie mu dolega.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 38

Der Schwindelanfall - czyli zawroty głowy pani Doris

Im zima dłużej trwała, tym słabsza wydawała mi się moja podopieczna. W nocy często źle spała, a w ciągu dnia była apatyczna. Zdarzały się jej również zawroty głowy - zwłaszcza, gdy zbyt szybko chciała się podnieść. O jednej z takich sytuacji opowiem w tej lekcji.

 

 

 

 

1

Wydawało się, że to będzie spokojny dzień. Pani Doris wyjątkowo długo spała, więc zdążyłam nastawić pranie i przygotować składniki na obiad, a potem zostało mi sporo czasu na czytanie. O 10:00 postanowiłam obudzić starszą Panią.

— Grüß Gott, Frau Schulz. Sie haben heute aber lange geschlafen. Es ist schon 10 Uhr. Kommen Sie, es ist Zeit zum Aufstehen. [Grys Got, Frał Szulc. Zi haben hojte aba lange geszlafen. Es yst szon cejn Uła. Komen Zi, es yst Cajt cum Ałfsztejen.]
— Szczęść Boże, Pani Schulz. Ależ Pani dzisiaj długo spała. Jest już 10:00 godzina. Już pora wstawać.
— Guten Morgen, Frau Oleksy. [Guten Morgen, Frał Oleksy.]
— Dzień dobry, Pani Oleksy.
— Wie fühlen Sie sich heute? [Wi fylen Zi ziś hojte?]
— Jak się Pani dzisiaj czuje?
— Fantastisch. Ich habe so fest geschlafen wie lange nicht mehr. [Fantastisz. Iś habe zo fest geszlafen wi lange niśt mea.]
— Fantastycznie. Już dawno tak mocno nie spałam.
— Wirklich? Das freut mich. Na dann, werde ich Sie jetzt frisch machen. Danach können wir Frühstück essen. [Wirkliś? Das frojt miś. Na dan, werde iś Zi ject frisz machen. Danach kynen wija Frysztik esen.]
— Naprawdę? Cieszy mnie to. A teraz Panią odświeżę. Potem możemy zjeść śniadanie.
— Gute Idee. [Gute Idee.]
— Dobry pomysł.
— So, ich helfe Ihnen und werde Sie in den Rollstuhl setzen. Aber langsam, langsam! Haben sie ein wenig Geduld, Frau Schulz. Nicht so schnell! [Zo, iś helfe Inen und werde Zi in den Rolsztul zecen. Aba langzam, langzam! Haben zi ajn weniś Geduld, Frał Szulc. Niśt zo sznel!]
— Tak więc pomogę Pani i posadzę Panią na wózek inwalidzki. Ale powoli powoli! Troszkę cierpliwości, Pani Schulz. Nie tak szybko!
— Oh, Frau Oleksy, warten Sie! Mir dreht sich plötzlich alles. Mir wird ganz schwindelig. [Oh, Frał Oleksy, warten Zi! Mija drejt ziś plycliś ales. Mija wird ganc szwindeliś.]
— Oh, Pani Oleksy, niech Pani zaczeka! Nagle wszystko mi się kręci. Bardzo mi się kręci w głowie.
— Schwindelig? Sie meinen, Ihnen wird schwarz vor Augen? [Szwindeliś? Zi majnen, Inen wird szfarc for Ałgen?]
— Kręci się w głowie? Ma Pani na myśli, że zrobiło się Pani ciemno przed oczami?
— Ja. [Ja.]
— Ja.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Moja podopieczna była bardzo blada i miała zamroczone spojrzenie. Przez chwilę obawiałam się, że straci przytomność, ale na szczęście tak się nie stało.

