Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Usterki pod kontrolą!

Podczas awaryjnych sytuacji takich, jak na przykład pęknięta rura, nie ma czasu na szukanie słownika. Wypisz sobie najpotrzebniejsze zwroty, umieść je w foliowej koszulce w łatwo dostępnym miejscu, np. na półce w łazience albo w kuchni. Zaglądaj do nich co jakiś czas, aby przypomnieć dotychczasowe i dopisać nowe.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 50

Ein Klempner muss her - czyli zatkana toaleta

Awarie mają to do siebie, że przytrafiają się... nieoczekiwanie. Nierzadko powodują krępujące sytuacje, np. gdy zatka się toaleta. Podopieczny pomimo świadomości, że opiekun jest po to, by go wspierać, może czuć się zakłopotany. Jak podejść do sprawy? Powściągnąć emocje i zadziałać, by szybko rozwiązać problem. Moim sposobem jest pozytywne myślenie, uśmiech i... książka telefoniczna. Póki co sprawdza się doskonale!

 

 

1

Chciałam się z Wami podzielić pewną sytuacją, w której pilnie potrzebowałam pomocy specjalisty. Mimo, że oswoiłam się z załatwianiem różnych spraw po niemiecku, był to pierwszy raz, gdy skorzystać musiałam z pomocy hydraulika i to w ekspresowym tempie!

— Frau Oleksy? [Frał Oleksy?]
— Pani Oleksy?
— Ja. Was gibt es? [Ja. Was gibt es?]
— Tak. O co chodzi?
— Frau Oleksy, ich habe da ein kleines Problem. [Frał Oleksy, iś habe da ajn klajnes Problejm.]
— Pani Oleksy, mam tu mały problem.
— Was ist denn los, Frau Schulz? [Was yst den los, Frał Szulc?]
— Co się dzieje Pani Schulz?
— Naja, hm... [Naja, hm...]
— No więc, hmm...
— Nun sagen Sie schon! Wo drückt der Schuh? [Nun zagen Zi szon! Wo drykt der Szu?]
— Niech Pani już powie! Co Panią gryzie?
— Hm, es ist mir etwas peinlich. [Hm, es yst mija etfas pajnliś.]
— Hm, trochę się wstydzę.
— Frau Schulz, machen Sie es nicht so spannend! [Frał Szulc, machen Zi es niśt zo szpanend!]
— Pani Schulz, niech mnie Pani nie trzyma w napięciu!
— Also gut. Ich glaube, ich habe das Klo verstopft. [Alzo gut. Iś glałbe, iś habe das Klo fersztopft.]
— No więc dobrze. Wydaje mi się, że zatkałam ubikację.
— Das Klo? Oh je, wie konnte das denn passieren? [Das Klo? Oh je, wi konte das den pasiren?]
— Ubikację? O jej, jak to się mogło stać?
— Ich war auf der Toilette. Danach habe ich zu viel Papier hineingeworfen. [Iś war ałf der Tojlete. Danach habe iś cu fil Papija hinajngeworfen.]
— Skorzystałam z ubikacji. Potem wrzuciłam za dużo papieru.
— Haben Sie versucht, zu spülen? [Haben Zi fer-zucht, cu szpylen?]
— Próbowała Pani spłukać?
— Ja, sogar mehrmals. Aber das hat nichts gebracht. Das Wasser ist immer höher gestiegen. Die Toilette ist fast übergelaufen. [Ja, zoga mermals. Aba das hat niśts gebracht. Das Wasa yst yma hyja gesztigen. Di Tojlete yst fast ybagelałfen.]
— Tak, nawet wielokrotnie. Ale to nic nie dało. Woda podchodziła coraz wyżej. Woda w ubikacji prawie się przelała.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Pamiętam, że do udrożniania zatorów służy gumowy przepychacz. Byłam pewna, że coś podobnego powinno być w domu pani Schulz.

