Lekcje niemieckiego dla początkujących

• Kurs dla początkujących
• Nagrania AUDIO do każdej lekcji

lekcja 7

Ich brauche Hilfe – czyli jak pilnie wezwać pomoc

Część II

Mam na imię Teresa i już od pewnego czasu myślałam o podjęciu pracy Opiekunki osób starszych w Niemczech. Ponieważ mam już duże doświadczenie w tym zakresie, sama opieka mnie nie przerażała – jednak jeszcze nigdy nie pracowałam w Niemczech i obawiałam się o moją znajomość niemieckiego. Na szczęście mam zaprzyjaźnioną sąsiadkę – Basię – która już od kilku lat opiekuje się w Niemczech panią Doris. Poza swoimi starymi materiałami językowymi Basia dała mi też mnóstwo wskazówek, jak powinnam z nich korzystać, by faktycznie dużo się nauczyć. Po kilku tygodniach intensywnej nauki nie tylko ja dostrzegłam owoce mojej pracy. Zostałam wybrana jako Opiekunka u pani Marie Neumann i mogłam w końcu wyjechać do Niemiec. Poznaj moją historię i ucz się niemieckiego razem ze mną – mnie się udało!

Teresa

Już dłuższy czas opiekuję się osobami starszymi, dlatego też doskonale wiem, że seniorom mogą przytrafiać się nieprzewidziane dolegliwości zdrowotne, na które musimy szybko odpowiednio zareagować. Z poprzedniej lekcji wiecie już, jak przygotować się do rozmowy alarmowej. Dziś opowiem Wam o tym, jak niedawno faktycznie musiałam wezwać lekarza domowego do pani Neumann. Tej środy nic nie było tak jak zawsze. Pani Neumann obudziła się rano z mocnym bólem gardła oraz kaszlem.

• Frau Neumann, wie geht es Ihnen heute? Ist es alles in Ordnung? [Frał Nojman, wi gejt es Inen hojte? Yst es ales in Ordnung?]
Pani Neumann, jak się Pani miewa? Czy wszystko w porządku?
• Liebe Frau Dukat, ich habe die ganze Nacht gar nicht geschlafen und jetzt bin total müde. Ich fühle mich nicht wohl. [Libe Frał Dukat, iś habe di gance Nacht gar niśt geszlafen und ject bin total myde. Iś fyle miś niśt wol.]
Droga Pani Dukat, nie spałam wcale w nocy i teraz jestem bardzo zmęczona. Źle się czuję.
• Wie fühlen Sie sich? Ich verstehe das nicht. [Wie fylen Zi ziś? Iś ferszteje das niśt.]
Jak się Pani czuje? Nie rozumiem.
• Ich fühle mich schlecht. [Iś fyle miś szlecht.]
Czuję się źle.
• Was ist denn los mit Ihnen? Haben Sie Schmerzen? [Was yst den los mit Inen? Haben Zi Szmercen?]
Co się z Panią dzieje? Boli coś Panią?
• Leider ja, ich habe riesige Halsschmerzen und Husten. [Lajda ja, iś habe rizige Hals-szmercen und Husten.]
Niestety tak, mam ogromny ból gardła i kaszel.
• Es tut mir leid. Sie sind blass. Stehen Sie bitte nicht auf. Bleiben Sie ruhig im Bett. Ich bringe Ihnen einen warmen Tee mit Zitrone und Honig. [Es tut mija lajd. Zi zind blas. Sztejen Zi bite niśt ałf. Blajben Zi rujiś im Bet. Iś bringe Inen ajnen warmen Tee mit Citrone und Honiś.]
Bardzo mi przykro. Jest Pani blada. Proszę nie wstawać. Proszę zostać spokojnie w łóżku. Przyniosę Pani ciepłą herbatę z cytryną i miodem.
• Frau Dukat, machen Sie mir bitte besser einen Tee mit Zitrone und Himbeersaft. Ich mag keinen Honig. [Frał Dukat, machen Zi mija byte besa ajnen Tee mit Citrone und Himber-zaft. Iś mag kajnen Honiś.]
Pani Dukat, proszę zrobić mi lepiej herbatę z cytryną i sokiem malinowym. Nie lubię miodu.
• In Ordnung, ich komme gleich zurück. [In Ordnung, iś kome glajś curyk.]
W porządku, za chwilę przyjdę.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Pani Neumann była słaba i nie miała siły wstać z łóżka. Ból gardła i kaszel utrzymywał się nadal. Sezon przeziębień trwał w najlepsze, a teraz przyszła kolej na moją podopieczną. Postanowiłam od razu zmierzyć jej temperaturę.

