Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Bądź przewidująca!

Warto pamiętać, że osoby starsze ciężko znoszą wysokie temperatury, dlatego bardzo przydatne będą wyrażenia związane z niesieniem ulgi podczas upałów. Zachęcam Was, by wynotować je i zapamiętać odpowiednio wcześniej!

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 42

Klimaanlage - czyli sposób na letnie upały

Lato, podobnie jak zima potrafią zaskoczyć. Obie z panią Schulz lubimy słońce, ale wysoka temperatura tym razem zdecydowanie gorzej odbijała się na zdrowiu i samopoczuciu mojej Podopiecznej. Musiałam szybko interweniować.

 

1

Był przepiękny, słoneczny dzień. Po tygodniu deszczu było naturalne, że moja podopieczna chciała wyjść na krótki spacer. Właśnie wróciłyśmy z pobliskiego parku, by schronić się przed coraz mocniej prażącym słońcem. Pani Schulz ledwie weszła do salonu, gdy zauważyłam, że chyba nie czuje się najlepiej...

— Frau Schulz, Sie sind ja plötzlich ganz blass geworden. Geht es Ihnen nicht gut? [Frał Szulc, Zi zind ja plycliś ganc blas geworden. Gejt es Inen niśt gut?]
— Pani Schulz, nagle zrobiła się pani całkiem blada. Źle się Pani czuje?
— Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Ich vertrage diese Wärme nicht mehr so gut, wissen Sie? Mein Kreislauf spielt da etwas verrückt. [Oh, mija yst gerade etfas szwindeliś. Iś fertrage dize Werme niśt mea zo gut, wisen Zi? Majn Krajslałf szpilt da etfas ferrykt.]
— Oh, kręci mi się trochę w głowie. Nie znoszę tego upału już tak dobrze, wie Pani? Moje krążenie trochę wariuje.
— Ja, das kann ich verstehen. Ich finde diese Hitze auch unerträglich. Es ist so schwül. Soll ich Ihnen vielleicht ein Glas Wasser bringen? [Ja, das kan iś fersztejen. Iś finde dize Hice ałch unertregliś. Es yst zo szwyl. Zol iś Inen filajśt ajn Glas Wasa bringen?]
— Tak, mogę to zrozumieć. Też uważam, że ten upał jest nie do zniesienia. Jest tak duszno. Mam Pani może przynieść szklankę wody?
— Das wäre sehr lieb. [Das wejre zea lib.]
— Byłoby bardzo miło.
— Vorher legen wir aber Ihre Beine noch etwas hoch. [Forhea lejgen wija aba Ire Bajne noch etfas hoch.]
— Najpierw położymy jednak Pani nogi trochę wyżej.
— In Ordnung. [In Ordnung.]
— W porządku.
— Ich werde auch gleich einmal schauen, ob ich noch einen kleinen Ventilator in der Abstellkammer finde. [Iś werde ałch glajś ajnmal szałen, ob iś noch ajnen klajnen Wentilator in der Absztelkama finde.]
— Zaraz też zerknę, czy znajdę jeszcze jakiś wentylator w pomieszczeniu gospodarczym.
— Einen Ventilator? Haben wir denn so etwas? [Ajnen Wentilator? Haben wija den zo etfas?]
— Wentylator? Mamy coś takiego?
— Ich denke schon. Ihr Sohn hat letzten Sommer einen gekauft. [Iś denke szon. Ija Zon hat lecten Zoma ajnen gekałft.]
— Myślę, że tak. Pani syn kupił jeden ubiegłego lata.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

W pomieszczeniu było sporo sprzętów. Wentylator stał rozmontowany w samym rogu w specjalnym pokrowcu. Chwilę mi zajęło zanim przymocowałam podstawę do korpusu. Dla pewności odkurzyłam jeszcze łopatki i obudowę wiatraka. Obawiałam się jednak, że sam wiatrak będzie mało wydajny przy upałach, a to był dopiero początek lata!