— Frau Schulz, Sie sind auf einmal auch total blass geworden. [Frał Szulc, Zi zind ałf ajnmal ałch total blas geworden.]
— Pani Schulz, nagle zrobiła się Pani całkiem blada.
— Oh je, oh je. Was passiert nur mit mir? [Oh je, oh je. Was pasirt nuła mit mija?]
— Ojej, ojej. Co się ze mną dzieje?
— Atmen Sie ganz ruhig. Und regen Sie sich nicht auf. Ich lege Sie wieder zurück ins Bett. [Atmen Zi ganc ruiś. Und rejgen Zi ziś niśt ałf. Iś lege Zi wida curyk ins Bet.]
— Proszę spokojnie oddychać. I proszę się nie denerwować. Położę Panią z powrotem do łóżka.
— Ja, bitte! [Ja, byte!]
— Tak, proszę!
— So, und nun werde ich ein großes Kissen nehmen und es unter Ihre Beine tun. Dann kommt das Blut wieder in den Kopf zurück. Geben Sie mir bitte einmal Ihren Arm. Ich möchte den Puls messen. Frau Schulz, Ihr Puls ist ziemlich niedrig. [Zo, und nun werde iś ajn groses Kisen nejmen und es unta Ire Bajne tun. Dan komt das Blut wida in den Kopf curyk. Gejben Zi mija byte ajnmal Iren Arm. Iś myśte den Puls mesen. Frał Szulc, Ija Puls yst cimliś nidriś.]
— Teraz wezmę dużą poduszkę i położę Pani pod nogi. Wtedy krew znowu spłynie do głowy. Proszę mi podać swoją rękę. Chciałabym zmierzyć puls. Pani Schulz, Pani puls jest dość niski.
— Ist das schlimm? [Yst das szlym?]
— Czy to źle?
— Nein, das wird schon wieder. Wenn Sie ein Weilchen liegen bleiben, normalisiert sich das bald. Ich gehe jetzt erst einmal ins Badezimmer. Ich möchte das Blutdruckmessgerät holen. [Najn, das wird szon wida. Wen Zi ajn Wajlsien ligen blajben, normalizirt ziś das bald. Iś geje ject erst ajnmal ins Badecyma. Iś myśte das Blutdrukmesgerejt holen.]
— Nie, poprawi się. Jeżeli Pani chwileczkę poleży, to szybko się unormuje. Pójdę najpierw do łazienki. Chcę przynieść ciśnieniomierz.
— Nein, bitte bleiben Sie hier! Ich habe Angst. Ich möchte nicht allein sein. [Najn, byte blajben Zi hija! Iś habe Angst. Iś myśte niśt alajn zajn.]
— Nie, proszę niech Pani tu zostanie! Boję się. Nie chcę być sama.
— Frau Schulz, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ihnen kann nichts passieren. Ich bin in einer Minute zurück. Ich muss doch Ihren Blutdruck kontrollieren und die Werte notieren. Außerdem bringe ich Ihnen ein Glas Wasser mit. Das wird Ihnen gut tun. [Frał Szulc, Zi mysen ziś kajne Zorgen machen. Inen kan niśc pasiren. Iś bin in ajna Minute curyk. Iś mus doch Iren Blutdruk kontroliren und die Werte notiren. Ałsadem bringe iś Inen ajn Glas Wasa mit. Das wird Inen gut tun.]
— Pani Schulz, proszę się nie obawiać. Nic się Pani nie stanie. Za minutę wracam. Muszę kontrolować Pani ciśnienie i notować wartości. Poza tym, przyniosę Pani szklankę wody. To Pani dobrze zrobi.
— In Ordnung. [In Ordnung.]
— W porządku.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Szybko pobiegłam do kuchni po szklankę zimnej wody. Po drodze zabrałam z salonu ciśnieniomierz i notatnik. Kiedy wróciłam, pani Doris wyglądała już trochę lepiej.

