Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Przygotuj pytania po niemiecku!

Jedziesz do nowego miejsca pracy? Nie zapomnij wcześniej przygotować sobie na kartce po niemiecku podstawowych pytań na temat podopiecznego i domu. Dzięki temu w nerwach nie zapomnisz o żadnej ważnej sprawie i będziesz mieć pod ręką gotowe zdania.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 60

Frau Oleksy verreist - czyli wymiana Opiekunek

Od czasu do czasu dostaję od Was pytania o moje przerwy w pracy. Oczywiście, ja też co kilkanaście tygodni wracam do Polski, ale nie wspominam o tym często w tym kursie, bo przecież jest on poświęcony pracy w Niemczech. Tym razem opowiem Wam o moim pierwszym zjeździe do Polski, a raczej o tym, jak przygotowałam na mój wyjazd moją podopieczną i jej syna.

 

1

Byłam już w Monachium naprawdę długo i bardzo już chciałam odpocząć i spotkać się z rodziną i znajomymi. Kilka razy wspominałam o tym przy niedzielnych obiadach, ale słyszałam, że jestem niezastąpiona. W końcu wzięłam sprawy w swoje ręce...

— Frau Oleksy, Sie wollten mich sprechen. [Frał Oleksy, Zi wolten miś szpresien.]
— Pani Oleksy, chciała Pani ze mną rozmawiać.
— Ja genau, Herr Schulz. Danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich möchte Ihnen gern etwas mitteilen. [Ja genał, Her Szulc. Danke, das Zi forbajgekomen zynd. Iś habe ajne Entszajdung getrofen. Iś myśte Inen gern etfas mittajlen.]
— Tak, dokładnie, Panie Schulz. Dziękuję, że Pan wstąpił. Podjęłam decyzję. Chciałabym Panu coś zakomunikować.
— Das klingt ja so ernst. [Das klingt ja zo ernst.]
— To brzmi poważnie.
— Ich habe beschlossen, für zwei Monate nach Polen zu reisen. [Iś habe beszlosen, fyr cwaj Monate nach Polen cu rajzen.]
— Postanowiłam na dwa miesiące pojechać do Polski.
— Was? Um Gottes willen! Das geht auf keinen Fall! [Was? Um Gotes wilen! Das gejt ałf kajnen Fal!]
— Co? Na miłość boską! To w żadnym wypadku nie jest możliwe!
— Was sollen wir denn ohne Sie machen? Meine Mutter kann sich unmöglich allein versorgen. Und ich kann doch auch nicht so lange Urlaub nehmen. [Was zolen wija den one Zi machen? Majne Muta kan ziś unmygliś alajn fer-zorgen. Und iś kan doch ałch niśt zo lange Urlałb nejmen.]
— Co my bez Pani zrobimy? Moja mama nie może zadbać o siebie sama. A ja nie mogę przecież wziąć tak długiego urlopu.
— Keine Sorge! Ich... [Kajne Zorge! Iś...]
— Bez obaw! Ja...
— Ich weiß, ich weiß…Beruhigen Sie sich, Herr Schulz. Ich habe mich schon um alles gekümmert. [Iś wajs, iś wajs… Beruigen Zi ziś, Her Szulc. Iś habe miś szon um ales gekymert.]
— Wiem, wiem…. Proszę się uspokoić, Panie Schulz. Zatroszczyłam się już o wszystko.
— Was heißt das? [Was hajst das?]
— Co to znaczy?
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Wiedziałam, że dużo zależy od tego, jak zapowiem moją zmienniczkę. Dlatego już wcześniej przygotowałam się do tej rozmowy i przemyślałam co i kiedy powiedzieć.

