Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Opowiadaj seniorowi o Polsce

Namawiam Was do opowiadania Waszym podopiecznym o tym, skąd pochodzicie. Możecie skupić się na Waszym mieście albo na tym, co w Polsce najbardziej się Wam podoba - Mazury, Tatry, Bałtyk albo miejsca z zabytkami. Mamy się przecież czym pochwalić!

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 64

Bilder aus der Heimat - czyli a to Polska właśnie!

Często dziwiłam się, że moja podopieczna tak mało wie o Polsce - przecież to jeden z największych sąsiadów Niemiec! Potem, rozmawiając z innymi Opiekunami, odkryłam, że pani Doris nie jest tutaj wyjątkiem. Starsze pokolenie Niemców po prostu nie zna naszego kraju. Na szczęście pani Schulz wiele razy podpytywała mnie o Kraków i Polskę, więc mogłam jej sporo wyjaśnić.

 

 

 

1

Pewnego razu moja podopieczna była trochę przeziębiona i leżała na sofie w salonie pod ciepłym kocem. Trochę się nudziła więc zaczęłyśmy rozmawiać o mojej nowej komórce.

— Frau Oleksy, Sie haben doch so ein neumodisches Telefon, nicht wahr? [Frał Oleksy, Zi haben doch zo ajn nojmodiszes Telefon, niśt waa?]
— Pani Oleksy, ma Pani taki nowomodny telefon, prawda?
— Richtig. Ich habe ein Smartphone. [Riśtiś. Iś habe ajn Smartfon.]
— Zgadza się. Mam smartfona.
— Was kann man denn damit so machen? [Was kan man den damit zo machen?]
— Co można nim robić?
— Telefonieren, SMS und E-Mails schreiben, spielen, im Internet surfen, fotografieren usw. [Telefoniren, SMS und I-mejls szrajben, szpilen, im Internet serfen, fotografiren und zo wajta.]
— Telefonować, pisać smsy i maile, grać, surfować w Internecie, robić zdjęcia itd.
— Fotografieren? Haben Sie Bilder auf diesem Telefon? [Fotografiren? Haben Zi Bilda ałf dizem Telefon?]
— Fotografować? Ma Pani zdjęcia na tym telefonie?
— Ja, einige. Von meiner Familie, vom letzten Urlaub, von meiner Heimat. [Ja, ajnige. Fon maina Familje, fom lecten Urlałb, fon majna Hajmat.]
— Tak, kilka. Mojej rodziny, z ostatniego urlopu, z mojej ojczyzny.
— Können Sie mir nicht ein paar Fotos von Ihrer Stadt zeigen? Ich habe gar keine Vorstellung davon, wie es dort aussieht. [Kynen Zi mija niśt ajn paa Fotos fon Ira Sztat cajgen? Iś habe gaa kajne Forsztelung dafon, wi es dort ałs-zijt.]
— Czy mogłaby Pani pokazać mi kilka zdjęć z Pani miasta? Nie mam w ogóle wyobrażenia, jak to tam wygląda.
— Na klar, das kann ich gern machen. Allerdings habe ich auch ein Buch von Krakau. Dort sind die Fotos viel größer als auf dem Handy. Wir können uns das Buch zusammen anschauen, wenn Sie möchten. [Na klaa, das kan iś gern machen. Aladings habe iś ałch ajn Buch fon Krakał. Dort zind di Fotos fil grysa als ałf dem Hendi. Wija kynen uns das Buch cuzamen anszałen, wen Zi myśten.]
— Oczywiście, chętnie to zrobię. Swoją drogą mam też książkę o Krakowie. Tam zdjęcia są dużo większe niż w telefonie. Możemy razem obejrzeć sobie tę książkę, jeżeli Pani chce.
— Oh ja. Sehr gern. [Oh ja. Zea gern.]
— O tak. Bardzo chętnie.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Poszłam do mojego pokoju po pięknie wydany album o Krakowie. Przeglądam go sobie czasem wieczorami, kiedy tęsknię za moimi bliskimi i rodzinnym miastem.