— So, jetzt schalte ich das Gerät an. Merken Sie den frischen Wind, Frau Schulz? [Zo, ject szalte iś das Gerejt an. Merken Zi den friszen Wind, Frau Szulc?]
— Więc teraz włączę urządzenie. Czuje Pani świeży wiatr, Pani Schulz?
— Ein bisschen schon, doch richtig gut funktioniert das Ding nicht. [Ajn bissien szon, doch riśtiś gut funkcjonirt das Ding niśt.]
— Trochę tak, jednak ta rzecz nie funkcjonuje całkiem dobrze.
— Das stimmt. Ich schwitze auch immer noch. Aber ich habe eine Idee. [Das sztymt. Iś szwice ałch yma noch. Aba iś habe ajne Idee.]
— Zgadza się. Ja też nadal się pocę. Ale mam pomysł.
— Eine Idee? [Ajne Idee?]
— Pomysł?
— Ja, wir lassen einfach eine Klimaanlage installieren. [Ja, wija lasen ajnfach ajne Klima-anlage instaliren.]
— Tak, zainstalujemy po prostu klimatyzację.
— Glauben Sie, das macht Sinn? [Glałben Zi, das macht Zyn?]
— Myśli Pani, że to ma sens?
— Natürlich. So könnten wir die Temperatur und die Feuchtigkeit in der Wohnung besser regulieren. [Natyrliś. Zo kynten wija di Temperatur und di Fojśtiśkajt in der Wonung besa reguliren.]
— Oczywiście. Wtedy będziemy mogły lepiej regulować temperaturę i wilgotność w mieszkaniu.
— Hm, wahrscheinlich haben Sie Recht. [Hm, warszajnliś haben Zi Reśt.]
— Hm, prawdopodobnie ma Pani rację.
— Gut, dann werde ich gleich einmal Ihren Sohn anrufen und alles mit ihm besprechen. [Gut, dan werde iś glajś ajnmal Iren Zon anrufen und ales mit im beszpresien.]
— Dobrze, w takim razie zaraz zadzwonię do Pani syna i wszystko z nim omówię.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Poszłam do holu po moją torebkę i notes z kontaktami. Szybko wybrałam numer, by przedstawić mój pomysł, by ulżyć pani Schulz. Miałam nadzieję, że instalacja klimatyzatora nie będzie zbyt kosztowna i przebiegnie sprawnie.

— Hallo Herr Schulz, hier ist Barbara Oleksy. [Halo Her Szulc, hija yst Barbara Oleksy.]
— Witam Panie Schulz, tutaj Barbara Oleksy.
— Guten Tag, wie geht es Ihnen? [Guten Tag, wi gejt es Inen?]
— Dzień dobry, co u Pani?
— Im Prinzip gut, aber es ist schrecklich heiß hier im Haus. Die Wärme ist vor allem für Ihre Mutter eine Belastung. [Im Princip gut, aba es yst szrekliś hajs hija im Hałs. Di Werme yst for alem fyr Ire Muta ajne Belastung.]
— W zasadzie dobrze, ale jest strasznie gorąco tutaj w domu. Upał jest obciążeniem przede wszystkim dla Pana mamy.
— Das kann ich mir denken. Was können wir denn da machen? [Das kan iś mija denken. Was kynen wija den da machen?]
— Mogę to sobie wyobrazić. Co możemy z tym zrobić?
— Ich habe überlegt, ob man nicht eine Klimaanlage einbauen lassen könnte. [Iś habe ybalegt, ob man niśt ajne Klima-anlage ajnbałen lasen kynte.]
— Zastanawiałam się, czy nie można by zainstalować klimatyzację.
— Frau Oleksy, das ist ein super Vorschlag. [Frał Oleksy, das yst ajn zupa Forszlag.]
— Pani Oleksy, to jest świetna propozycja.
— Können Sie sich darum kümmern? [Kynen Zi ziś darum kymern?]
— Czy może się Pan o to zatroszczyć?
— Natürlich. Ich werde gleich einmal meinen alten Kumpel Hans bitten, den Job zu übernehmen. Hans arbeitet für einen Klimaanlagen-Service. Er kennt sich mit dem Einbau, der Reparatur und der Wartung solcher Geräte bestens aus. [Natyrliś. Iś werde glajś ajnmal majnen alten Kumpel Hans byten, den Dżob cu ybanejmen. Hans arbajtet fyr ajnen Klima-anlagen-Zerwis. Er kent ziś mit dem Ajnbał, der Reparatur und der Wartung zolsia Gerejte bestens ałs.]
— Oczywiście. Zaraz poproszę mojego starego znajomego Hansa, żeby zajął się tą pracą. Hans pracuje w serwisie klimatyzacji. Zna się na instalacji, naprawie i konserwacji takich urządzeń.
— Schön. Ich werde es gleich Ihrer Mutter erzählen. [Szyn. Iś werde es glajś Ira Muta ercejlen.]
— Świetnie. Zaraz powiem to Pana mamie.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Okazało się, że na instalację klimatyzacji musimy odrobinę poczekać. W miasteczku było spore zainteresowanie usługami serwisu, właśnie ze względu na falę upałów. Udało się jednak w przeciągu tygodnia zainstalować i uruchomić sprzęt. Byłam bardzo ciekawa jak pani Schulz zareaguje na powiew chłodnego powietrza.