— Sehen Sie, ich bin schon wieder hier. Das war doch ganz schnell. Geht es Ihnen inzwischen denn etwas besser? [Zejen Zi, iś bin szon wida hija. Das war doch ganc sznel. Gejt es Inen incfiszen den etfas besa?]
— Widzi Pani, już jestem z powrotem. To było całkiem szybko. Czy w międzyczasie poczuła się Pani trochę lepiej?
— Ja, aber ich fühle mich immer noch benommen. [Ja, aba iś fyle miś yma noch benomen.]
— Tak, ale czuję się jeszcze zamroczona.
— Das ist verständlich. [Das yst fersztendliś.]
— To zrozumiałe.
— Was war eben nur mit mir los? [Was war ejben nuła mit mija los?]
— Ale co się ze mną działo?
— Naja, sie wollten wahrscheinlich einfach zu schnell aufstehen. Dann ist ihr Blut in die Beine gesackt. So hat Ihr Gehirn nicht mehr genügend Sauerstoff bekommen. [Naja, zi wolten warszajnliś ajnfach cu sznel ałfsztejen. Dan yst Ija Blut in di Bajne gezakt. Zo hat Ija Gehyrn niśt mea genygend Załasztof bekomen.]
— No tak, może chciała Pani po prostu za szybko wstać. Wtedy Pani krew spłynęła do nóg. Dlatego Pani mózg nie dostał wystarczająco dużo tlenu.
— Ach so. [Ach zo.]
— Ach tak.
— Es ist wichtig, dass Sie sich morgens viel Zeit lassen. Sie sollten nicht so hektisch sein! Immer mit der Ruhe! Sie haben doch keine Eile, keinen Stress. [Es yst wiśtiś, das Zi ziś morgens fil Cajt lasen. Zi zolten niśt zo hektisz zajn! Yma mit der Rułe! Zi haben doch kajne Ajle, kajnen Sztres.]
— Ważne jest, żeby rano dała Pani sobie dużo czasu. Nie może Pani być taka nerwowa. Zawsze ze spokojem. Przecież nigdzie się Pani nie spieszy, bez stresu.
— Wie so oft haben Sie Recht, Frau Oleksy. Ich fühle mich schon etwas wohler. [Wi zo oft haben Zi Reśt, Frał Oleksy. Is fyle miś szon etfas wola.]
— Jak zawsze ma Pani rację, Pani Oleksy. Czuję się już trochę lepiej.
— Das beruhigt mich. Ihr Gesicht hat auch wieder etwas Farbe bekommen. Allerdings dürfen Sie noch nicht aufstehen. Sonst wird Ihnen gleich noch einmal schwindelig. Sie wollen doch nicht ohnmächtig werden und wieder umkippen, oder? [Das beruiśt miś. Ija Geziśt hat ałch wida etfas Farbe bekomen. Aladings dyrfen Zi noch niśt ałfsztejen. Zonst wird Inen glajś noch ajnmal szwindeliś. Zi wolen doch niśt onmeśtiś werden und wida umkypen, oda?]
— Uspokaja mnie to. Pani twarz znowu nabrała trochę kolorów. Niemniej jednak nie wolno Pani jeszcze wstawać. W przeciwnym razie znowu zakręci się Pani w głowie. Nie chce Pani przecież zasłabnąć i znowu się przewrócić, prawda?
— Nein, nein. Allerdings habe ich langsam Hunger. Könnten Sie mir vielleicht Frühstück machen? [Najn, najn. Aladings habe iś langzam Hunga. Kynten Zi mija filajśt Frysztik machen?]
— Nie, nie. Zresztą powoli robię się głodna. Czy mogłaby mi Pani przygotować śniadanie?
— Natürlich. Appetit ist ein gutes Zeichen. Heute gibt es Brötchen mit Marmelade. Ihr Körper war sicher auch unterzuckert. Etwas Süßes wird Ihnen neue Energie geben. [Natyrliś. Apetit yst ajn gutes Cajchen. Hojte gibt es Brytsien mit Marmelade. Ija Kyrpa war zisia ałch untacukert. Etfas Zyses wird Inen noje Energi gejben.]
— Naturalnie. Apetyt to dobry znak. Dzisiaj są bułki z marmoladą. Pani organizm miał na pewno niedobór cukru. Coś słodkiego da Pani nową energię.
— Danke. Bis dahin mache ich noch einmal die Augen zu. Ich möchte mich von dem Schreck am frühen Morgen etwas erholen. [Danke. Bis dahin mache iś noch ajnmal di Ałgen cu. Iś myśte miś fon dem Szrek am fryjen Morgen etfas erholen.]
— Dziękuję. Do tego czasu zamknę jeszcze raz oczy. Muszę odpocząć od tego strachu z samego rana.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Zostawiłam moja podopieczną, by chwilę odpoczęła i uspokoiła się w ciszy. Podczas przygotowywania dla niej śniadania co chwilkę zaglądałam do jej sypialni, by upewnić się, że już wszystko w porządku. To był bardzo stresujący poranek...

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Uzupełnij pasujące słowa:

a) UNTERZUCKERT g) BLUTDRUCKMESSGERÄT
b) SCHWINDELIG h) AUGEN
c) BLASS i) NIEDRIG
d) SAUERSTOFF j) UMGEKIPPT
e) PULS k) OHNMÄCHTIG
f) BENOMMEN j) DREHT

 

 

 

1. Mir wird ........ .
2. Ich muss noch den ........ messen.
3. Ihr ist ganz schwarz vor ........ .
4. In unserer Hausapotheke gibt es ein ........ .
5. Der Puls ist sehr ........ .
6. Nach dem Sport ist er durstig und auch ........ .
7. Er hat kaum noch Farbe im Gesicht und ist sehr ........ .
8. Als mir schwindelig war, fühlte ich mich ........ .
9. Wir sollten das Fenster öffnen, denn hier gibt es nicht genügend ........ .
10. Manchmal wenn man zu schnell aufsteht, ........ sich alles.
11. Nach der großen Anstrengung ist er ........ geworden.
12. Als sie schwanger war, ist sie am Morgen einmal ........ .