— So, schauen Sie mal. Das ist Krakau. Es ist eine sehr historische Stadt. [Zo, szałen Zi mal. Das yst Krakał. Es yst ajne zea historisze Stat.]
— Więc proszę spojrzeć. To jest Kraków. To bardzo historyczne miasto.
— Ist das auf dem Foto ein Schloss? [Yst das ałf dem Foto ajn Szlos?]
— Czy na tym zdjęciu jest zamek?
— Ja richtig, das ist die Wawel-Burg. Sie ist wunderschön. Ich habe einmal gelesen, dass die meisten polnischen Könige hier begraben sind. [Ja riśtiś, das yst di Wawel-Burg. Zi yst wundaszyn. Iś habe ajnmal gelejzen, das di majsten polniszen Kynige hija begraben zind.]
— Tak, zgadza się, to Wawel. Jest przepiękny. Czytałam raz, że większość polskich królów jest tutaj pochowana.
— Wie interessant. Ich sehe, dass ein Fluss vor der Burg langfließt. Ist das die Oder? [Wi interesant. Iś zeje, das ajn Flus for der Burg langflist. Yst das di Oda?]
— Interesujące. Widzę, że przed zamkiem przepływa rzeka. Czy to Odra?
— Nein, die Oder fließt nicht durch Krakau. Das ist die Weichsel. Sie ist der längste Fluss in Polen. [Najn, di Oda flist niśt durś Krakał. Das yst di Wajksel. Zi yst der lengste Flus in Polen.]
— Nie, Odra nie przepływa przez Kraków. To Wisła. To najdłuższa rzeka w Polsce.
— Aha. [Aha.]
— Aha.
— Frau Schulz, und hier sehen Sie das Stadtzentrum. Die Altstadt ist sehr beeindruckend. Besonders bekannt sind der Hauptmarkt und die Marienkirche. [Frał Szulc, und hija zejen Zi das Sztatcentrum. Di Altsztat yst zea beajndrukend. Bezonders bekant zind der Hałptmarkt und di Marjenkirsie.]
— Pani Schulz, a tutaj widzi Pani centrum miasta. Stare miasto jest bardzo imponujące. Szczególnie znane są Rynek Główny i Kościół Mariacki.
— Sehe ich das richtig? Hat die Kirche zwei unterschiedliche Türme? [Zeje iś das riśtiś? Hat di Kirsie cfaj untaszidlisie Tyrme?]
— Czy dobrze widzę? Ten kościół ma dwie różne wieże?
— Das haben Sie gut erkannt. Ein Turm ist tatsächlich höher als der andere. Es gibt aber noch viele andere Kirchen in Krakau. Insgesamt sind es ungefähr 100. [Das haben Zi gut erkant. Ajn Turm yst tatzechliś hyja als der andere. Es gibt aba noch file andere Kirsien in Krakał. Insgezamt zind es ungefea 100.]
— Dobrze to Pani rozpoznała. Jedna wieża faktycznie jest wyższa niż druga. Ale w Krakowie jest jeszcze dużo innych kościołów. Łącznie jest ich około 100.
— Das ist eine Menge. Wie viele Leute wohnen eigentlich in der Stadt? [Das yst ajne Menge. Wi file Lojte wonen ajgentliś in der Sztat?]
— To bardzo dużo. Właściwie to ile osób mieszka w mieście?
— Es gibt heute zirka eine Million Einwohner. Nach Warschau ist Krakau die zweitgrößte Stadt in Polen. [Es gibt hojte cirka ajne Milion Ajnwona. Nach Warszał yst Krakał di cfajtgryste Sztat in Polen.]
— Na dzisiaj jest około miliona mieszkańców. Po Warszawie Kraków jest drugim co do wielkości miastem w Polsce.
— Und Warschau ist die Hauptstadt, richtig? [Und Warszał yst di Hałptsztat, riśtiś?]
— A Warszawa jest stolicą, prawda?
— Sie sind ja gut informiert, Frau Schulz. Stimmt, Warschau ist die Hauptstadt. Aber bis zum Ende des 16. Jahrhunderts war Krakau die Hautpstadt des Landes. [Zi zind ja gut informirt, Frał Szulc. Sztymt, Warszał yst di Hałptsztat. Aba bis cum Ende des zekscejnten Jarhunderts war Krakał di Hałptsztat des Landes.]
— Jest Pani dobrze poinformowana, Pani Schulz. Zgadza się, Warszawa jest stolicą. Ale do końca XVI wieku to Kraków był stolicą kraju.
— Interessant. Sie haben mir jetzt so viel von Ihrer schönen Heimat gezeigt. Aber ich weiß überhaupt nicht, wo die Stadt überhaupt liegt. [Interesant. Zi haben mija ject zo fil fon Ira szynen Hajmat gecajgt. Aba iś wajs ybahałpt niśt, wo di Sztat ybahałpt ligt.]
— Interesujące. Pokazała mi Pani tak dużo ze swojej pięknej ojczyzny. Ale w ogóle nie wiem, gdzie to miasto leży.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Na końcu albumu było kilka mapek, które pokazywały Kraków, Małopolskę i cały kraj. Odszukałam je i pokazałam zaciekawionej pani Doris. Na szczęście były tam też zaznaczone sąsiednie kraje, więc starszej pani łatwiej było się rozeznać, co jest gdzie.

