Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Nie trać głowy!

Nie przewidzisz nagłej sytuacji, ale możesz się do niej przygotować. Spisz i umieść blisko telefonu zwroty, związane z objawami typowymi dla wypadku w domu oraz najważniejsze numery telefonu. Przypomnij sobie również zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Masz problemy, aby zapamiętać długie zwroty? Pomóż sobie rysunkami!

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 46

Ein Notfalltelefonat - czyli jak poradzić sobie w trudnej sytuacji

Wypadki w domu są nieuniknione. Myślę, że wielu z nich uniknęłam dzięki zmyślnemu zamontowaniu uchwytów w kluczowych miejscach w mieszkaniu. Poza tym na prośbę pani Schulz jej syn wyniósł też parę zbędnych bibelotów, które zagracały przestrzeń.

 

 

1

Zawsze uczulam moją podopieczną, by korzystała z uchwytów zamontowanych na ścianach w łazience kiedy nie ma mnie w pobliżu. Tego ranka pani Schulz czuła się wyjątkowo słabo, ale mimo to poprosiła o zostawienie jej samej w łazience. Nawet nie zamknęłam dobrze drzwi, gdy usłyszałam głuchy łoskot i jęk. Kiedy wstępnie opanowałam sytuację musiałam zadzwonić po pomoc.

— Münzeberger Pflegedienst, Grünmann am Apparat. [Mynceberga Pflegedinst, Grynman am Aparat.]
— Münzeberger Pflegedienst, Grünmann przy telefonie.
— Hallo Frau Grünmann, hier spricht Barbara Oleksy. [Halo, Frał Grynman, hija szpriśt Barbara Oleksy.]
— Dzień dobry Pani Grünmann, tutaj mówi Barbara Oleksy.
— Hallo Frau Oleksy, was kann ich für Sie tun? [Halo Frał Oleksy, was kan iś fyr Zi tun?]
— Dzień dobry Pani Oleksy, co mogę dla Pani zrobić?
— Ich habe ein Problem. Meine Patientin Frau Schulz ist im Badezimmer gefallen. Sie ist mit dem Kopf auf der Badewanne aufgeschlagen. Sie hat eine große Platzwunde über dem Auge. Sie hat sich danach übergeben und ihr ist ganz schwindelig. [Iś habe ajn Problejm. Majne Pacjentin Frał Szulc yst im Badecyma gefalen. Zi yst mit dem Kopf ałf der Badewane ałfgeszlagen. Zi hat ajne grose Placwunde yba dem Ałge. Zi hat ziś danach ybagejben und ija yst ganc szwindeliś.]
— Mam problem. Moja pacjentka Pani Schulz upadła w łazience. Uderzyła głową w wannę. Ma dużą ranę z rozciętą skórą nad okiem. Potem zwymiotowała i kręci się jej w głowie.
— Ist sie denn ansprechbar? [Yst zi den anszpreśba?]
— Czy ona kontaktuje?
— Ja, sie ist bei Bewusstsein. Allerdings ergeben ihr Worte überhaupt keinen Sinn. Sie ist völlig durcheinander. Ich bin ganz aufgeregt. Was soll ich denn jetzt tun? [Ja, zi yst baj Bewustzajn. Aladings ergejben ija Worte ybahałpt kajnen Zyn. Zi yst fyliś durśajnanda. Iś bin ganc ałfgeregt. Was zol iś den ject tun?]
— Tak, jest świadoma. Jednakże jej słowa nie mają w ogóle sensu. Jest całkowicie zdezorientowana. Jestem bardzo zdenerwowana. Co mam teraz robić?
— Bitte beruhigen Sie sich, Frau Oleksy. Bleiben Sie unbedingt bei Frau Schulz. Lassen Sie sie auf keinen Fall allein. Ich rufe in der Zeit einen Krankenwagen. Die Sanitäter werden die Patientin dann in die Klinik bringen. [Byte beruigen Zi ziś, Frał Oleksy. Blajben Zi unbedingt baj Frał Szulc. Lasen Zi zi ałf kajnen Fal alajn. Iś rufe in der Cajt ajnen Krankenwagen. Di Zanitejta werden di Pacjentin dan in di Klinik bringen.]
— Proszę się uspokoić Pani Oleksy. Proszę koniecznie zostać przy pani Schulz. Pod żadnym pozorem proszę jej nie zostawiać samej. Ja w tym czasie zadzwonię po pogotowie. Sanitariusze zawiozą pacjentkę do kliniki.
— Und was ist mit dem Zahnarzt? Normalerweise hat Frau Schulz in einer Stunde einen Termin dort. [Und was yst mit dem Canarct? Normalawajze hat Frał Szulc in ajna Sztunde ajnen Termin dort.]
— A co z dentystą? Normalnie Pani Schulz ma tam za godzinę wizytę.
— Darum kümmere ich mich auch. Ich werde ihn anrufen und den Termin absagen. [Darum kymere iś miś ałch. Iś werde in anrufen und den Termin abzagen.]
— O to też się zatroszczę. Zadzwonię do niego i odwołam wizytę.
— Einverstanden. [Ajnfersztanden.]
— Zgoda.
— Melden Sie sich bitte bei mir, sobald der Krankenwagen Frau Schulz abholt. [Melden Zi ziś byte baj mija, zobald der Krankenwagen Frał Szulc abholt.]
— Proszę zadzwonić do mnie jak tylko karetka zabierze Panią Schulz.
— Das mache ich. [Das mache iś.]
— Zrobię to.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Z niecierpliwością oczekiwałam karetki. W międzyczasie udało mi się uspokoić moją podopieczną. Sama też nie panikowałam, widząc, że pomimo wypadku i obrażeń pani Schulz nie straciła przytomności. Cały czas próbowałam utrzymać kontakt, zadając proste pytania. Sanitariusze fachowo opatrzyli ranę, a w międzyczasie prosili o krótkie sprawozdanie. Powiedzieli też, że mogę przyjechać do kliniki za godzinę, jak będą wyniki badań. Jak tylko odjechali spod domu, zadzwoniłam do pani Grünmann.