— Das heißt, dass mich in der Zwischenzeit eine Kollegin vertreten kann. Eine Ersatzkraft, sozusagen. Meine Agentur hat sich schon mit ihr in Kontakt gesetzt. [Das hajst, das miś in der Cwyszencajt ajne Kolegin fertrejten kan. Ajne Er-zackraft, zocuzagen. Majne Agentuła hat ziś szon mit ija in Kontakt gezect.]
— To znaczy, że w międzyczasie może zastąpić mnie koleżanka. Że tak powiem, takie zastępstwo. Moja agencja skontaktowała się już z nią.
— Aha, und wer soll das sein? [Aha, und wer zol das zajn?]
— Aha, a kto to ma być?
— Frau Jola aus Danzig, sie kann meine Arbeit übernehmen. Mein Arbeitgeber hat schon mit ihr gesprochen, den Rekrutierungsprozess durchgeführt und alles Bürokratische erledigt. Meine Agentur hat festgestellt, dass Frau Jola entsprechend qualifiziert ist, um mich zu vertreten und sich gut um Frau Schulz zu kümmern. [Frał Jola ałs Dancyś, zi kan majne Arbajt ybanejmen. Majn Arbajtgejba hat szon mit ija geszprochen, den Rekrutirungsproces durśgefyrt und ales Byrokratisze erledigt. Majne Agentuła hat festgesztelt, das Frał Jola entszpresiend kwalificirt yst, um miś cu fertrejten und ziś um Frał Szulc cu kymern.]
— Pani Jola z Gdańska, ona może przejąć moją pracę. Mój pracodawca rozmawiał już z nią, przeprowadził proces rekrutacji i załatwił wszystkie kwestie formalne. Moja agencja stwierdziła, że pani Jola posiada odpowiednie kwalifikacje, żeby mnie zastąpić i dobrze zatroszczyć się o panią Schulz.
— Okay. Hm, ich bin aber immer noch etwas skeptisch. [Okej. Hm, iś bin aba yma noch etfas skeptisz.]
— Ok. Hm, jednak w dalszym ciągu jestem nieco sceptyczny.
— Ich kann Ihre Zweifel schon verstehen. Aber es gibt wirklich keinen Grund zur Sorge. Frau Jola ist eine engagierte Fachkraft. Sie ist zuverlässig, verantwortungsbewusst und sehr lernfähig. Meine Agentur wird Ihnen noch ihren Personalbogen schicken, sodass Sie sich mit ihrer Erfahrung vertraut machen. [Iś kan Ire Cwajfel szon fersztejen. Aba es gibt wirkliś kajnen Grund cuła Zorge. Frał Jola yst ajne angażirte Fachkraft. Zi yst cuferlesiś, ferantwortungsbewust und zea lernfeiś. Majne Agentuła wird Inen noch iren Per-zonalbogen sziken, zodas Zi ziś mit ira Erfarung fertrałt machen.]
— Mogę zrozumieć Pana wątpliwości. Ale naprawdę nie ma powodu do obaw. Pani Jola jest zaangażowaną specjalistką. Ona jest solidna, odpowiedzialna i bardzo pojętna. Moja agencja wyśle Panu jeszcze jej formularz osobowy, aby mógł się Pan zapoznać z jej doświadczeniem.
— Kann sie denn Deutsch sprechen? [Kan zi den Dojcz szpresien?]
— Czy ona mówi po niemiecku?
— Ja, natürlich. Sie hat in Danzig mehrere Sprachkurse besucht und kann flüssig kommunizieren. [Ja, natyrliś. Zi hat in Danciś mejrere Szprachkur-ze bezucht und kan flysiś komuniciren.]
— Tak, oczywiście. W Gdańsku ukończyła liczne kursy językowe i potrafi się płynnie komunikować.
— Na gut. Dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Ich frage mich nur, wie wir das meiner Mutter beibringen sollen. Sie wird bestimmt nicht begeistert sein. [Na gut. Den blajbt uns wol kajne andere Wal. Iś frage miś nuła, wi wija das majna Muta bajbringen zolen. Zi wird besztymt niśt begajstert zajn.]
— No dobrze. W takim razie nie mamy innego wyboru. Zastanawiam się tylko, jak powinniśmy powiedzieć to mojej mamie. Ona na pewno nie będzie zachwycona.
— Wir können es ihr ja gleich sagen! [Wija kynen es ija ja glajś zagen!]
— Możemy powiedzieć jej to od razu!
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Przeszliśmy z kuchni do salonu, gdzie moja podopieczna oglądała właśnie reklamy po serialu, który zazwyczaj codziennie śledzimy wspólnie.

