Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Dasz radę!

Czy Ty też czasem sobie myślałaś, że nigdy się tego niemieckiego nie nauczysz? Że po prostu Ci to nie wchodzi do głowy? Ja też! I to wiele razy! Grunt to nie poddawać się. Zrób sobie dobrą kawę, idź na spacer, zjedz coś pysznego i… ucz się dalej :)

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 82

Heute ist nicht mein Tag – czyli jak poprawić sobie dzień

Za oknem zimno i szaro, do Świąt Wielkanocnych jeszcze daleko, zresztą nie każda z nas spędzi je w domu. Czy Wy też juz marzycie o wiośnie tak jak ja? By troszkę Was pocieszyć, mam dla Was lekcję właśnie o takim dość ponurym dniu i kilka porad.

1

W piątki po południu mam wolny czas dla siebie i tak samo udało się umówić Lenie z rodziną jej podopiecznej. Dlatego często w te dni razem gdzieś wychodzimy. Właśnie w pewien lutowy piątek odebrałam telefon od Leny.

— Hallo, Basia, Lena am Apparat. Ich wollte fragen, ob du heute Nachmittag Lust auf einen Spaziergang hättest? [Halo, Basia, Lena am Aparat. Iś wolte fragen, ob du hojte Nachmytag Lust ałf ajnen Szpacijagang hetest?]
— Halo, Basiu, Lena przy telefonie. Chciałam spytać, czy miałabyś dzisiaj popołudniu ochotę na jakiś spacer?
— Hallo, Lena. Eigentlich hatte ich heute vor in meiner Freizeit Deutsch zu lernen. [Halo, Lena. Ajgentliś hate iś hojte for in majna Frajcajt Dojcz cu lernen.]
— Halo, Lena. Właściwie miałam zamiar pouczyć się niemieckiego w moim czasie wolnym.
— Oh, das ist ja so schade. [Oh, das yst ja zo szade.]
— Och, to taka szkoda.
— Ist alles in Ordnung bei dir? [Yst ales in Ordnung baj dija?]
— Wszystko u Ciebie w porządku?
— Ich habe heute einen schweren Tag. Meine Patientin hat schlechte Laune und mein Sohn ist krank. [Iś habe hojte ajnen szwejren Tag. Majne Pacjentin hat szleśte Lałne und majn Zon yst krank.]
— Mam dzisiaj ciężki dzień. Moja pacjentka ma zły humor, a mój syn jest chory.
— Ich verstehe. Keine Sorge, treffen wir uns im Café um 17:00 Uhr? [Iś ferszteje. Kajne Zorge, trefen wija uns im Kafe um zibcejn Uła?]
— Rozumiem. Nie martw się, spotkamy się w kawiarni o 17:00?
— Das wäre wunderbar. Danke, Basia. [Das wejre wundabaa. Danke, Basia.]
— Byłoby wspaniale. Dziękuję, Basiu.
— Bis bald. [Bis bald.]
— Do potem.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Lena brzmiała przez telefon na bardzo zmartwioną. Dlatego tym bardziej na nasze spotkanie postanowiłam uzbroić się w dobry humor, by podnieść moją przyjaciółkę na duchu. W kawiarni od razu zamówiłam coś słodkiego i namawiałam do tego także Lenę.