— Hallo Frau Grünmann, hier spricht wieder Barbara Oleksy. [Halo Frał Grynman, hija szpriśt wida Barbara Oleksy.]
— Dzień dobry Pani Grünmann, tutaj mówi znowu Barbara Oleksy.
— Hallo Frau Oleksy. Wie geht es Ihrer Patientin? [Halo Frał Oleksy. Wi gejt es Ira Pacjentin?]
— Dzień dobry Pani Oleksy. Jak się czuje Pani pacjentka?
— Nicht so gut. Aber die Sanitäter haben Frau Schulz nun in die Klinik gebracht. [Niśt zo gut. Aba di Zanitejta haben Frał Szulc nun in di Klinik gebracht.]
— Nie najlepiej. Ale sanitariusze właśnie zabrali Panią Schulz do kliniki.
— In Ordnung, dort ist sie in sicheren Händen. [In Ordnung, dort yst zi in zisieren Henden.]
— W porządku, tam jest w dobrych rękach.
— Muss ich jetzt noch irgendetwas organisieren? [Mus iś ject noch irgendetfas organiziren?]
— Czy muszę teraz coś jeszcze zorganizować?
— Ja, Sie müssen einen Pflegebericht schreiben. [Ja, Zi mysen ajnen Pflegeberiśt szrajben.]
— Tak, musi Pani napisać sprawozdanie ze zdarzenia.
— Einen Pflegebericht? [Ajnen Pflegeberiśt?]
— Sprawozdanie ze zdarzenia?
— Genau. Sie müssen erklären, was heute Morgen passiert ist. [Genał. Zi mysen erklejren, was hojte Morgen pasirt yst.]
— Dokładnie. Musi Pani wyjaśnić, co wydarzyło się dzisiaj rano.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Przestraszyłam się, że będę musiała przygotować obszerne sprawozdanie. Na szczęście szybko zostałam uspokojona.

— Und wie soll dieser Bericht aussehen? [Und wi zol diza Beriśt ałs-zejen?]
— A jak powinno wyglądać takie sprawozdanie?
— Sie müssen nur Fakten aufschreiben, nicht ihre persönliche Meinung. Notieren Sie auch das Datum des Vorfalls, die Uhrzeit und den Namen der Patientin. [Zi mysen nuła Fakten ałfszrajben, niśt ire per-zynlisie Majnung. Notiren Zi ałch das Datum des Forfals, di Ułacajt und den Namen der Pacjentin.]
— Musi Pani wypisać tylko fakty, nie własną opinię. Niech Pani zanotuje również datę zdarzenia, godzinę oraz nazwisko pacjentki.
— Wie lang muss dieser Bericht sein? [Wi lang mus diza Beriśt zajn?]
— Jak długie musi być to sprawozdanie?
— Der Bericht sollte so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig sein. Sie müssen keine langen Sätze schreiben. Stichpunkte reichen aus. [Der Beriśt zolte zo kurc wi mygliś, aba zo lang wi nytiś zajn. Zi mysen kajne langen Zece szrajben. Sztiśpunkte rajsien ałs.]
— Sprawozdanie powinno być tak krótkie jak to możliwe, ale tak długie jak to konieczne. Nie musi Pani pisać żadnych długich zdań. Najważniejsze punkty wystarczą.
— In Ordnung. Das werde ich dann gleich machen. Danke für Ihre Hilfe, Frau Grünmann. [In Ordnung. Das werde iś dan glajś machen. Danke fyr Ire Hilfe, Frał Grynman.]
— W porządku. Zaraz to zrobię. Dziękuję za Pani pomoc, Pani Grünmann.
— Bitte, gern geschehen. Auf Wiederhören. [Byte, gern geszejen. Ałf Widahyren.]
— Proszę, nie ma za co. Do usłyszenia.
— Auf Wiederhören. [Ałf Widahyren.]
— Do usłyszenia.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Dopiero po całym zajściu zeszła ze mnie adrenalina i zdałam sobie sprawę jak poważne konsekwencje mógł nieść za sobą ten wypadek. Pani Schulz doszła do siebie w ciągu dwóch dni. Na szczęście nie było wstrząsu mózgu, ale jeszcze przez cały miesiąc widziałam, że rana po szyciu na skroni jej dokucza. Musiałam bacznie obserwować czy wszystko goi się jak należy. Postanowiłam, też że zapiszę się na przypominający kurs pierwszej pomocy. To zawsze się przyda!

