Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Pytaj i opowiadaj!

Jeśli zastanawiasz się jak rozpocząć rozmowę z podopiecznym w pierwszych dniach przyjazdu - zapytaj czy dobrze spał i czy może pamięta swoje sny. To dobry trening zarówno dla Ciebie jak i dla seniora. Ty szlifujesz słownictwo, dopytując się o szczegóły, a podopieczny może poćwiczyć swoją pamięć!

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 45

Schlafstörungen - czyli nowy materac dla Doris

Staram się prowadzić zdrowy styl życia, na szczęście nie potrzebuję dużej ilości snu, by dobrze się czuć. Wiem, że zdrowy sen to wypoczęte ciało i lotny umysł. Dzięki temu zawsze mogę pomóc mojej podopiecznej i jeszcze potrafię ją zagadnąć na jakiś ciekawy temat.

 

 

1

Historia, o której dziś opowiem, wydarzyła się jakiś czas temu... Pamiętam, że miałyśmy bardzo intensywny dzień. Poranna wizyta u lekarza, potem spacer i odwiedziny sąsiadki. Dopiero wieczorem pani Schulz relaksowała się przy filmie o bohaterskich strażakach. Po filmie moja podopieczna przypomniała sobie, że w dzieciństwie była świadkiem pożaru u sąsiadów. Musiałam ją uspokajać, że my jesteśmy bezpieczni, mamy czujniki dymu i straż na ulicy obok... Najwyraźniej wyobraźnia mojej podopiecznej podczas snu pracowała dalej. Nagle obudził mnie krzyk pani Doris.

— Frau Oleksy, kommen Sie schnell. Hilfe! Frau Oleksy! Feuer! [Frał Oleksy, komen Zi sznel. Hilfe! Frał Oleksy! Foja!]
— Pani Oleksy, proszę przyjść szybko. Pomocy! Pani Oleksy! Pożar!
— Was? Wie? Frau Schulz. Oh je, was ist passiert? [Was? Wi? Frał Szulc. Oh je, was yst pasirt?]
— Co? Jak? Pani Schulz. Oh je, co się stało?
— Sehen Sie nicht? Es brennt! Die Gardine steht in Flammen! [Zejen Zi niśt? Es brent! Di Gardine sztejt in Flamen!]
— Nie widzi Pani? Pali się! Firanka stoi w płomieniach!
— Frau Schulz, beruhigen Sie sich doch. Es ist alles in Ordnung! Hier brennt nichts. Sie haben bestimmt schlecht geträumt! [Frał Szulc, beruigen Zi ziś doch. Es yst ales in Ordnung! Hija brent niśts. Zi haben besztimt szleśt getrojmt!]
— Pani Schulz, proszę się uspokoić. Wszystko jest w porządku! Tutaj nic się nie pali. Na pewno źle Pani śniła!
— Wirklich? Aber ich habe es genau gesehen. [Wirkliś? Aba iś habe es genał gezejen.]
— Naprawdę? Ale ja to dokładnie widziałam.
— Nein, keine Sorge, es ist alles bestens. Schlafen Sie wieder ein! [Najn, kajne Zorge, es yst ales bestens. Szlafen Zi wida ajn!]
— Nie, bez obaw, wszystko jest jak najlepiej. Proszę znowu zasnąć!
— Gut. [Gut.]
— Dobrze.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Starałam się mówić spokojnym głosem, który na powrót uspokoi panią Doris. Niestety temat filmu wywołał wspomnienia, które najwyraźniej nie dawały spokoju mojej podopiecznej.