— Ich möchte ein Stück Käsekuchen und einen Tee, und du, Lena? [Iś myśte ajn Sztyk Kejzekuchen und ajnen Tee, und du, Lena?]
— Chciałabym kawałek sernika i herbatę, a Ty, Lena?
— Ich nehme den Apfelkuchen und Melisse zum Trinken. [Iś nejme den Apfelkuchen und Melise cum Trinken.]
— Wezmę szarlotkę i melisę do picia.
— Gute Wahl, Melisse wird dir helfen sich zu entspannen und Kuchen verbessert dir die Laune. [Gute Wal, Melise wird dija helfen ziś cu entszpanen und Kuchen ferbesert dija di Lałne.]
— Dobry wybór, melisa pomoże Ci się odprężyć, a ciasto poprawi Ci humor.
— Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. [Iś wajs niśt, ob das wirkliś hilft.]
— Nie wiem, czy to naprawdę pomoże.
— Was ist den passiert? [Was yst den pasirt?]
— Co się stało?
— Ah, mein Sohn hat Lungenentzündung. Er ist jetzt im Krankenhaus. [Ah, majn Zon hat Lungenentcyndung. Er yst ject im Krankenhałs.]
— Ach, mój syn ma zapalenie płuc. Jest teraz w szpitalu.
— Er ist bestimmt in guten Händen und wird bald wieder gesund. [Er yst besztymt in guten Henden und wird bald wida gezund.]
— On jest na pewno w dobrych rękach i będzie wkrótce zdrowy.
— Ich weiß, aber ich würde ihn jetzt gerne besuchen. [Iś wajs, aba iś wyrde in ject gerne bezuchen.]
— Wiem, ale chętnie bym go teraz odwiedziła.
— Ruf ihn doch an. Er ist erwachsen und fühlt sich morgen bestimmt etwas besser. [Ruf in doch an. Er yst erwaksen und fylt ziś morgen besztymt etfas besa.]
— Zadzwoń do niego. Jest dorosły i będzie czuł się jutro na pewno trochę lepiej.
— Ich hoffe es. Das ist aber nicht das einzige Problem – meine Patientin hat heute fast gar nicht in der Nacht geschlafen, wollte nichts essen und hat mich angeschrien, weil ich vergessen habe, Milch zu kaufen. [Iś hofe es. Das yst aba niśt das ajncige Problejm – majne Pacjentin hat hojte fast gaa niśt in der Nacht geszlafen, wolte nyśc esen und hat miś angeszrijen, wajl iś fergesen habe Milś cu kałfen.]
— Mam nadzieję. To jednak nie jedyny problem – moja pacjentka prawie nie spała dzisiaj w nocy, nie chciała nic zjeść i nakrzyczała na mnie, bo zapomniałam kupić mleko.
— Das passiert manchmal, wenn Menschen nicht gut ausschlafen. Sie sind erschöpft und nervös. [Das pasirt manśmal, wen Menszen niśt gut ałsszlafen. Zi zind erszypft und nerwys.]
— To zdarza się czasami, kiedy ludzie nie wyśpią się dobrze. Są wyczerpani i nerwowi.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Tłumaczyłam Lenie, że osoby starsze często mają problem z kontrolowaniem swoich emocji – zwłaszcza jeśli cierpią na demencję. Trzeba pamiętać, że często jest to objaw choroby, nie należy tego brać do siebie.