— Oh nein. [Oh najn.]
— O nie.
— Was machen wir denn jetzt? [Was machen wija den ject?]
— Co teraz zrobimy?
— Ich habe eine Idee. Wir könnten einen Pümpel benutzen. Gibt es so etwas im Haus? [Iś habe ajne Idee. Wija kynen ajnen Pympel benucen. Gibt es zo etfas im Hałs?]
— Mam pomysł. Mogłybyśmy użyć przepychacza. Mamy coś takiego w domu?
— Einen Pümpel? [Ajnen Pympel?]
— Przepychacz?
— Ich meine eine Saugglocke aus Gummi. Mit ihr kann man Unterdruck erzeugen. Dann wird der Abfluss gereinigt. [Iś majne ajne Sałggloke ałs Gumi. Mit ija kan man Untadruk ercojgen. Dan wird der Abflus gerajnigt.]
— Mam na myśli przetykacz z gumy. Dzięki niemu można wytworzyć podciśnienie. Wtedy oczyści się odpływ.
— Ach so, das klingt kompliziert. Aber ich denke, dass es so ein Gerät im Abstellraum gibt. [Ach zo, das klingt komplicirt. Aba iś denke, das es zo ajn Gerejt im Absztelrałm gibt.]
— To brzmi skomplikowanie. Ale myślę, że taki przyrząd jest w pomieszczeniu gospodarczym.
— Gut, dann schaue ich dort nach. [Gut, dan szałe iś dort nach.]
— Dobrze, więc tam poszukam.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Miałam nadzieję, że po znalezieniu odpowiedniego narzędzia uda się szybko i sprawnie rozwiązać problem...

— So, ich habe den Pümpel gefunden. [Zo, iś habe den Pympel gefunden.]
— No, znalazłam przepychacz.
— Glauben Sie das klappt damit? [Glałben Zi das klapt damit?]
— Myśli Pani, że dzięki temu się uda?
— Mal sehen, ich werde es einfach probieren. [Mal zejen, iś werde es ajnfach probiren.]
— Zobaczymy, po prostu spróbuję.
— Und? [Und?]
— I?
— Hm, nein. Leider funktioniert das nicht. Ich befürchte, wir brauchen einen Klempner. [Hm, najn. Lajda funkcjonirt das niśt. Iś befyrśte, wija brałchen ajnen Klempna.]
— Hm, nie. Niestety nie działa. Obawiam się, że potrzebujemy hydraulika.
— Gut. In unserem Adressbuch finden Sie die Telefonnummer von unserem Installateur. [Gut. In unzerem Adresbuch finden Zi di Telefonnuma fon unzerem Instalateur.]
— Dobrze. W naszej książce adresowej znajdzie Pani numer do naszego instalatora.
— Dann werde ich ihn sofort anrufen. [Dan werde iś in zofort anrufen.]
— Zatem, od razu do niego zadzwonię.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

W notatniku odnalazłam numer do hydraulika, który remontował łazienkę parę lat temu. Miałam nadzieję, że fachowiec będzie mógł szybko przyjechać i rozwiązać problem.

— Guten Tag, Fischwald mein Name. Wie kann ich Ihnen helfen? [Guten Tag, Fiszwald majn Name. Wi kan iś Inen helfen?]
— Dzień dobry, nazywam się Fischwald. Jak mogę Pani pomóc?
— Guten Tag, Oleksy, Barbara Oleksy. Unsere Toilette ist verstopft. [Guten Tag, Oleksy, Barbara Oleksy. Unzere Tojlete yst fersztopft.]
— Dzień dobry, Oleksy, Barbara Oleksy. Nasza ubikacja się zatkała.
— Aha. Dann werde ich gleich einmal nachsehen. [Aha. Dan werde iś glajś ajnmal nachzejen.]
— Aha. Więc zaraz zobaczę.
— Schön. Ich zeige Ihnen das Badezimmer. [Szyn. Iś cajge Inen das Badecyma.]
— Świetnie. Pokażę Panu łazienkę.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
5

Zaprowadziłam hydraulika do łazienki i przedstawiłam mu problem. Zauważyłam, że specjalista zabrał ze sobą sporą skrzynkę. Gdy kończyłam opisywać awarię, sięgnął do niej w poszukiwaniu odpowiedniego narzędzia.