— Frau Oleksy, kommen Sie bitte her! Frau Oleksy! [Frał Oleksy, komen Zi byte hea! Frał Oleksy!]
— Pani Oleksy, proszę tutaj przyjść! Pani Oleksy!
— Ja, was ist denn los? [Ja, was yst den los?]
— Tak, co się dzieje?
— Ich bin die ganze Zeit wach und kann nicht einschlafen. Was soll ich jetzt machen? [Iś bin di gance Cajt wach und kan niśt ajnszlafen. Was zol iś ject machen?]
— Jestem cały czas rozbudzona i nie mogę zasnąć. Co mam teraz zrobić?
— Haben Sie schon versucht, Schäfchen zu zählen? [Haben Zi szon ferzucht, Szefsien cu cejlen?]
— Próbowała już Pani policzyć barany?
— Ja, aber das funktioniert nicht! [Ja, aba das funkcjonirt niśt!]
— Tak, ale to nie działa!
— Hm, soll ich Ihnen vielleicht einen Tee machen? Das beruhigt Sie sicher. [Hm, zol iś Inen filajśt ajnen Tee machen? Das beruiśt Zi zisia.]
— Hm, mam Pani może zrobić herbatę? To na pewno Panią uspokoi.
— Oh ja, das wäre sehr schön. [Oh ja, das wejre zea szyn.]
— O tak, byłoby bardzo miło.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Rzeczywiście zaparzyłam ziołową herbatkę, która nieco uspokoiła nerwy pani Schulz. Mimo to miała problemy z zaśnięciem. Przewracała się z boku na bok. Nie chciałam, by się męczyła, więc pomimo własnego zmęczenia i niewyspania zaproponowałam swoje towarzystwo i pomoc.