— Der Kuchen war wirklich lecker. [Der Kuchen wa wirkliś leka.]
— Ciasto było naprawdę pyszne.
— Mir hat er auch sehr gut geschmeckt. [Mija hat er ałch zea gut geszmekt.]
— Mnie też bardzo smakowało.
— Danke, dass du Zeit für mich gefunden hast. Es geht mir schon besser. [Danke, das du Cajt fyr miś gefunden hast. Es gejt mija szon besa.]
— Dziękuję, że znalazłaś dla mnie czas. Jest mi już teraz lepiej.
— Gern geschehen. Mir hilft es auch immer, wenn ich mich aussprechen kann. [Gern geszejen. Mija hilft es ałch yma, wen iś miś ałsszpresien kan.]
— Nie ma za co. Mnie też zawsze pomaga, kiedy mogę się wygadać.
— Und was machst du, wenn du stressige Situationen am Arbeitsplatz in Deutschland hast? [Und was machst du, wen du sztresige Zituacjonen am Arbajtsplac in Dojczland hast?]
— A co Ty robisz, kiedy masz stresujące sytuacje na miejscu pracy w Niemczech?
— Zum Glück ist Herr Schulz – der Sohn von meiner Patientin – eine große Unterstützung für mich. Er hilft mir sehr gerne und ich kann ihn auch jederzeit anrufen. [Cum Glyk yst Her Szulc – der Zon fon majna Pacjentin – ajne grose Untasztycung fyr miś. Er hilft mija zea gerne und iś kan in ałch jedacajt anrufen.]
— Na szczęście pan Schulz – syn mojej pacjentki – jest dla mnie wielkim wsparciem. Pomaga mi bardzo chętnie i mogę do niego w każdej chwili zadzwonić.
— Das ist ja nett von ihm. [Das yst ja net fon im.]
— To miło z jego strony.
— Genau. Wenn ich wirklich Probleme in der Arbeit habe, rufe ich immer meine Koordinatorin bei ATERIMA MED an. Sie ist immer nett und hilfsbereit. [Genał. Wen iś wirkliś Problejme in der Arbajt habe, rufe iś yma majne Koordinatorin baj ATERIMA MED an. Zi yst yma net und hilfsberajt.]
— Dokładnie. Kiedy naprawdę mam problemy w pracy, dzwonię zawsze do mojej koordynatorki w ATERIMA MED. Jest zawsze miła i pomocna.
— Und wenn etwas z. B. am Samstag passiert? [Und wen etfas cum Bajszpil an Zamstag pasirt?]
— A jeśli coś dzieje się np. w sobotę?
— Wenn wirklich etwas Unerwartetes und Wichtiges vorkommt, dann kann ich die sog. Notrufnummer bei meiner Firma wählen und man bekommt dort Hilfe. [Wen wirkliś etfas Unerwartetes und Wiśtiges forkomt, dan kan iś di zogenante Notrufnuma baj majna Firma wejlen und man bekomt dort Hilfe.]
— Jeśli naprawdę wydarza się coś nieoczekiwanego i ważnego, wtedy mogę wybrać tzw. numer alarmowy w mojej firmie i otrzymuje się tam pomoc.
— Musstest du schon mal anrufen? [Mustest du szon mal anrufen?]
— Musiałaś już kiedyś zadzwonić?
— Nein, zum Glück nicht. Aber meine Freundin hat angerufen, als sie sofort nach Polen fahren musste, da ihr Mann Herzinfarkt bekam. [Najn, cum Glyk niśt. Aba majne Frojndin hat angerufen, als zi zofort nach Polen faren muste, da ija Man Herc-infarkt bekam.]
— Nie, na szczęście nie. Ale moja przyjaciółka zadzwoniła, kiedy musiała jechać nagle do Polski, bo jej mąż miał zawał.
— Du fühlst dich bestimmt gut von deinem Arbeitgeber betreut? [Du fylst diś besztymt gut fon dajnem Arbajtgejba betrojt?]
— Z pewnością czujesz się dobrze zaopiekowana przez Twojego pracodawcę?
— Ja, das ist für mich sehr wichtig. ATERIMA MED bietet auch professionelle Hilfe in schweren Situationen an. [Ja, das yst fyr miś zea wiśtyś. ATERIMA MED bitet ałch profesjonele Hilfe in szwejren Zitułacjonen an.]
— Tak, to jest dla mnie bardzo ważne. ATERIMA MED oferuje profesjonalną pomoc w trudnych sytuacjach.
— Wirklich? Und wie funktioniert so was? [Wirkliś? Und wi funkcjonirt zo was?]
— Naprawdę? I jak coś takiego funkcjonuje?
— Es gibt Tage, an denen man anrufen kann um mit einem Spezialisten zu sprechen. Er stärkt dir den Rücken und gibt wertvolle Tipps. [Es gibt Tage, an dejnen man anrufen kan um mit ajnem Szpecjalisten cu szpresien. Er szterkt dija den Ryken und gibt wertfole Typs.]
— Są dni, w które można zadzwonić, żeby porozmawiać ze specjalistą. Wspiera Cię i daje wartościowe porady.
— Das wäre sehr nützlich in manchen Situationen, denn unsere Arbeit ist sehr stressig. [Das wejre zea nycliś in mansien Zitułacjonen, den unzere Arbajt yst zea sztresyś.]
— To byłoby pożyteczne w wielu sytuacjach, bo nasza praca jest stresująca.
— Da stimme ich dir völlig zu. [Da sztyme iś dija fyliś cu.]
— W pełni się tu z Tobą zgadzam.
— Danke, Basia, für das Treffen. Du hast mir sehr geholfen. [Danke, Basia, fyr das Trefen. Du hast mija zea geholfen.]
— Dziękuję, Basiu, za spotkanie. Bardzo mi pomogłaś.
— Du kannst dich immer auf mich verlassen. Ich wünsche dir alles Beste und wünsche deinem Sohn gute Besserung. [Du kanst diś yma ałf miś ferlasen. Iś wynsze dija ales Beste und wynsze dajnem Zon gute Beserung.]
— Zawsze możesz na mnie polegać. Życzę Ci wszystkiego najlepszego i życzę Twojemu synowi szybkiego powrotu do zdrowia.
— Bis bald! [Bis bald!]
— Do potem!
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Każdy potrzebuje się czasem wygadać – to normalne. Dobrze w takich sytuacjach mieć kogoś bliskiego albo przyjaciela, kto wesprze nas na duchu. Życzę Wam, aby w Waszym życiu takich osób nigdy nie zabrakło!

Pracujesz w ATERIMA MED? Pamiętaj, że w każdy czwartek masz do dyspozycji dyżury telefoniczne „Wsparcie w trudnych chwilach” – więcej o nich tutaj.

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Wanda:

Chcę odnieść się do imienia Barbara. Otóż nie słyszałam, by Niemcy mówili Basia, wyłącznie Barbara pomijając głoskę ,,r" akcentując na pierwszą sylabę. Pozdrawiam

Agnieszka:

Witam serdecznie, w lekcji 82 brak jest nagrania audio do pobrania, szkoda.Czy byłaby mozliwość dodania pliku mp3 do pobrania?

Redakcja serwisu:

@Agnieszka - nagrania w tej lekcji są cały czas dostępne do odsłuchania i pobrania. Sprawdziliśmy i u nas wszystko dobrze działa. Proszę spróbować na innej przeglądarce :)