ATERIMA MED to pewna, legalna i bezpieczna firma – jesteśmy na rynku od 2011 roku
Ponad 100 000 razy! Na tyle zleceń wyjechali z nami nasi Opiekunowie przez ponad 10 lat.
Wypłacamy wynagrodzenie zawsze na czas – zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.
Na 78% wszystkich naszych ofert wyjeżdżają ci sami, zadowoleni Opiekunowie. Znajdź swoją stałą ofertę!
Jesteśmy firmą nr 1 w branży opiekuńczej według rankingu firm na portalu opiekunki24.pl.
9,7/10 – nasza ocena wśród polecających nas Opiekunów. Dołącz do grona zadowolonych Opiekunów – sprawdź nasze oferty!
W naszej codziennej pracy kierujemy się mottem: „zaopiekuj się naszym Podopiecznym, a my zaopiekujemy się Tobą”.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do bezpłatnych webinarów „Profesjonalni w opiece" z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.
Zapewniamy stałą i indywidualną opiekę Koordynatora.
Nasi Opiekunowie mogą korzystać z nieodpłatnych i indywidualnych porad prawnych.
Organizujemy przejazd w obie strony i zapewniamy bezpieczną podróż ATERIMA Busem od drzwi do drzwi.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne przez telefoniczne konsultacje z psychologiem.
Nasi Opiekunowie mają dostęp do wsparcia językowego przez indywidualne konsultacje z lektorem języka niemieckiego oraz kursy językowe.
Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez telefoniczne konsultacje w zakresie opieki z Ekspertami Biura Medycznego ATERIMA MED.
Ubezpieczamy każdego Opiekuna prywatnym ubezpieczeniem medycznym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec i Polski.
Mamy sprawdzone oferty – aktualizujemy status oferty każdorazowo ze zmiennikami.
Mamy zlecenia w atrakcyjnych regionach Niemiec – sprawdź nasze oferty!
Mamy blisko 1000 sprawdzonych ofert – pomagamy dopasować je do preferencji Opiekuna.
Do grona Opiekunów ATERIMA MED dołączył właśnie kolejny Opiekun – dziękujemy za zaufanie.
Teraz nasze oferty przegląda 17 osób. Sprawdź dostępne zlecenia i zarezerwuj najlepsze dla siebie.
W tej chwili nasi Koordynatorzy potwierdzają oferty z 23 Opiekunami.
Dziś zlecenie w Niemczech rozpoczyna aż 64 Opiekunów.
image/svg+xml

Frau Neumanns Enkelin sucht eine Wohnung – czyli wnuczka Pani Neumann szuka mieszkania, część 2

Frau Neumanns Enkelin sucht eine Wohnung – czyli wnuczka Pani Neumann szuka mieszkania, część 2