— Ich habe hier eine Landkarte von Polen. Gucken Sie mal, Krakau liegt ganz im Süden. [Iś habe hija ajne Landkarte fon Polen. Guken Zi mal, Krakał ligt ganc im Zyden.]
— Mam tutaj mapę Polski. Proszę spojrzeć, Kraków leży całkiem na południu.
— Oh, das ist ja gar nicht weit bis zur Grenze nach Tschechien und in die Slowakei. [Oh, das yst ja gaa niśt wajt bis cuła Grence nach Czesien und in di Slowakaj.]
— O, to całkiem niedaleko od granicy z Czechami i Słowacją.
— Nein, mit dem Auto dauert es nur ungefähr zwei Stunden. [Najn, mit dem Ałto dałert es nuła ungefea cfaj Sztunden.]
— Niedaleko, samochodem to tylko około dwóch godzin.
— Und sagen Sie, wie ist denn das Wetter in Krakau? [Und zagen Zi, wi yst den das Weta in Krakał?]
— A proszę powiedzieć, jaka jest pogoda w Krakowie?
— Eigentlich so ähnlich wie hier. Ich würde aber sagen, dass es bei uns im Winter etwas kälter und im Sommer etwas wärmer ist. Ansonsten gibt es nicht so große Unterschiede. [Ajgentliś zo enliś wi hija. Iś wyrde aba zagen, das es baj uns im Winta etfas kelta und im Zoma etfas werma yst. Anzonsten gibt es niśt zo grose Untaszide.]
— W zasadzie całkiem podobna jak tutaj. Powiedziałabym jednak, że u nas jest w zimie trochę zimniej a w lecie trochę cieplej. Poza tym nie ma żadnych większych różnic.
— Frau Oleksy, ich habe heute einiges von Ihnen gelernt. Und die Zeit ist so schnell vergangen. Jetzt möchte ich aber gern noch einen Schluck Zwiebelsaft nehmen. [Frał Oleksy, iś habe hojte ajniges fon Inen gelernt. Und di Cajt yst so sznel fergangen. Ject myśte iś aba gerne noch ajnen Szluk Cfibelzaft nejmen.]
— Pani Oleksy, dzisiaj dowiedziałam się co nieco o Pani. I czas tak szybko zleciał. Teraz chciałabym jeszcze łyk syropu z cebuli.
— Gut, ich werde ihn holen. Wir wollen ja auch, dass ihr Husten bald wieder verschwindet. Und danach schlafen Sie ein bisschen. [Gut, iś werde in holen. Wija wolen ja ałch, das ija Husten bald wida ferszwindet. Und danach szlafen Zi ajn bis-sien.]
— Dobrze, przyniosę go. Chcemy przecież, żeby Pani kaszel szybko minął. Później proszę się troszkę przespać.
— In Ordnung. Ich werde bestimmt von Krakau träumen. [In Ordnung. Iś werde besztymt fon Krakał trojmen.]
— W porządku. Na pewno będę śniła o Krakowie.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Potem jeszcze wiele razy oglądałyśmy mój album o Krakowie, a pan Hans przywiózł nam podobny o Monachium. Pani Doris bardzo lubiła go oglądać i opowiadać mi o swoim mieście.

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Wybierz poprawną odpowiedź:

 

1. Der höchste Berg der Welt ist:
a) Mont Blanc
b) Mount Everest
c) Kilimandscharo
d) K2

 

2. Der längste Fluss Frankreichs heißt:
a) Loire
b) Rhein
c) Mosel
d) Seine

 

3. Welche Staaten liegen auf der Iberischen Halbinsel?
a) Spanien
b) Portugal
c) Gibraltar
d) Andorra

 

4. In welchem Land/welchen Ländern befindet sich Mount Blanc?
a) Frankreich
b) Österreich
c) Italien
d) die Schweiz

 

5. Welche Staaten erstrecken sich über zwei Kontinente?
a) die Türkei
b) die Ukraine
c) Russland
d) China

 

6. Wie heißt die Hauptstadt Australiens?
a) Wien
b) Sydney
c) Canberra
d) Melbourne

 

7. Die größte Insel der Welt ist:
a) Grönland
b) Madagaskar
c) Island
d) Neuguinea

 

8. Großbritannien besteht aus:
a) England
b) Schottland
c) Wales
d) Nordirland

 

9. Der tiefste See der Welt heißt:
a) Victoriasee
b) Kaspisches Meer
c) Titicacasee
d) Baikalsee

 

10. Welche Länder gehören zu Skandinavien?
a) Estland
b) Schweden
c) Norwegen
d) Lettland

 

11. Die meist bevölkerte Stadt der Welt ist:
a) Moskau
b) Tokio
c) Peking
d) New York

 

12. Wo befindet sich Marianengraben, der tiefste Graben der Welt?
a) Im Atlantischen Ozean
b) Im Pazifischen Ozean
c) Im Indischen Ozean
d) Im Arktischen Ozean

 

