Lekcje niemieckiego dla początkujących

• Kurs dla początkujących
• Nagrania AUDIO do każdej lekcji

lekcja 9

Einkäufe – czyli gdzie Niemcy robią zakupy

Część II

Mam na imię Teresa i już od pewnego czasu myślałam o podjęciu pracy Opiekunki osób starszych w Niemczech. Ponieważ mam już duże doświadczenie w tym zakresie, sama opieka mnie nie przerażała – jednak jeszcze nigdy nie pracowałam w Niemczech i obawiałam się o moją znajomość niemieckiego. Na szczęście mam zaprzyjaźnioną sąsiadkę – Basię – która już od kilku lat opiekuje się w Niemczech panią Doris. Poza swoimi starymi materiałami językowymi Basia dała mi też mnóstwo wskazówek, jak powinnam z nich korzystać, by faktycznie dużo się nauczyć. Po kilku tygodniach intensywnej nauki nie tylko ja dostrzegłam owoce mojej pracy. Zostałam wybrana jako Opiekunka u pani Marie Neumann i mogłam w końcu wyjechać do Niemiec. Poznaj moją historię i ucz się niemieckiego razem ze mną – mnie się udało!

Teresa

W środę rano pani Neumann wspomniała, że wieczorem przyjdzie ją odwiedzić przyjaciółka, pani Meier. Dlatego też poprosiła, abym przygotowała coś pysznego na kolację.

• Frau Dukat, heute am Abend kommt meine Freundin zu Besuch. Wir möchten zusammen Karten spielen und ein bisschen über ihre letzte Reise reden. Ihre Tochter wohnt in Frankreich. Sie war dort in letztem Monat. [Frał Dukat, hojte am Abend komt majne Frojndin cu Bezuch. Wija myśten cuzamen Karten szpilen und ajn bis-sien yba ire lecte Rajze rejden. Ire Tochta wont in Frankrajś. Zi waa dort in lectem Monat.]
Pani Dukat, dzisiaj wieczorem przychodzi moja przyjaciółka z wizytą. Chciałybyśmy pograć razem w karty i porozmawiać trochę o jej ostatniej podróży. Jej córka mieszka we Francji. Była tam miesiąc temu.
• Hm, Frankreich. Das ist ein schönes Land. [Hm, Frankrajś. Das yst ajn szynes Land.]
Hm, Francja. To jest piękny kraj.
• Waren Sie schon in Frankreich? [Waren Zi szon in Frankrajś?]
Była Pani już we Francji?
• Ja, ich war schon einmal in Frankreich – in Paris. [Ja, iś waa szon ajnmal in Frankrajś – in Paris.]
Tak, byłam już raz we Francji – w Paryżu.
• Fantastisch. Wie gefällt Ihnen Paris? [Fantastysz. Wi gefelt Inen Paris?]
Fantastycznie. Jak podoba się Pani Paryż?
• Diese Stadt ist wunderschön. Es gibt dort viele interessante Plätze und Menschen sind freundlich. [Dize Sztat yst wundaszyn. Es gybt dort file interesante Plece und Menszen zind frojndliś.]
To miasto jest przepiękne. Jest tam wiele interesujących miejsc, a ludzie są przyjaźni.
• Ah so. Das klingt prima. Ich möchte auch nach Paris fahren. [Ach zo. Das klingt prima. Iś myśte ałch nach Paris faren.]
Ach tak. Brzmi to świetnie. Też chciałabym pojechać do Paryża.
• Vielleicht fahren Sie dorthin einmal. Um wie viel Uhr kommt ihre Freundin an? [Filajśt faren Zi dorthin ajnmal. Um wi fil Uła komt ire Frojndin an?]
Może pojedzie tam Pani kiedyś. O której przychodzi Pani przyjaciółka?
• Meine Freundin kommt gegen 18 Uhr an. Könnten Sie vielleicht uns etwas Köstliches zum Abendbrot zubereiten? [Majne Frojndin komt gejgen achtcejn Uła an. Kynten Zi filajśt uns etwas Kystlisies cum Abendbrot cuberajten?]
Moja przyjaciółka przyjdzie około 18. Mogłaby Pani może przygotować nam coś pysznego na kolację?
• Worauf haben Sie Lust? [Worałf haben Zi Lust?]
Na co ma Pani ochotę?
• Vielleicht eine warme Mahlzeit. Kochen Sie bitte Hähnchen mit Karotten und Kartoffeln. [Filajśt ajne warme Malcajt. Kochen Zi byte Hensien mit Karoten und Kartofeln.]
Może jakieś danie na ciepło. Proszę ugotować kurczaka z marchewkami i ziemniakami.
• Gute Idee. Ich muss zuerst einkaufen gehen. Wir brauchen frisches Obst, Gemüse und Fleisch. Ich mache eine Einkaufsliste. Warten Sie bitte ein Moment. [Gute Idee. Iś mus cuerst ajnkałfen gejen. Wija brałchen fryszes Obst, Gemyse und Flajsz. Iś mache ajne Ajnkałfsliste. Warten Zi byte ajn Moment.]
Dobry pomysł. Muszę najpierw iść na zakupy. Potrzebujemy świeżych owoców, warzyw i mięsa. Zrobię listę zakupów. Proszę chwilę poczekać.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Zawsze przed zakupami zapisuję listę potrzebnych produktów na kartce. Od kiedy uczę się niemieckiego, robię to po niemiecku. To bardzo pomocne: o niczym nie zapominam, ćwiczę cały czas słówka i dodatkowo w awaryjnych sytuacjach, gdy zapomnę w sklepie nazwy produktu, wiem, że mogę szybko zerknąć na moja listę, co zmniejsza stres.