— Na, Frau Schulz, ist Ihre Lieblingsserie schon vorbei? [Na, Frał Szulc, yst Ire Liblings-zerje szon forbaj?]
— No, Pani Schulz, skończył się już Pani ulubiony serial?
— Ja. [Ja.]
— Tak.
— Wollen wir uns dann nicht ein bisschen unterhalten? [Wolen wija uns dan niśt ajn bis-sien untahalten?]
— Może trochę porozmawiamy?
— In Ordnung. Erzählen Sie mir doch etwas. [In Ordnung. Ercejlen Zi mija doch etfas.]
— W porządku. Niech mi Pani coś opowie.
— Mein Patenkind Anna heiratet in sechs Wochen. [Majn Patenkind Ana hajratet in zeks Wochen.]
— Moja chrześnica Anna za sześć tygodni wychodzi za mąż.
— Wirklich? Das ist ja toll. Heißt das, dass Sie dann nach Polen reisen? [Wirkliś? Das yst ja tol. Hajst das, das Zi dan nach Polen rajzen?]
— Naprawdę? To super. Czy to znaczy, że pojedzie Pani do Polski?
— Genau. Ich werde für ein paar Wochen nach Hause fahren. Ich war schon so lange nicht mehr in Krakau. Ich habe richtig Heimweh. [Genał. Iś werde fyr ajn paa Wochen nach Hałze faren. Iś war szon zo lange niśt mea in Krakał. Iś habe riśtiś Hajmwe.]
— Dokładnie. Pojadę na kilka tygodni do domu. Już tak dawno nie byłam w Krakowie. Naprawdę się stęskniłam.
— Das glaube ich. Können Sie mir dann eine Karte aus Polen schicken? Ich habe seit Ewigkeiten keine Post mehr bekommen. [Das glałbe iś. Kynen Zi mija dan ajne Karte ałs Polen sziken? Iś habe zajt Ewiśkajten kajne Post mea bekomen.]
— Wierzę. Czy mogłaby mi Pani wysłać pocztówkę z Polski? Od wieków nie dostałam już żadnej poczty.
— Natürlich, das mache ich. Versprochen! [Natyrliś, das mache iś. Ferszprochen!]
— Naturalnie, zrobię to. Obiecuję!
— Wer wird sich denn in der Zeit um mich kümmern? Machst du das, mein Sohn? [Wer wird ziś den in der Cajt um miś kymern? Machst du das, majn Zon?]
— Kto w tym czasie będzie się o mnie troszczył? Zrobisz to, mój synu?
— Nein, Mama. Eine Freundin von Frau Oleksy wird sie so lange vertreten. [Najn, Mama. Ajne Frojndin fon Frał Oleksy wird zi zo lange fertrejten.]
— Nie, mamo. Przyjaciółka pani Oleksy zastąpi ją w tym czasie.
— Eine Freundin? [Ajne Frojndin?]
— Przyjaciółka?
— Ja, sie heißt Frau Jola. Sie ist sehr nett. [Ja, zi hajst Frał Jola. Zi yst zea net.]
— Tak, nazywa się pani Jola. Jest bardzo miła.
— Hm, kann sie Karten spielen? [Hm, kan zi Karten szpilen?]
— Hm, czy ona umie grać w karty?
— Ja, Frau Schulz, sie spielt sehr gut Rommé. Viel besser als ich. Sie werden sicher viel Spaß zusammen haben. [Ja, Frał Schulz, zi szpilt zea gut Rome. Fil besa als iś. Zi werden zysia fil Szpas cuzamen haben.]
— Tak, Pani Schulz, ona bardzo dobrze gra w remika. Dużo lepiej niż ja. Na pewno będziecie się razem dobrze bawiły.
— Einverstanden, dann kann sie gern herkommen. Gute Kartenspieler sind bei mir immer willkommen. [Ajnfersztanden, dan kan zi gern herkomen. Gute Kartenszpila zynd baj mija yma wilkomen]
— Zgoda, w takim razie może przyjechać. Dobrzy gracze w karty są u mnie zawsze mile widziani.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Jak widzicie pani Doris nie trzeba było długo przekonywać. Zresztą Jola poradziła sobie wtedy świetnie. Więcej porad o tym, jak dobrze przygotować się do wymiany ze zmienniczką, znajdziecie tutaj. Polecam!