— Hallo Herr Schulz. [Halo Her Szulc.]
— Halo Panie Schulz.
— Guten Morgen, Frau Oleksy. Sie sehen heute aber sehr müde aus. [Guten Morgen, Frał Oleksy. Zi zejen hojte aba zea myde ałs.]
— Dzień dobry, Pani Oleksy. Wygląda dzisiaj Pani na bardzo zmęczoną.
— Das bin ich auch. Ich habe in der Nacht kein Auge zugemacht. [Das bin iś ałch. Iś habe in der Nacht kajn Ałge cugemacht.]
— Jestem też. W nocy nie zmrużyłam oka.
— Warum nicht? [Warum niśt?]
— Dlaczego nie?
— Ihre Mutter hatte Schlafstörungen. Ich musste die ganze Zeit bei ihr bleiben. Ich habe ihr einen Melissentee gekocht und eine Baldriantablette gegeben. Wir haben auch Entspannungsübungen gemacht. [Ire Muta hate Szlafsztyrungen. Iś muste di gance Cajt baj ija blajben. Iś habe ija ajnen Melisentee gekocht und ajne Baldriantablete gegejben. Wija haben ałch Entszpanungsybungen gemacht.]
— Pana mama miała zaburzenia snu. Musiałam cały czas przy niej być. Zrobiłam herbatę z melisą i dałam tabletkę waleriany. Robiłyśmy też ćwiczenia odprężające.
— Aha. Und dann? [Aha. Und dan?]
— Aha. I potem?
— Naja, weil nichts geholfen hat, habe ich ihr am Ende aus der Zeitung vorgelesen. Um 5 Uhr morgens ist sie endlich eingeschlafen. [Naja, wajl niśts geholfen hat, habe iś ija am Ende ałs der Cajtung forgelejzen. Um fynf Uła morgens yst zi endliś ajngeszlafen.]
— No cóż, ponieważ nic nie pomogło, na końcu czytałam jej z gazety. O 5 nad ranem w końcu zasnęła.
— Oh je, das tut mir leid! Hm, wir könnten Herrn Dr. Sundermann fragen, ob er uns Schlaftabletten verschreibt. Dann hätte meine Mutter Ruhe und Sie auch. [Oh je, das tut mija lajd! Hm, wija kynten Hern Doktor Zundaman fragen, ob er uns Szlaftableten ferszrajbt. Dan hete majne Muta Rułe und Zi ałch.]
— Oh jej, przykro mi! Hm, moglibyśmy zapytać Doktora Sundermanna, czy przepisze nam tabletki nasenne. Wtedy moja mama miałaby spokój i Pani też.
— Das stimmt natürlich. Aber ich finde die Idee nicht so gut. Diese Tabletten sind sehr stark und machen abhängig. Also der Patient braucht dann immer mehr Medikamente. Irgendwann kann er nicht mehr ohne sie leben. So eine Tablette kann man einmal nehmen. Aber eine Dauerlösung ist das nicht. [Das sztymt natyrliś. Aba iś finde di Idee niśt zo gut. Dize Tableten zind zea sztark und machen abhengiś. Alzo der Pacjent brałcht dan yma mea Medikamente. Irgendwan kan er niśt mea one zi lejben. Zo ajne Tablete kan man ajnmal nejmen. Aba ajne Dałalyzung yst das niśt.]
— To się oczywiście zgadza. Ale uważam, że nie jest to zbyt dobry pomysł. Te tabletki są bardzo silne i uzależniają. Czyli pacjent potrzebuje potem coraz więcej lekarstw. Kiedyś nie będzie mógł bez nich żyć. Taką tabletkę można wziąć raz. Ale nie jest to trwałe rozwiązanie.
— Sie haben Recht. Das ist wirklich keine gute Idee. Außerdem muss meine Mutter schon so viele Medikamente nehmen. Hatte sie eigentlich zum ersten Mal diese Probleme? [Zi haben Reśt. Das yst wirkliś kajne gute Idee. Ałsadejm mus majne Muta szon zo file Medikamente nejmen. Hate zi ajgentliś cum ersten Mal dize Problejme?]
— Ma Pani rację. To naprawdę nie jest dobry pomysł. Poza tym moja mama musi brać już tak dużo tabletek. Czy miała te problemy po raz pierwszy?
— Nein, in den letzten Monaten ist das schon öfter passiert. Sie hatte morgens manchmal auch schlimme Rückenschmerzen und Verspannungen. [Najn, in den lecten Monaten yst das szon yfta pasirt. Zi hate morgens manśmal ałch szlyme Rykenszmercen und Ferszpanungen.]
— Nie, w ostatnich miesiącach częściej się to zdarzało. Rano miewała czasem też silne bóle pleców i skurcze.
— Wirklich? Hm... Das ist ja komisch... [Wirkliś? Hm... Das yst ja komisz...]
— Naprawdę? Hm... To jest dziwne...
— Was meinen Sie? [Was majnen Zi?]
— Co ma Pan na myśli?
— Frau Oleksy, ich glaube, ich habe die Lösung des Problems gefunden. [Frał Oleksy, iś glałbe, iś habe di Lyzung des Problejms gefunden.]
— Pani Oleksy, myślę, że znalazłem rozwiązanie problemu.
— Ach ja? [Ach ja?]
— Ach tak?
— Ja! Meine Mutter braucht ein anderes Bett. Die Matratze ist schon total alt und viel zu weich. Wir sollten noch heute eine neue kaufen! [Ja! Majne Muta brałcht ajn anderes Bet. Di Matrace yst szon total alt und fil cu wajś. Wija zolten noch hojte ajne noje kałfen!]
— Tak! Moja mama potrzebuje innego łóżka. Materac jest już stary i za miękki. Powinniśmy jeszcze dzisiaj kupić nowy!
— Herr Schulz, Sie sind ein Genie! So werden wir es machen! [Her Szulc, Zi zind ajn Żeni! Zo werden wija es machen!]
— Panie Schulz, jest Pan geniuszem! Tak też zrobimy!
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Rzeczywiście problemy pani Schulz były mocniej odczuwalne od jakiegoś czasu, a podczas zmian pościeli było widać, że materac nie jest najnowszy... Dlatego pomysł syna pani Schulz był doskonały! Czułam, że dzięki zmianie pani Doris w końcu będzie się wysypiać i żadne tabletki nie będą już potrzebne!