— Na, Frau Schulz, wie geht es Ihnen jetzt? Ist Ihnen immer noch zu heiß? [Na, Frał Szulc, wi gejt es Inen ject? Yst Inen yma noch cu hajs?]
— No więc Pani Schulz, jak się Pani ma teraz? Czy w dalszym ciągu jest pani za gorąco?
— Nein, überhaupt nicht. Ich finde es toll, dass wir die Temperatur nun ganz allein einstellen können. [Najn, ybahałp niśt. Iś finde es tol, das wija di Temperatur nun ganc alajn ajnsztelen kynen.]
— Nie, wcale nie. Uważam, że to jest świetne, że możemy same ustawiać temperaturę.
— Es freut mich, dass Sie zufrieden sind. [Es frojt miś, das Zi cufriden zind.]
— Cieszę się, że jest Pani zadowolona.
— Hm, aber es gibt noch eine Sache, die ich mir jetzt im Sommer wünschen würde. [Hm, aba es gibt noch ajne Zache, di iś mija ject im Zoma wynszen wyrde.]
— Hm, ale jest jeszcze jedna rzecz, której bym sobie teraz latem życzyła.
— Ach ja? Was meinen Sie? [Ach ja? Was majnen Zi?]
— Ach tak? Co ma Pani na myśli?
— Ich meine ein Eis. Ich hätte jetzt richtig Appetit auf ein Vanilleeis mit frischen Erdbeeren. [Iś majne ajn Ajs. Iś hete ject riśtiś Apetit ałf ajn Wanileajs mit friszen Erdberen.]
— Mam na myśli lody. Miałabym teraz na prawdę ochotę na lody waniliowe z świeżymi truskawkami.
— Nichts ist leichter als das! Ich werde Ihnen den leckersten Eisbecher machen, den sie jemals gegessen haben. [Niśts yst lajśta als das! Iś werde Inen den lekersten Ajsbesia machen, den zi jemals gegesen haben.]
— Nie ma nic prostszego! Zrobię Pani najsmaczniejszy pucharek lodów, jaki kiedykolwiek Pani jadła.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Przygoda z klimatyzacją dopiero się rozpoczęła. Ja poszłam przygotować pyszne lody z owocami, a pani Schulz wnikliwie przeglądała uproszczoną instrukcję, raz po raz zmieniając siłę nawiewu. Dla odmiany lody zjadłyśmy w salonie w lekkiej bryzie z klimatyzatora.

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Dopasuj tłumaczenie:

 

A. Im siebten Himmel sein.

1. Robić kwaśną minę.

B. In den Wind reden.

2. Być w siódmym niebie.

C. Vom Regen in die Traufe kommen.

3. Poruszyć niebo i ziemię.

D. Ein Gesicht machen wie drei Tage Regenwetter.

4. Patrzeć skąd wieje wiatr.

E. Den Mantel nach dem Wind hängen.

5. Wpaść z deszczu pod rynnę.

F. Himmel und die Hölle in Bewegung setzen. 6. Jak grochem o ścianę/rzucać grochem o ścianę.

 

 

 

 

Dopisz wyrażenia antonimiczne:

1. Es ist heiss.

  ....................................................

2. Es ist windig.

  ....................................................

3. Es ist bewölkt.

  ....................................................

4. Es ist heiter.

  ....................................................

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
ana:

Bardzo pomocne lekcje ,fajnie przygotowane polecam.

ewa:

Dziekuję za Państwa lekcje.W wolnych chwilach wracam do nich. Są bardzo potrzebne.Potrafie już tworzyć zdania po niemiecku.\nIch grusse Sie herzlich.\n

Beata:

Bardzo przydatne te lekcje,ale też uważam,że zdania nie muszą byc tak rozbudowane,pozdrawiam serdecznie-wogóle temat na czasie,bo za kilka dni wyjezdzam do pracy,a zapowiadają upały i te wyrażenia napewno wykorzystam.

joanna:

Bardzo aktualny temat. Wszystkie tematy zresztą są na czasie i dobrze opracowane . Dziś o wiele szybciej ucze się mówić i mam bogatsze slownictwo dzięki waszym lekcjom ale na samym początku, ok 1,5 roku temu nic nie rozumialam. Pozdrawiam

danuta panasiuk:

Korzystam z lekcjii,dość szybko się uczę,ale uważam,że niektóre zdania powinny być krótsze.z biegiem czasu można je później samemu rozbudować.danka

Anna Glowacka:

Z prawdziwa przyjemnoscia korzystam z Panstwa lekcji.Sa perfekcyjne i bardzo pomocne.Serdecznie dziekuje !