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Pani Oleksy postanowiła spisać na karteczce najważniejsze informacje dotyczące pracy u pani Schulz, tak aby jej nowa zmienniczka, pani Jola, płynnie mogła wdrożyć się w nowe obowiązki. Uzupełnij luki słowami podanymi w ramce:

Liebe Jola!
Ich weiß, dass du hier zum ersten Mal bist, deswegen habe ich mir gedacht, dass ich dir ein paar Tipps gebe.
1.  Frau Schulz ist leidenschaftliche Kartenspielerin. Wenn sie eine schlechte Laune hat, schlag ihr einfach eine .................... vor. Am liebsten spielt sie ....................  . Ab und zu spielen wir auch .................... ärgere dich nicht.
2.  Wenn es um Essen geht, ist Frau Doris gar nicht .................... , sie .................... eigentlich alles, was man vorbereitet, aber sie mag gefragt werden, worauf sie Lust hat und was man kochen sollte.  Sie mag nur keine .................... . 
3.  Jeden Nachmittag hast du 2 Stunden Pause. Frau Schulz kann dann allein zu Hause ...................., sie will aber nur wissen, .................... du gehst, dann macht sie sich keine .................... .
4.  Am Sonntag kommt der Sohn von Frau Doris zu Mittag, deswegen essen wir .................... nicht um 12:00, sondern erst um 13:00 Uhr.
5.  Auf einem gelben Zettel habe ich alle wichtigsten .................... aufgeschrieben und auf dem Kühlschrank geklebt.
6.  Ihre Lieblingsserie heißt "Gute ...................., schlechte Zeiten". Jeden Tag um 19:40 schauen wir uns zusammen die neue .................... an.
7.  Frau Schulz trinkt nur .................... Tee, nie mit Zitrone, aber immer mit zwei .................... Zucker.
8.  Frau Schulz mag schön...................., deswegen vereinbare ich einmal im Monat einen .................... beim Friseur. Frau Wolter aus Mobilem .................... Steinke kommt immer zu uns nach Hause.
Falls du irgendwelche Fragen hättest, ruf mich einfach an!

 

 


wählerisch

Telefonnummern

Termin    

Partie    

schwarzen    

 wohin

isst

ausnahmsweise

Suppen    

Mensch    

Rommé    

Zeiten

Sorgen


Friseursalon


Teelöffeln    


bleiben    


aussehen    


FolgeKażda wymiana Opiekunek przebiega wedle pewnego schematu. Uporządkuj kolejne etapy wymiany:

 

1.

Wie im Fall der Reise nach Deutschland wird auch die Abreise nach Polen von der Firma organisiert.

2.

Die Firma schickt der Betreuerin ein E-Mail mit den Fahrkarten und alle Kontaktdaten. Die Betreuerin wird u.a. darüber informiert, wer sie vom Bahnhof abholt.

3.

Wenn die Betreuerin ein Angebot (eine Stelle) akzeptiert, schickt die Firma ihren Personalbogen dem Vermittler in Deutschland. Der Vermittler spricht mit der deutschen Familie. Man wartet auf ihre Entscheidung.