• Trinken Sie bitte den ganzen Tee aus. Ich hole gleich einen Thermometer und messe Ihnen die Temperatur. [Trinken Zi byte den gancen Tee ałs. Iś hole glajś ajnen Termomejta und mese Inen di Temperatur.]
Proszę wypić całą herbatę. Zaraz przyniosę termometr i zmierzę Pani temperaturę.
• Ich fühle mich nicht so schlecht. Ich glaube, ich habe kein Fieber. [Iś fyle miś niśt zo szleśt. Iś glałbe, iś habe kajn Fiba.]
Nie czuję się aż tak źle. Sądzę, że nie mam gorączki.
• Das prüfen wir jetzt. Ah so, es ist nicht so schlimm. Sie haben kein Fieber. Das ist nur eine leichte Erkältung. [Das pryfen wija ject. Ah zo, es yst niśt zo szlym. Zi haben kajn Fiba. Das yst nuła ajne lajśte Erkeltung.]
To teraz sprawdzimy. Ach tak, nie jest tak źle. Nie ma Pani gorączki. To tylko lekkie przeziębienie.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Ucieszyłam się, że Pani Neumann nie miała gorączki. Zastosowałam już domowe sposoby przeciw przeziębieniu. Postanowiłam mimo wszystko pójść jeszcze do apteki, aby kupić syrop na kaszel oraz tabletki do ssania na ból gardła.

• Frau Neumann, Sie brauchen einen Hustensaft und Tabletten gegen Halsschmerzen. Warten Sie nur eine Weile! Ich gehe in die Apotheke und kaufe alles. [Frał Nojman, Zi brałchen ajnen Hustenzaft und Tableten gejgen Halsszmercen. Warten Zi nuła ajne Wajle! Iś geje in di Apotejke und kałfe ales.]
Pani Neumann, potrzebuje Pani syropu na kaszel i tabletek na ból gardła. Proszę poczekać chwilę! Pójdę do apteki i wszystko kupię.
• Danke, Frau Dukat, kaufen sie bitte noch Taschentücher. Ich habe Schnupfen. Aber zuvor helfen Sie mir bitte auf die Toilette gehen. Allein kann ich es nicht machen. Es wird mir schwarz vor Augen. [Danke, Frał Dukat, kałfen zi byte noch Taszentysia. Iś habe Sznupfen. Aba cufor helfen Zi mija bite ałf di Tojlete gejen. Alajn kan iś es niśt machen. Es wird mija szfarc for Ałgen.]
Dziękuję, Pani Dukat, proszę kupić jeszcze chusteczki higieniczne. Mam katar. Ale najpierw proszę pomóc mi przejść do toalety. Sama nie mogę tego zrobić. Robi mi się ciemno przed oczami.
• Können Sie wiederholen. Was soll ich kaufen? [Kynen Zi widaholen. Was zol iś kałfen?]
Może Pani powtórzyć? Co powinnam kupić?
• Ich brauche Taschentücher. [Ich brałche Taszentysia.]
Potrzebuję chusteczek higienicznych.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

W aptece poszło mi sprawnie, kupiłam wszystko i wróciłam do pani Neumann.

• Frau Neumann, diese Schmerztabletten und diesen Hustensaft müssen sie dreimal täglich nach dem Essen einnehmen. Bitte, hier haben Sie ein Glas Wasser. Schlucken Sie bitte die Tabletten. [Frał Nojman, dize Szmerctableten und diza Hustenzaft mysen Zi drajmal teglich nach dem Esen ajnnejmen. Byte, hija haben Zi ajn Glas Wasa, szluken Zi byte di Tableten.]
Pani Neumann, te tabletki przeciwbólowe oraz ten syrop na kaszel musi Pani zażywać trzy razy dziennie po posiłku. Proszę, tutaj ma Pani szklankę wody. Proszę połknąć te tabletki.
• Na gut, fertig. Ich bin sehr schwach, deswegen halte ich ein kleines Schläfchen. [Na gut, fertyś. Iś bin zea szwach, deswejgen halte iś ajn klajnes Szlefsien.]
No dobrze, gotowe. Jestem bardzo zmęczona, dlatego utnę sobie krótką drzemkę.
• Was machen Sie? Entschuldigung, ich verstehe nicht. [Was machen Zi? Entszuldigung, iś ferszteje niśt.]
Co będzie Pani robić? Przepraszam, nie rozumiem.
• Ich bin müde. Ich will schlafen gehen. [Iś bin myde. Iś wil szlafen gejen.]
Jestem zmęczona. Chce iść spać.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Po południu pani Neumann zaczęła niestety gorączkować.