 

 

 Ułóż słowa:

 

1. TREWE ...............................................
2. ENMIKUPP ...............................................
3. SPUL ...............................................
4. HERING ...............................................
5. REGIENE ...............................................
6. SLABS ...............................................
7. TEPPATI ...............................................
8. CKRESCH ...............................................
9. LEEI ...............................................
10. LUCKDRUBT ...............................................
11. DISCHWELNIG ...............................................
12. MILMSCH ...............................................

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Maria G.-Daniel:

Witam serdecznie. Stronę znalazłam przez przypadek i nie mam słów podziękowań.Zastosowane słownictwo medyczne w różnych nagłych sytuacjach bardzo pomogą mi w dalszej nauce języka niemieckiego.Od dwóch lat pracuję w Niemczech i do niedawna bardzo kulałam z językiem, jednak teraz jestem pewna że pójdzie mi o wiele łatwiej.Składam pokłon dla pomysłodawców strony.

Ala:

Super są te lekcje. sama niewiele jeszcze umiem, ale sporo zrozumiałam z tych rozmów. Fajnie, że jest też wymowa napisana. sczerze pisząc to myślałam, że mniej rozumiem po niemiecku.

TERESA:

SUPER DLACZEGO WCZESNIEJ TEGO NIE WIDZIALAM... DZIEKI WIELKIE... I NIE PRZERYWAJCIE TYCH LEKCJI NIGDY.... SZKODA ZE NIE MA W NRF INTERNETU BO W WOLNYCH CHWILACH MOZNA BY BYLO SIE UCZYC NIEMIECKIEGO, ALE ONI SA TAK CHYTRZY ZE 1 EURO TO DLA NICH WIELKIE PIENIADZE WIEC O TELEFONIE CZY INTERNECIE MOZNA ZAPOMNIEC....

Ewelina:

Lekcje sa super.Niemiecki znam niezle ale te zwroty sa bardzo pomocne.Dziekuje i sle Herzliche Grusse

Ewelina Niemczyk:

Bardzo przydatne lekcje, super zwroty ! Dziekuje i pozdrawiam

Ela:

Bardzo przydatne lekcje.Brakuje mi tu jednak przykładowych dialogów jak rozmawiać z podopieczną,która ma głęboką demencję,pluje jedzeniem i często nie wie co robi i gdzie jest.A demencja starcza jest dość powszechnym problemem opiekunek. Dziękuję za dotychczasowe lekcje i pozdrawiam.

ewa:

Zawsze czekam z niecierpliwoscia na kolejne lekcje niemieckiego...jestem tutaj na stronie przynajmniej raz dziennie....bardzo dziekuje..

teresa szrek:

lekcje bardzo przydatne.Dziekuję za włożoną pracę i życzę wszystkiego najlepszego.Proponuję jedną lekcję poświęcić na opracowanie słownictwa opisującego nasz piękny kraj ,jego zabytki i krainy geograficzne.Jesteśmy w różnych miejscach Niemiec ,seniorzy są ciekawi miejsc z których przybywamy.Dla nich Polska to nadal kraj z drugiej strony mocy .Pozdrawiam

Ula:

Znając dobrze niemiecki i tak moge się czegos nowego i przydatnego dowiedziec z tych lekcji.

Zosia:

Jestem zadowolona z tych lekcji

Monika:

Faktycznie bardzo pomocne,można się wiele nauczyć.

Halina Fijałkowska:

Bardzo pomocne

hana:

Lekcje sa pomocne, dziekuje i pozdrawiam.

Marek:

super szkolenia zawodowe

Ewa:

Witam\nLekcje są bardzo pomocne.\nDziękuję i pozdrawiam.

lolek:

Dziękuję,chociaż już dawno to chciałam zrobić.Bardzo pomocne lekcje.Dziękuję bardzo

Marysia:

Witam \nPozdrawiam serdeczne zespół który pisze te ćwiczenia są naprawdę świetne.\nMam jednak małą propozycję czy nie można by tych scenek nagrać w formie video aby można było je oglądać.jak film.

maciek:

niesamowicie przydatne dziękuję pozdrawiam

henryka:

Super bardzo dziękuję pozdrawiam