— Guten Morgen, Frau Schulz. Wie geht es Ihnen heute? [Guten Morgen, Frał Szulc. Wi gejt es Inen hojte?]
— Dzień dobry, Pani Schulz. Jak się dzisiaj Pani czuje?
— Fantastisch. Ich habe so gut geschlafen wie lange nicht mehr. Ich fühle mich wie ein junges Mädchen. Ich möchte gleich einen Spaziergang machen. [Fantastisz. Iś habe zo gut geszlafen wi lange niśt mea. Iś fyle miś wi ajn junges Medsien. Iś myśte glajś ajnen Szpacijagang machen.]
— Fantastycznie. Spałam tak dobrze, jak dawno już nie. Czuję się jak młoda dziewczyna. Chcę zaraz iść na spacer.
— In Ordnung. Aber erst muss ich Sie noch waschen. [In Ordnung. Aba erst mus iś Zi noch waszen.]
— W porządku. Ale najpierw muszę Panią jeszcze umyć.
— Einverstanden! [Ajnfersztanden!]
— Zgoda!
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Po porannej toalecie pani Schulz dała się też namówić na pyszne lekkie śniadanie. Pogoda dopisała, a my wybrałyśmy się na dosyć długi spacer do parku. Tego dnia moja podopieczna poprosiła mnie czy mogłaby położyć się wcześniej, bo... znów chciała śnić na nowym materacu. Muszę przyznać, że spodobały mi się te spokojne noce.

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Rozwiąż krzyżówkę:

Senkrecht:
1.  Wenn jemand schlecht geträumt hat, kann man auch sagen, dass er einen ............ Traum gehabt hat.

2.  Aufwachen, die Augen aufmachen.

3.  Der Zwang, kaufen zu müssen.

4.  Besonders tiefer und fester Schlaf.

5.  Jemand der bis spät in die Nacht auf ist.

6.  Fachhilfe für die Personen, die abhängig sind.

Waagerecht:
1.  Gewohnheiten, die einen gesunden Schlaf fördern. Schritte, die man unternimmt,  um besser schlafen zu können.

2.  Wenn man nicht einschlafen kann.


3.  Probleme, die es unmöglich machen, die ganze Nacht ruhig und ohne Pause durchzuschlafen.

4.  Verkleinerungsform zu Schaf.

5.  Dem  Alkohol verfallen, trunksüchtig.

6.  Wenn man zu lange schläft, oder zu spät aufgestanden ist, kann man das Verb ............ benutzen, um diese Situation zu beschreiben.

7.  Wie ein ............ schlafen.

Kreuzwortraetsel_45

 

 


Uzupełnij brakujące wyrazy, jedną z trzech podanych odpowiedzi:

 

Wie man sich bettet, so liegt man!
Was kann man (1), um gesunden und erholsamen Schlaf genießen zu können? Welche Schritte kann man gegen Schlaflosigkeit oder Durchschlafstörungen (2)? Ist es wirklich so schwierig, Schlafprobleme zu vermeiden? Es (3) außer Zweifel, dass die gestressten und nervösen Personen keinen Schlaf finden. Wenn man aber an den fehlenden oder gestörten Schlaf den ganzen Tag (4), kann man Schlafprobleme nur verstärken. Vorbeugen ist besser als heilen, deshalb stellen wir Ihnen ein paar Tipps gegen Schlaflosigkeit dar!
Gehen Sie ins Bett, wenn Sie genug müde sind. Denken Sie auch daran, wie viel Schlaf Sie wirklich (5). (6) Sie nicht, dass Sie mit dem Alter  immer weniger Schlaf brauchen werden.  Bevor Sie schlafen gehen, versuchen Sie sich nur mit den entspannenden und beruhigenden Tätigkeiten zu (7). Um schneller (8) zu können, ruhen Sie sich nach dem ganzen schwierigen Tag aus!  Im Zimmer, in dem Sie schlafen, sollte es möglichst dunkel sein. Wenn Sie das Fenster (9), werden Sie frische Luft zum Atmen haben, was auch beim Einschlafen helfen kann. Wenn Sie (10), dass Sie leichten Schlaf haben, entscheiden Sie sich, Ohrstöpsel zu verwenden. Versuchen Sie jeden Tag zur gleichen Zeit (11). Der Körper sollte sich daran gewöhnen und es wird immer leichter für Sie, während des Tages aktiv zu bleiben!
Und was machen Sie, um wie ein Murmeltier zu schlafen? Es (12) toll, wenn Sie mit uns ihre Ideen teilen würden! Wir (13) auf Ihre E-mails!