• Frau Dukat. Kommen Sie bitte schnell an. Es ist mir unglaublich kalt. Helfen Sie mir bitte. [Frał Dukat. Komen Zi byte sznel an. Es yst mija unglałbliś kalt. Helfen Zi mija byte.]
Pani Dukat. Niech Pani szybko przyjdzie. Jest mi niesamowicie zimno. Proszę mi pomóc.
• Ich messe Ihnen noch einmal die Temperatur. Schauen Sie mal, sie haben hohes Fieber, 39 Grad. [Iś mese Inen noch ajnmal di Temperatur. Szałen Zi mal, Zi haben hoes Fiba, nojnunddrajsyś Grad.]
Zmierzę Pani temperaturę. Niech Pani spojrzy, ma Pani wysoką gorączkę, 39 stopni.
• Rufen Sie bitte meinen Hausarzt an. Er soll zu mir kommen. [Rufen Zi byte majnen Hałsarct an. Er zol zu mija komen.]
Proszę zadzwonić po mojego lekarza domowego. Powinien do mnie przyjść.
ukryj ukryj

Szybko chwyciłam za telefon i wybrałam numer do gabinetu lekarskiego, w którym zarejestrowana jest pani Neumann. Wszystkie ważne telefony mam spisane i zawieszone na lodówce.

• Guten Tag, ich heiße Teresa Dukat. Ich bin Betreuerin von Frau Marie Neumann. Ich brauche Hilfe. Frau Neumann ist erkältet. Dr. Ritter muss zu uns kommen und sie untersuchen. [Guten Tag, iś hajse Teresa Dukat. Iś bin Betrojerin fon Frał Mari Nojman. Iś brałche Hilfe. Frał Nojman yst erkeltet. Doktor Rita mus cu uns komen und zi untazuchen.]
Dzień dobry, nazywam się Teresa Dukat. Jestem opiekunką Pani Marie Neumann. Potrzebuję pomocy. Pani Neumann jest przeziębiona. Doktor Ritter musi do nas przyjść i ją zbadać.
• Geben Sie mir bitte Ihre Adresse an! [Gejben Zi mija byte Ire Adrese an!]
Proszę podać mi Pani adres.
• Meine Adresse ist Goethestraße 45, 80337 München. [Majne Adrese yst Gytesztrase fynftundfirciś, acht nul draj draj ziben Mynsien.]
Mój adres to Goethestraße 45, 80337 Monachium.
• Was fehlt Frau Neumann? Hat Sie massive Schmerzen? [Was fejlt Frał Nojman? Hat Zi masiwe Szmercen?]
Co dolega Pani Neumann? Ma intensywne bóle?
• Frau Neumann hat starke Halsschmerzen, Husten, großes Fieber und Schnupfen. Sie ist schwach. Das ist bestimmt eine Grippe. [Frał Nojman hat sztarke Halsszmercen, Husten, groses Fiba und Sznupfen. Zi yst szwach. Das yst besztymt ajne Grype.]
Pani Neumann ma mocny ból gardła, kaszel, wysoką gorączkę i katar. Jest słaba. To na pewno jest grypa.
• Warten Sie bitte auf den Arzt. Bleiben Sie bitte ruhig. Dr. Ritter kommt in 20 Minuten. [Warten Zi byte ałf den Arct. Blajben Zi byte rujiś. Doktor Rita komt in cfancyś Minuten.]
Proszę czekać na lekarza. Proszę być spokojnym. Doktor Ritter przyjdzie za 20 minut.
ukryj ukryj Odsłuchaj dialog

Podczas wizyty okazało się, ze pani Neumann rzeczywiście ma grypę. Dostała leki do zażywania oraz polecenie, by odpoczywać i przyjmować dużo płynów. Na szczęście choroba miała dość łagodny przebieg i pani Neumann powoli dochodziła do zdrowia.

Czy wiesz, że…?

Dla dociekliwych językowo

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.