• So, Frau Neumann, was noch brauchen Sie? Was soll ich für Sie kaufen? [Zo, Frał Nojman, was noch brałchen Zi? Was zol iś fyr Zi kałfen?]
A więc, Pani Neumann, czego jeszcze Pani potrzebuje? Co dla Pani kupić?
• Ich möchte gerne dunkle Schokolade zum Nachtisch essen. Kaufen Sie bitte noch einen Käsekuchen in der Konditorei. Meine Freundin mag Käsekuchen sehr. [Iś myśte gerne dunkle Szokolade cum Nachtysz esen. Kałfen Zi byte noch ajnen Kejzekuchen in der Konditoraj. Majne Frojndin mag Kejzekuchen zea.]
Zjadłabym gorzką czekoladę na deser. Proszę kupić jeszcze sernik w cukierni. Moja przyjaciółka bardzo lubi sernik.
• In Ordnung. Dann gehe ich aus. Ich komme in eine Stunde zurück. Gemüse, Obst und Fleisch kaufe ich in einem Tante-Emma-Laden. Dort gibt es immer frische und gesunde Lebensmittel. Danach kaufe ich noch den Käsekuchen in der Konditorei. [In Ordnung. Dan geje iś ałs. Iś kome in ajne Sztunde curyk. Gemyze, Obst und Flajsz kałfe iś in ajnem Tante-Ema-Laden. Dort gybt es yma frysze und gezunde Lejbensmytel. Danach kałfe iś noch den Kejzekuchen in der Konditoraj.]
W porządku. Więc wychodzę. Wrócę za godzinę. Warzywa, owoce i mięso kupię w pobliskim sklepie. Tam zawsze są świeże i zdrowe produkty spożywcze. Potem kupię sernik w cukierni.
• Frau Dukat, vergessen Sie nicht, Tomaten zu kaufen. Ich liebe Tomaten. [Frał Dukat, fergesen Zi niśt, Tomaten cu kałfen. Iś libe Tomaten.]
Pani Dukat, niech Pani nie zapomni kupić pomidorów. Kocham pomidory.
• Ja klar, ich weiß. [Ja klaa, iś wajs.]
Tak oczywiście, wiem.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Spakowałam listę do torebki i poszłam do naszego osiedlowego sklepu.