4.

Einige Wochen vor der Reise nach Polen ruft die Firma die Betreuerin noch einmal an. Die Betreuerin soll dann den Zustand der zu betreuenden Person beschreiben. Wenn sich inzwischen der Gesundheitszustand verändert hat, sollte die Firma dringend informiert werden.

5.

In Deutschland treffen sich bei dem Hilfsbedürftigen zu Hause beide Betreuerinnen. Die neue Betreuerin wird in die Verpflichtungen eingeführt.

6.

Die Firma schlägt der Betreuerin eine Arbeitsstelle vor. Man erzählt von dem Zustand der zu betreuenden Person und erklärt, wobei die Betreuerin ihr helfen soll. Man legt auch die An- und Abreisedaten fest.

7.

Nach ein paar Tagen der Arbeit ruft die Firma an, um zu fragen, ob alles an der Stelle in Ordnung ist. Der Termin der Heimkehr wird noch einmal bestätigt.

8.

Wenn die Familie des Hilfsbedürftigen die Betreuerin akzeptiert, bestimmt die Firma mit der Betreuerin, woher und wann genau wird sie nach Deutschland abfahren. Die Firma kauft die Fahrkarten und organisiert die ganze Reise.

9. Die Firma bestätigt mit dem Vermittler, wer die Betreuerin vom Bahnhof abholt und nach Hause der zu betreuenden Person fährt.

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Maria Rokuszewska:

Swietnie przygotowane i nie trudne.Oczekuję dalszych rozmówek.

Bozena:

Tak potwierdzam lekcje sa coraz bardziej interesujace..Biore w nich udzial od poczatku.Korzystajcie Panstwo z nich, pomoga Wam w nauce.Ja tez zaczynalam prace jako opiekunka w domach prywatnych. Bylo ciezko nie znajac jezyka niemieckiego, ale upor jaki posiadalam i posiadam zaowocowal i choc dzis od pieciu lat pracuje w Domu Starcow tu w Niemczech zawsze korzystam i z niecierpliwoscia czekam na nowe lekcje zawsze cos nowego napotykam co mi sie przydaje. I jeszcze jedna moja dobra Rada niech Panstwo nigdy sie nie blokuja w rozmowie mowic , mowic a sukces przyjdzie sam. Pozdrawiam

Redakcja serwisu:

Małgosia trzymamy kciuki! Pozdrawiamy wszystkich Opiekunów :)

alicja1:

super lekcje,właśnie wyjeżdżam i te lekcje są bardzo pomocne.Jadę na nowe miejsce,będę pierwszą opiekunką więc może być różnie,ale zawsze w plecaku mam optymizm i uśmiech

Malgosia Grzesiok- Zurek:

Serdecznie witam jestem tutaj nowa z niecierpliwoscia czekam na swoj pierwszy wyjazd.Jestem pelna nadzieji ale i obaw czy dam radę. Od 4miesiecy uczę się jezyka po dużej przerwie.Ze strony Aterima też korzystam naprawdę bardzo przydatne są te lekcje.Trzymajcie za mnie kciuki zeby było dobrze.Pozdrawiam Malgosia

Margaret:

Witam serdecznie,\n\nDziękuję bardzo za kolejną lekcję z jezyka niemieckiego. Prezentowane przez Państwa materialy są bardzo praktyczne i zachęcają do nauki.\nJestem bardzo zadowolona ze współpracy z Firmą Aterima i z ogromną przyjemnością będę ją polecać. Jak zwykle z niecierpliwością będę oczekiwać na kolejne lekcje z niemieckiego.

Beata Przybyla:

Witam Dziekuje za kolejna lekcje z jezyka niemieckiego. Lekcja pouczajaca i w temacie ponieważ jeszcze dwa tygodnie i również mamy wymiane opiekunki. Serdecznie pozdrawiam. Beata