— Was denken Sie Herr Fischwald, können Sie das reparieren? [Was denken Zi Her Fiszwald, kynen Zi das repariren?]
— Co Pan myśli Panie Fischwald, może Pan to naprawić?
— Klar, kein Problem. Ich habe eine Rohrreinigungsspirale mitgebracht. [Kla, kajn Problejm. Iś habe ajne Rorrajnigungs-szpirale mitgebracht.]
— Jasne, żaden problem. Przyniosłem spiralę do czyszczenia rur.
— Was ist das? [Was yst das?]
— Co to jest?
— Das ist ein Werkzeug. Damit komme ich tiefer in den Abfluss hinein. So kann ich dann die Verstopfung lösen. [Das yst ajn Werkcojg. Damit kome iś tifa in den Abflus hinajn. Zo kan iś dan di Fersztopfung lyzen.]
— To narzędzie. Dzięki niemu dotrę głębiej w odpływ. Wtedy mogę usunąć/zlikwidować zator.
— Dauert das lange? [Dałert das lange?]
— Długo to potrwa?
— Nein, das geht ganz schnell. Schauen Sie, schon funktioniert die Toilette wieder. [Najn, das gejt ganc sznel. Szałen Zi, szon funkcjonirt di Tojlete wida.]
— Nie, to szybko idzie. Proszę zobaczyć, toaleta już znowu funkcjonuje.
— Super, Sie sind unsere Rettung. [Zupa, Zi zind unzere Retung.]
— Super, jest Pan naszym wybawieniem.
— Dafür bin ich doch da. [Dafyr bin iś doch da.]
— Od tego też jestem.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
6

Hydraulik wykonał swoją pracę "w biegu". Obie byłyśmy wdzięczne za pomoc. Moim zadaniem było jeszcze dopytanie o formalności.

— Wie läuft denn das mit der Bezahlung? Soll ich Ihnen das Geld bar geben? Ich habe leider nicht so viel im Haus. [Wi lojft den das mit der Becalung? Zol iś Inen das Geld bar gejben? Iś habe lajda niśt zo fil im Hałs.]
— Jak z zapłatą? Mam dać Panu pieniądze w gotówce? Niestety nie mam zbyt wiele w domu.
— Keine Sorge. Ich schicke Ihnen in den nächsten Tagen eine Rechnung. Sie müssen den Betrag einfach an die Firma "Fischwald - die Heizungs- und Sanitärprofis" überweisen. [Kajne Zorge. Iś szike Inen in den nechsten Tagen ajne Reśnung. Zi mysen den Betrag ajnfach an di Firma "Fiszwald – di Hajcungs – und Zaniterprofis" ybawajzen.]
— Proszę się nie martwić. W najbliższych dniach wyślę Pani rachunek. Musi Pani po prostu przelać tę kwotę do firmy "Fischwald – profesjonaliści od spraw grzewczych i sanitarnych".
— In Ordnung. [In Ordnung.]
— W porządku.
— Ich bräuchte jetzt nur noch eine Unterschrift. [Iś brojśte ject nuła noch ajne Untaszrift.]
— Potrzebowałbym teraz jeszcze tylko podpis.
— Wo soll ich unterzeichnen? [Wo zol iś untacajśnen?]
— Gdzie mam się podpisać?
— Hier unten links. [Hija unten links.]
— Tutaj na dole z lewej strony.
— Alles klar. Noch einmal danke, dass Sie so schnell kommen konnten. [Ales kla. Noch ajnmal danke, das Zi zo sznel komen konten.]
— Wszystko jasne. Jeszcze raz dziękuję, że mógł Pan tak szybko przyjść.
— Bitte. Und beim nächsten Mal werfen Sie nicht so viel Papier in die Toilette. [Byte. Und bajm nechsten Mal werfen Zi niśt zo fil Papija in di Tojlete.]
— Proszę. Następnym razem niech Pani nie wrzuca tak dużo papieru do ubikacji.
— Nein, nein. Auf keinen Fall. Auf Wiedersehen. [Najn, najn. Ałf kajnen Fal. Ałf Widazejen.]
— Nie, nie. W żadnym wypadku. Do widzenia.
— Auf Wiedersehen. [Ałf Widazejen.]
— Do widzenia.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Po całym zajściu, odetchnęłyśmy z ulgą. Zaproponowałam pani Schulz herbatkę, na uspokojenie emocji. Reszta dnia obyła się już bez niespodzianek.