Jakie informacje są pomocne podczas szukania mieszkania? Ilość pomieszczeń, metraż, koszty. Niezbędne słownictwo z tego zakresu prezentujemy w niniejszej lekcji.
1
W niedzielę postanowiłyśmy z podopieczną skorzystać z pięknej pogody i udać się na krótką wycieczkę poza miasto. Podczas spaceru Pani Neumann opowiadała mi o swojej wnuczce Laurze i o jej rychłej przeprowadzce na studia.
Gestern habe ich kurz mit Laura gesprochen. Sie war ein bisschen gestresst. In ein paar Wochen beginnt sie das Studium und sie muss noch viele Sachen vor der Abreise erledigen.
[Gestern habe iś kurc myt Lałra geszprochen. Zi wa ajn bisien gesztrest. In ajn pa Wochen begint zi das Sztudium und zi mus noch file Zachen for der Abrajze erledigen.]
Wczoraj rozmawiałam krótko z Laurą. Była trochę zestresowana. Za kilka tygodni zaczyna studia, a musi jeszcze załatwić dużo spraw przed wyjazdem.
Odsłuchaj dialog
Ukryj
Ukryj
Wo möchte Laura studieren? Ich habe gedacht, dass sie in München bleibt.
[Wo myśte Lałra sztudiren? Iś habe gedacht, das zi in Mynsien blajbt.]
Gdzie chce studiować Laura? Myślałam, że zostaje w Monachium.
Nein, sie möchte nach Berlin umziehen und dort an der Charité studieren. Laura hat schon dort einen Studienplatz bekommen und das ist eine riesige Chance für sie. Charité ist eine renommierte und weltweit bekannte Universität.
[Najn, zi myśte nach Berlin umcijen und dort an der Szarite sztudiren. Lałra hat szon dort ajnen Sztudienplac bekomen und das yst ajne rizige Szanse fyr zi. Szarite yst ajne renomirte und weltwajt bekante Uniwer-zitejt.]
Nie, ona chciałaby przeprowadzić się do Berlina i studiować tam na uniwersytecie Charité. Laura dostała się już tam na studia i to jest dla niej ogromna szansa. Charité to renomowany i na całym świecie znany uniwersytet.
Ja, Sie haben Recht. Charité ist eine Universität von internationalem Ruf.
[Ja, Zi haben Reśt. Szarite yst ajne Uniwer-zitejt fon internacjonalem Ruf.]
Tak, ma Pani rację. Charité jest uniwersytetem uznanym na całym świecie.
Jetzt sucht sie in Berlin eine Wohnung per Internet. Sie will im Studentenwohnheim nicht wohnen. Zum Glück hat sie eine Freundin in Berlin, die ihr bei der Suche der Wohnung hilft.
[Ject zucht zi in Berlin ajne Wonung per Internet. Zi wil im Sztudentenwonhajm niśt wonen. Cum Glyk hat zi ajne Frojndin in Berlin, di ija baj der Zuche der Wonung hilft.]
Teraz szuka w Berlinie mieszkania przez internet. Nie chce mieszkać w akademiku. Na szczęście ma przyjaciółkę w Berlinie, która pomaga jej w poszukiwaniach mieszkania.
Hat sie schon etwas Interessantes gefunden?
[Hat zi szon etfas Interesantes gefunden?]
Czy znalazła już coś interesującego?
Sie hat eine Wohnung im Stadtviertel Charlottenburg gefunden, die ihr gefällt. Sie ist circa 30 Minuten von der Universität entfernt. In der Nähe gibt es auch den Tiergarten.
[Zi hat ajne Wonung im Sztadfirtel Szarlotenburg gefunden, di ija gefelt. Zi yst cirka drajsiś Minuten von der Uniwer-zitejt entfernt. In der Neje gybt es ałch dejn Tijagarten.]
Znalazła już jedno mieszkania w dzielnicy Charlottenburg, które jej się podoba. Jest oddalone o ok. 30 minut od uniwersytetu. W pobliżu jest też zoo.
Wie groß ist diese Wohnung?
[Wi gros yst dize Wonung?]
Jak duże jest to mieszkanie?
Das ist eine 2-Zimmer-Wohnung. Die Wohnfläche beträgt ungefähr 45 Quadratmeter.
[Das yst ajne cwaj-Cyma-Wonung. Di Wonflesie betregt ungefea fynfundfirciś Kwadratmejta.]
To jest mieszkanie dwupokojowe, a powierzchnia mieszkalna wynosi 45 metry kwadratowe.
Will Laura alleine die Wohnung mieten?
[Wil Lałra alajne di Wonung miten?]
Czy Laura chce sama wynająć mieszkanie?
Nein, sie will mit ihrer Freundin die Wohnung mieten.
[Najn, zi wil myt ija Frojndin di Wonung miten.]
Nie, chce wynajmować mieszkanie ze swoją przyjaciółką.
Ach so, das lohnt sich. Man kann auf diese Weise die Kosten unter sich aufteilen. In welchem Stockwerk gibt es diese Wohnung?
[Ach zo, das lont ziś. Man kan ałf dize Wajze di Kosten unta ziś ałftajlen. In welsiem Sztokwerk gybt es dize Wonung?]
Ach tak, to się opłaca. Można w ten sposób podzielić koszty między siebie. Na którym piętrze jest to mieszkanie?