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Uporządkuj sprawozdanie ze zdarzenia, do jakiego doszło w poniedziałek rano w domu pani Schulz:

A) Ich habe darüber den Pflegedienst benachrichtigt, der den Krankenwagen angerufen hat.

B) Sie ist mit dem Kopf auf  der Badewanne aufgeschlagen.

C) Frau Doris Schulz.

D) Die Sanitäter haben Frau Schulz in die Klinik gebracht.

E) Uhrzeit: 9:35.

F) Über dem Auge hat sie eine große Platzwunde bekommen.

G) Frau Schulz ist im Badezimmer gefallen.

H) Montag, 06.10.2014.

I) Der Krankenwagen ist in 15 Minuten gekommen.

J) Sie war die ganze Zeit bewusst, aber völlig durcheinander.

 


Das Erste-Hilfe-Quiz. Wybierz jedną poprawną odpowiedź:

 

1. Wie ist das Vorgehen bei Wiederbelebung?
  a) Sie prüfen, ob die Person ansprechbar oder bewusstlos ist, rufen den Notarzt an und machen die Atemwege frei. Falls es keine Atmung gibt, machen Sie Widerbelebung.
  b) Sie rufen den Notarzt an, legen die Person in die stabile Seitenlage und machen die Atemwege frei.
  c) Sie prüfen den Puls, falls es keinen gibt, machen Sie eine Herzmassage. Sie rufen den Notarzt an und legen die Person in die stabile Seitenlage.

2. Bei der Morgentoilette klagt Ihre Patientin an Brustschmerzen, sie schwitzt und verliert das Gleichgewicht, sie bleibt aber bewusst. Was darf man nicht tun?
  a) Der Patientin beim Aufstehen helfen und ihr kalte Umschläge bringen.
  b) Den Notarzt anrufen.
  c) Die Patientin auf den Boden legen und die Beine hoch lagern.

3. Die Herzmassage sollte man:
  a) 60 mal pro Minute machen.
  b) 100 mal pro Minute machen.
  c) 160 mal pro Minute machen.

4. Sie sitzen mit Ihrer Patientin beim Mittagessen. Sie verschluckt sich und hustet stark, kann keine Luft kriegen. Was machen Sie?
  a) Sie klopfen ihr auf den Rücken , wenn das nicht hilft, machen Sie das Heimlich - Manöver.
  b) Sie rufen den Notarzt an und legen die Patientin in die stabile Seitenlage.
  c) Sie machen die Mund - zu – Mund - Beatmung und rufen den Krankenwagen an.

5. Ihre Patientin hat Nasebluten. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?
  a) Sie legen die Patientin hin, das Blut sollte sie hinunterschlucken.
  b) Sie setzen die Patientin hin, geben ihr Kopf nach vorne und lassen das Blut laufen.
  c) Sie drehen den Kopf Ihrer Patientin nach hinten, das Blut sollte sie hinunterschlucken.

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Irek:

Bardzo dziękuje za przesyłanie lekcji na moją skrzynke .Od około roku czytam systematycznie lekcje,jak dlamnie są bardzo przydatne.

MSz:

polecam tę str http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-503.pdf wg WHO masaż serca i sztuczne oddychanie to 2 oddechy i 30 ucisków serca \npozdrawiam\n

ST:

Bardzo dobra lekcja !!! :)

Redakcja serwisu:

Droga B&B, \nNa tym właśnie polega urok każdego języka, że na różne sposoby możemy wyrazić tę samą treść.\nCzasownik „aufschlagen” łączy się zarówno z dat jak i akk, w związku z czym możemy powiedzieć „mit dem Kopf auf der Badewanne aufschlagen”, bądź „mit dem Kopf auf die Badewanne aufschlagen”.\nObydwie wersie są poprawne. \n\n„Frau Schulz ist im Badezimmer gefallen” jest również gramatycznie poprawną wersją. \nUżycie w tym kontekście czasowników „umfallen” lub „hinfallen”, byłoby również jak najbardziej poprawne. \nPozdrawiamy!\n

Wiola:

Serdeczne podziekowania za ten TEMAT ,;) Wszystkie lekcje sa bardzo potrzebne , wykorzystywany maksymalny zaslob slow ,zdan ...dzieki WAM czuje sie coraz pewniej mowiac po niemiecku ,czekam na nastepna lekcje ;)

b&b:

frau schulz ist im badezimmer umgefallen lub hingefallen samo gefallen raczej dziwnie brzmi? mit dem kop auf die badewanne ( akk ) aufgeschlagen oder?