• Guten Tag, was darf’s denn sein? [Guten Tag, was darfs den zajn?]
Dzień dobry, co ma być?
• Ich möchte ein Kilo Karotten und ein Hähnchen kaufen. [Iś myśte ajn Kilo Karoten und ajn Hensien kałfen.]
Chcę kupić kilogram marchwi i jednego kurczaka.
• Bitte. Noch etwas? [Byte. Noch etfas?]
Proszę. Coś jeszcze?
• Haben Sie frische Tomaten? [Haben Zi frysze Tomaten?]
Ma Pani świeże pomidory?
• Ja, ich hab‘s. Wie viel Tomaten brauchen Sie? [Ja, iś hab’s. Wi fil Tomaten brałchen Zi?]
Tak, mam. Ile pomidorów Pani potrzebuje?
• 1 Kilo. Wie viel kostet ein Kilo Tomaten? [Ajn Kilo. Wi fil kostet ajn Kilo Tomaten?]
Kilogram. Ile kosztuje kilogram pomidorów?
• 2 Euro. Möchten Sie noch etwas kaufen? [Cfaj Ojro. Myśten Zi noch etfas kałfen?]
Dwa euro. Chciałaby Pani coś jeszcze kupić?
• Ja, ich nehme noch eine Tafel dunkler Schokolade. [Ja, iś nejme noch ajne Tafel dunkla Szokolade.]
Tak, wezmę jeszcze tabliczkę gorzkiej czekolady.
• Bitte schön. Brauchen Sie sonst noch etwas? [Byte szyn. Brałchen Zi zonst noch etwas?]
Proszę bardzo. Potrzebuje Pani czegoś jeszcze?
• Nein, das wäre alles. Danke. Was macht das zusammen? [Najn, das wejre ales. Danke. Was macht das cuzamen?]
Nie, to byłoby wszystko. Dziękuję. Ile to razem wyszło?
• Das macht zusammen 19 Euro. Bezahlen Sie bar oder mit der Kreditkarte? [Das macht cuzamen nojncejn Ojro. Becalen Zi baa oda mit der Kreditkarte?]
Razem płaci Pani 19 euro. Płaci Pani gotówką czy kartą płatniczą?
• Bar. [Baa.]
Gotówką.
• Brauchen Sie noch eine Tüte? [Brałchen Zi noch ajne Tyte?]
Potrzebuje Pani reklamówki?
• Ja, gerne. Ist die Tüte kostenlos oder muss ich zusätzlich zahlen? [Ja, gerne. Yst die Tyte kostenlos oda mus iś cuzecliś calen?]
Tak, chętnie. Reklamówka jest darmowa czy muszę za nią dodatkowo zapłacić?
• Die Tüte kostet 20 Eurocent. [Die Tyte kostet cfanciś Eurocent]
Reklamówka kosztuje 20 centów.
• Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen! [Filen Dank. Iś wynsze Inen ajnen szynen Tag. Ałf Widazejn!]
Dziękuję bardzo. Życzę Pani miłego dnia. Do widzenia!
• Danke, gleichfalls. Auf Wiedersehen! [Danke, glajśfals. Ałf Widazejn!]
Dziękuję, nawzajem. Do widzenia!
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Dzięki temu, że nauczyłam się różnych przydatnych (a jednocześnie – często powtarzających się w tej sytuacji) na zakupach zwrotów, załatwianie sprawunków nie sprawia mi już praktycznie żadnych trudności.

Dla dociekliwych językowo

Czy wiesz, że…?

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Barbara kurpiewska:

Przygotowuje się do pracy jako opiekunka w niemczech, właściwie już to robiłam jednak wasze lekcje pomagają mi opanować lepiej język