Die Wohnung ist im dritten Stockwerk und befindet sich in einer ruhigen Gegend. Sie ist hell und gemütlich.
[Di Wonung yst im driten Sztokwerk und befindet ziś in ajna rułigen Gejgend. Zi yst hel und gemytliś.]
Mieszkanie jest na trzecim piętrze i znajduje się w spokojnej okolicy. Jest jasne i przytulne.
Wissen Sie, ab wann die Wohnung frei ist?
[Wisen Zi, ab wan di Wonung fraj yst?]
Wie Pani, od kiedy mieszkanie jest wolne?
Schon ab nächster Woche und Laura muss schnell die Entscheidung treffen, weil der Besitzer die Antwort noch in dieser Woche verlangt.
[Szon ab nechsta Woche und Lałra mus sznel di Entszajdung trefen, wajl der Bezica di Antfort noch in diza Woche ferlangt.]
Już od kolejnego tygodnia i Laura musi szybko podjąć decyzję, ponieważ właściciel wymaga odpowiedzi jeszcze w tym tygodniu.
Es wäre besser, wenn sie die Wohnung erst persönlich sieht und dann trifft sie die Entscheidung.
[Es wejre besa, wen zi di Wonung erst per-zynliś zit und dan trift zi di Entszajdung.]
Będzie lepiej, jeśli najpierw zobaczy osobiście mieszkanie, a później podejmie decyzję.
Ja genau, sie fährt übermorgen nach Berlin.
[Ja genał, zi fert ybamorgen nach Berlin.]
Tak dokładnie, pojedzie pojutrze do Berlina.
War Laura schon irgendwann in Berlin?
[Wa Lałra szon irgendwan in Berlin?]
Czy Laura była kiedykolwiek w Berlinie?
Ja, sie war schon dreimal in Berlin, sie hat ihre Freundin Katharina besucht, aber noch nie hat sie in einer anderen Stadt gewohnt und wir machen uns Sorgen.
[Ja, zi wa szon drajmal in Berlin, zi hat ire Frojndin bezucht, aba noch ni hat zi in ajna anderen Stad gewont und wija machen uns Zorgen.]
Tak, była już 3 razy w Berlinie, odwiedzała swoją przyjaciółkę Katarzynę, ale jeszcze nigdy nie mieszkała w innym mieście i martwimy się.
Ich verstehe. Es ist schwierig, wenn die Kinder aus dem Elternhaus ausziehen. Meine ältere Tochter Karoline ist vor 3 Jahren ausgezogen. Ich brauchte damals ein bisschen Zeit dafür, um sich an die neue Situation zu gewöhnen, aber so ist das Leben.
[Iś ferszteje. Es yst szwiriś, wen di Kinda ałs dejm Elternhałs ałscijen. Majne eltere Tochta Karoline yst for draj Jaren ałsgezogen. Iś brałchte damals ajn bisien Cajt dafyr, um ziś an di noje Zituacjon cu gewynen, aba zo yst das Leben.]
Rozumiem. Jest ciężko, kiedy dzieci wyprowadzają się z domu rodzinnego. Moja starsza córka Karolina wyprowadziła się 3 lata temu. Potrzebowałam wtedy trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowej sytuacji, ale takie jest życie.
Ja, so ist das Leben. Ich hoffe, dass sie in Berlin ihre Träume verwirklicht. Es wäre auch gut, wenn sie selbstständig und verantwortungsvoll wird.
[Ja, zo yst das Leben. Iś hofe, das zi in Berlin ire Trojme ferwirkliśt. Es wejre ałch gut, wen zi zelbst-sztendiś und ferantfortungsfol wird.]
Tak, takie jest życie. Mam nadzieję, że w Berlinie spełnią się jej marzenia. Byłoby też dobrze, gdyby się usamodzielniła i stała się odpowiedzialna.
Natürlich. Und wie hoch ist die Miete?
[Natyrliś. Und wi hoch yst di Mite?]
Oczywiście. A jak wysoki jest czynsz?
Die Kaltmiete beträgt 450 Euro. Dazu kommen noch die Nebenkosten für Heizung, Strom, Warm- und Kaltwasser in Höhe von 80 Euro. Die Wohnung ist möbliert und hat den Internetanschluss.
[Di Kaltmite betregt fija hundert fynfciś Ojro. Dacu komen noch di Nejbenkosten fyr Hajcung, Sztrom, Warm- und Kaltwasa in Hyłe fon achtciś Ojro. Di Wonung yst myblirt und hat dejn Internetanszlus.]
Sam czynsz wynosi 450 Euro. Do tego dochodzą jeszcze koszty dodatkowe za ogrzewanie, prąd oraz ciepłą i zimną wodę w wysokości 80 Euro. Mieszkanie jest umeblowane oraz posiada łącze internetowe.
Das klingt ganz gut. Am wichtigsten ist es, dass die Wohnung nicht weit von der Universität entfernt ist.
[Das klingt ganc gut. Am wichtigsten yst es, das di Wonung niśt wajt fon der Uniwer-zitejt entfernt yst.]
Brzmi to dobrze. Najważniejsze, że mieszkanie nie jest daleko oddalone od uniwersytetu.
Genau. Die Wohnung ist in verkehrsgünstiger Lage, nur 5 Minuten zu Fuß zur U-Bahn.
[Genał. Di Wonung yst in ferkergynstiga Lage, nuła fynf Minuten cu Fus cuła UBan.]
Dokładnie. Mieszkanie jest dobrym położeniu komunikacyjnym, tylko 5 minut piechotą do metra.