 

1.
A) beherrschen B) haben C) tun
2.
A) versuchen B) unternehmen C) unternommen
3. A) steht B) sitzt C) stehen
4.
A) spricht B) denkt C) denken
5.
A) wollen B) möchten C) benötigen
6.
A) erinnern B) vergessen C) glauben
7.
A) beschäftigen B) anfangen C) interessieren
8.
A) einschlafen B) verschlafen C) schlafen gehen
9.
A) zumachen B) machen auf C) aufmachen
10.
A) gewusst B) wissen C) wussten
11.
A) aufwachen B) wachen auf C) aufzuwachen
12.
A) wäre B) geworden C) wurde
13.
A) wartet B) warten C) rechnen

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Kasia:

Wspaniała lekcja , na wysokim poziomie, dziękuję. W języku niemieckim wyrazy o innym znaczeniu mogą się różnić przedrostkami. Mamy więc einschlafen (zasnąć) i verschlafen (zaspać).Te różnice mogą czasem sprawiać problem uczącym się. W Państwa lekcjach widoczne są różne ciekawe przykłady zastosowania słownictwa w praktyce. A, przy bezsenności pomaga herbatka z melissy, oraz z rozmarynu. Czekam na następne lekcje, pozdrawiam.

Teresa:

Bardzo dziękuję za lekcje,dla mnie są bardzo przydatne, tak więc proszę o następne,pozdrawiam

Ania:

Dzięki za dobrodziejstwo nauki języka o każdej porze dnia i nocy i.... za darmo.Serdecznie pozdrawiam \nwdzięczna A.w

Beata:

No,rzeczywiście,trochę to odbiega od realiów,ale znalazłam kilka przydatnych wyrażeń,gdyż mam właśnie podopieczną z zaburzeniami snu z powodu silnych bóli,no i nie mówię na nie-szlim,ale starke i rozumiemy się.Poza tym lubię te lekcje,tylko mam problemy z krzyżówkami,niestety :-(

Redakcja serwisu:

Pani Joanno, \ntłumaczenia pytań i odpowiedzi do krzyżówki oraz innych ćwiczeń znajdują się w wersji do druku. Pozdrawiamy!

Joanna:

adresat ...baśka ...ma rację . Lekcje odbiegają od reczywistości,ale nie zmienia to faktu ze są bardzo przydatne i można się bardzo wiele nauczyc. Czy krzyżówki mogłyby być tłumaczone w takim samym stylu co lekcje-to tez bardzo wiele daje na początek ?

Redakcja serwisu:

Przetłumaczenie słowa "schlimm" jako "silny" wynika z kontekstu - ból pleców może być "silny", a raczej nie "zły" ani "kiepski". Mając na uwadze praktyczne zastosowanie lekcji, staramy się pokazać w ten sposób w jakich sytuacjach i konkretnych wyrażeniach można użyć tego wyrazu. :)

ST:

Miało być wszystko DOKŁANIE tłumaczone, gdyż są to lekcje do nauki - również poszczególnych słówek! Tym czasem wyraz "schlimm" oznaczający zły, źle, kiepsko itp. został przetłumaczony jako "silny" ! :( Ci co się tak nauczą i będą chcieli pocieszać pacjenta, nie będą wiedzieli, dlaczego ich słowa otuchy nie są odbierane zgodnie z zamierzeniem.... ;(

Grazyna:

Swietna lekcja,dziekuje,pozdrawiam:)

Anna:

A ja trafiłam do pani, która preferuje rozmowy o Mozarcie i Goethem.NIc jej nie jet poza starością i nudą. MOże dacie jakies takie przykłady kulturalnych rozmów z damami?

Barbara:

Nieprawda!Wszysttko zależy od tego jakim autorytetem cieszy się opiekunka.

baśka:

jak z życia. tylko jeszcze nigdy nikomu nie było przykro, że nie przespałam całej nocy to po pierwsze, a po drugie babcia też się nikt nie przejmował i kupowanie nowego materaca trwało by z pół roku..