13. Zwischen welchen Ländern liegt Dänemarkstraße?
a) Dänemark und Schweden
b) Dänemark und Norwegen
c) Island und Grönland
d) Island und Norwegen

 

14. In welchem Teil Deutschlands liegt das kleinste Bundesland – Saarland?
a) Im Nordwesten
b) Im Nordosten
c) Im Südwesten
d) Im Südosten

 

15. Gibraltar ist:
a) Eine Stadt in Nordspanien
b) Eine portugiesische Insel
c) Ein britisches Überseegebiet
d) Ein Berg in Süddeutschland

 

16. Zu den Beneluxländern gehören:
a) Belgien
b) Die Niederlande
c) Liechtenstein
d) Luxemburg

 

17. Welche Flüsse liegen an der deutsch-polnischen Grenze?
a) Weichsel
b) Oder
c) Rhein
d) Neiße

 

18. Der höchste Wasserfall der Welt ist:
a) Niagarafälle zwischen den USA und Kanada
b) Salto Ángel in Venezuela
c) Viktoriafälle zwischen Sambia und Simbabwe
d) Triberger Wasserfälle in Deutschland

 

19. Wo kann man keine Eisbären treffen?
a) Am Nordpol
b) In der Antarktis
c) Im nördlichen Kanada
d) Im nördlichen Russland

 

20. Der südlichste Punkt Südamerikas ist:
a) Nordkap
b) Kap der guten Hoffnung
c) Kap Hoorn
d) Kap Verde

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Redakcja serwisu:

Wanda - bo tak właśnie często się w języku niemieckim mówi :) Zresztą po polsku też zdarzają się podobne konstrukcje - np. kiedy ktoś na końcu zdania dodaje "co nie?". Oczywiście to mowa potoczna, ale często używana. Pozdrawiamy!

Wanda:

Dziękuję bardzo za odpowiedż. Wyjaśnienie jest pouczające jak zrozumieć j. niemiecki. Pozdrawiam

Wanda:

Dlaczego w zdaniach o sensie pozytywnym używane jest przeczenie ? ,, Können Sie mir nicht ein paar Fotos von Ihrer Stadt zeigen " ,,....nicht wahr? " ,,,, .....deine Familie kennenlernen Was nicht ist kann ja...." Pozdrawiam

Elżbieta:

Dzień dobry ,ja również czekam na pierwszy wyjazd i uczę się języka i ta lekcja naprawdę mi się spodobała.Czekam na następne.

Danuta:

Dziękuje. Bardzo pomocna lekcja. \n\n\n\nPozdrawiam

Redakcja serwisu:

Dziękujemy za wszystkie miłe słowa - cieszymy się, że lekcja się podoba :)\n\n@opiekunka - neumodisch raczej znaczy właśnie nowomodny. Jeśli Niemcy chcą powiedzieć, że jakiś sprzęt jest nowoczesny, to użyją raczej słowa "modern". Pozdrawiamy :)

bravo:

Bravo !!! Wspaniałe lekcje !!!\n

Malgorzata:

Dzień dobry w Firmie,\n... ładnie opracowana rozmowa na jedną wielu wolnych chwil z Podopiecznym.\nCzekam na następne propozycje dialogów.\n M.N. :)

Margaret:

Witam serdecznie,\n\nJak zwykle czekam z niecierpliwością na kolejną Waszą lekcję i jak zwykle jestem pod wrażeniem kreatywności Zespołu Redakcyjnego. Materiał bardzo ciekawy i obszerny, przydatny nie tylko w pracy Opiekunki ale również w życiu codziennym. Powtórka z lekcji geografii po niemiecku to brzmi całkiem interesująco i jest nie tylko formą nauki ale swego rodzaju rozrywki. \nDziękuję za kolejną lekcję i rozrywkę jednocześnie. \n\nPozdrawiam serdecznie\n\nMargaret

opiekunka:

Każdą lekcje czytam z zainteresowaniem i zawsze znajdę słówka których nie znałam .Słówko neumodisches przetłumaczyłabym nowoczesny ,a z polskiego nowomodny-modern.Czy to znaczy to samo?

Ania:

Temat lekcji jest bardzo fajny i przydatny również dla podróżników takich jak ja. Okazuje się, że można go także połączyć z pracą opiekunki. Geografia po niemiecku? A czemu nie! :) Pozdrawiam wakacyjnie.

Danuta:

Właśnie przygotowuję się do wyjazdu po raz pierwszy jako opiekunka - do Niemiec. Te lekcje niemieckiego są rewelacyjne . Wprawdzie znam niemiecki, ale tutaj wszystko jest tematycznie poukładane i mam nadzieję , że będzie to bardzo pomocne w mojej pracy.\n\nPozdrawiam cały zespół redakcji.\n\nDanuta