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Ułóż z liter pasujące słowo:

Stoepsel Wasserhahn Abfluss
T E P S S Ő L


H A R S N W S E A H


S F A L U B S


Puempel Spuelbecken Spuelkasten
Ű P P L M E K P C Ű S B E E L N K Ű T L A S P E N S

 Co należy zrobić, gdy zatka się umywalka? Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności:

1. mit einem Pümpel
a) drücken Sie den Pümpel, nach ein paar kräftigen Stößen sollte sich das Problem lösen
b) drehen Sie das Wasser zu
c) stellen Sie den Pümpel ins Wasser
d) drehen Sie das Wasser auf
e) schließen Sie den Überfluss mit einem Lappen
f) leiten Sie ein bisschen Wasser ins Waschbecken hinein

2. falls Sie keinen Pümpel zu Hause haben
a) prüfen Sie ob das Waschbecken noch verstopft ist
b) befreien Sie das verstopfte Rohr von Haaren, Seifenresten und übrigen Unreinheiten
c) stellen Sie einen leeren Eimer unter das verstopfte Waschbecken hin
d) wenn das Waschbecken nach wie vor verstopft ist, müssen Sie eine Fachperson rufen
e) setzen Sie wieder das Siphon auf
f) nehmen Sie eine Rohrreinigungsspirale oder einen Draht
g) schrauben Sie den Siphon auf

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Redakcja serwisu:

@lawa - za hydraulika zapłacił syn podopiecznej :) Pozdrawiamy!

lawa:

A kto w tym przypadku za hydraulika zapłacił, czy zgodnie z umową opiekunka, ponieważ to ona przyczyniła się do szkody ?

Iza:

Lekcja szczególnie mnie zainteresowała,ponieważ sama miałam podobny problem u podopiecznej- leżącej. W toalecie zepsuła się spłuczka i musiałam wezwać hydraulika. Gdybym tego nie zrobiła, woda zalałaby całe mieszkanie. Słownictwo tej lekcji uważam za przydatne.

Redakcja serwisu:

Zofia-Anastazja! Dobrze trafiłaś! Czytaj nasze lekcje, a na pewno będzie Ci łatwiej. Powodzenia :)

Zofia-Anastazja:

Witam bardzo serdecznie - zostałam postawiona pod ścianą muszę wyjechać do pracy- ale język niemiecki zawsze był w mojej ocenie twardy i nie dla mnie. Rosyjski czy jugosłowiański w ciągu kilku miesięcy a niemiecki nic. Proszę podpowiedzcie co zrobić aby przyswoić choć w stopniu na 3, tak abym mogła wyjechać jako opiekunka i zostać tam na dłużej. Pozdrawiam

kazia:

Dziękuje bardzo za wspaniałe Lekcje j Niemieckiego Pozdrawiam. \n

Kasia D:

Dziękuję za przydatne słownictwo typu Pümpel (Sauglocke), Siphon- klingt so wie im Polnischem.\nCzęsto się zdarza ,że „die alten Leute verbrauchen zu viel Toilettenpapier”. Dobrze ,że w Niemczech nie czeka się długo na hydraulika.\nPozdrawiam serdecznie.\n

WIESIA:

Dzęki za kolejną lekcje. Pozdrawiam

Kasia:

Pani Basiu, a trzeba było zadzwonić do mnie zamiast wzywać hydraulika :) Ten sam problem miałam 3 tygodnie temu. Za dużo papieru, a pora taka, że wszyscy hydraulicy już spali. Odcina się dól plastikowej butelki, nacina w kilku miejscach i z zakręconą nakrętką używa jak przepychacza, ale działa lepiej niż przepychacz. Najlepiej w internecie poszukać sposobu z butelką na zapchaną toaletę.\nPodziękowania dla Redakcji za wyrażenia typu "wo drückt dich der Schuh?", "ich bin k.o.", czy "ich verstehe nur Banhof" - wprowadza to barwy do naszych codziennych rozmów.\nGrüße aus dem Schwarzwald dla wszystkich pilnie uczących się niemieckiegoi :)