Laurze spodobało się naprawdę to mieszkanie i po jego obejrzeniu szybko podjęła decyzję o jego wynajęciu. Przeprowadzka zbliżała się wielkimi krokami.

3
Dla dociekliwych językowo

Odmiana przymiotnika bez rodzajnika

W dzisiejszej lekcji dowiesz się, w jaki sposób odmieniamy przymiotnik bez rodzajnika. Przymiotniki bez rodzajników występują dość rzadko, np.:

-po liczebnikach głównych:

Meine Mutter hat zwei schwarze Katzen.

-w nagłówkach listów:

Liebe Mutter! Lieber Onkel! Sehr geehrte Damen und Herren!

-przed rzeczownikami niepoliczalnymi takimi jak: materiały, minerały, metale, a także bliżej nieokreślonymi:

Sie trinkt gerne roten Wein. Kaltes Wasser steht auf dem Tisch. Die Kette ist aus reinem Gold.

-po nazwiskach i imionach:

Evas neues Auto steht in der Garage. Müllers moderne Wohnung befindet sich im Stadtzentrum.

-przed rzeczownikami abstrakcyjnymi:

Er reist mit großem Vergnügen nach Spanien. „Alte Liebe rostet nicht.“

-po zaimkach i liczebnikach nieokreślonych jak np. etwas, wenig(e), viel(e), mehr, nichts

Er muss mehr frisches Obst essen.

Frau Meier hat viele schöne Blumen im Garten.

Ich habe etwas Interessantes im Geschäft gesehen.

 

Poniżej znajdziesz tabelę z odmianą przymiotnika bez rodzajnika:

  Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga
Mianownik (Nominativ) schwarzer Kaffee süße Orange kaltes Wasser reife Birnen
Dopełniac z (Genitiv) schwarzen Kaffee süßer Orange kalten Wasser reifer Birnen
Celownik (Dativ) schwarzem Kaffee süßer Orange kaltem Wasser reifen Birnen
Biernik (Akkusativ ) schwarzen Kaffee süße Orange kaltes Wasser reife Birnen

 

Zapamiętaj! Przy tej odmianie przymiotnik otrzymuje w większości przypadków końcówkę rodzajnika określonego. Wyjątkiem od tej reguły jest odmiana w dopełniaczu rodzaju nijakiego i męskiego w liczbie pojedynczej. Wówczas przymiotnik otrzymuje końcówkę: -en.

4
Czy wiesz, że…?

W dzisiejszej lekcji znajdziesz również listę skrótów, które możesz zobaczyć w niemieckich ogłoszeniach o wynajmie.

Whg. – Wohnung – mieszkanie

Zi. – Zimmer – pokój

WM – Warmmiete – całkowity koszt łącznie z ogrzewaniem i pozostałymi kosztami

KM – Kaltmiete – czynsz bez ogrzewania oraz innych kosztów

NK – Nebenkosten – dodatkowe koszty

möbl. – möbliert – umeblowany

inkl. – inklusive – w tym

Blk. – Balkon – balkon

Nie przegap kolejnej lekcji! Zapisz się na powiadomienia o nowych lekcjach
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 7m zarejestrowana pod numerem KRS 0000850860. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i na potrzeby informowania Państwa o aktualnych ofertach pracy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. Twoich danych osobowych (w tym wizerunku, jeżeli udostępnisz nam dokumenty ze swoim zdjęciem) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty powiązane i współpracujące z ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy w Niemczech).

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. ^zwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul Puszkarska 7M, 30-644 Kraków KRS 0000850860 w celach marketingowych oraz przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.) oraz droga telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS. Wyrażenie w/w zgody w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. informacje o merytorycznych wydarzeniach – szkoleniach, kursach językowych, konferencjach czy webinariach oraz promocjach, programach lojalnościowych i kampaniach wizerunkowych, których ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. jest organizatorem lub partnerem. Mogą też Państwo otrzymywać wiadomości o wolnych stanowiskach pracy i ofertach zatrudnienia od ATERIMA Europe Sp. z o.o. sp. k. oraz jej partnerów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.aterima-med.pl ^ zwiń

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatne połączenie →