Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Ćwicz zadawanie pytań!

Jak sobie radzisz z zadawaniem pytań po niemiecku? Pamiętaj, że w pytaniu na pierwszym miejscu powinien zawsze być czasownik albo zaimek np. was, wer, wo itp. Spróbuj dzisiaj poćwiczyć w praktyce i zadaj swojemu podopiecznemu jak najwięcej pytań!

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 35

Eine neue Brille - czyli wizyta u okulisty

I znowu przyszła jesień, a z nią długie popołudnia i wieczory, które spędzałyśmy z panią Doris w domu. Starałam się umilać jej czas rozwiązywaniem krzyżówek, wspólnym gotowaniem albo oglądaniem wybieranych przez nią programów. To ostatnie moja podopieczna lubiła najbardziej.

1

Jeden z takich jesiennych wieczorów upłynął nam na porządkowaniu zdjęć w albumach. Kiedy skończyłyśmy, pani Doris przypomniała sobie o upatrzonym wcześniej programie.

— Frau Oleksy, wie spät ist es eigentlich? [Frał Oleksy, wi szpejt yst es ajgentliś?]
— Pani Oleksy, która jest właściwie godzina?
— Es ist gleich viertel nach acht. [Es yst glajś firtel nach acht.]
— Jest prawie kwadrans po ósmej.
— Sehr gut. Können Sie dann bitte den Fernseher anschalten? [Zea gut. Kynen Zi dan byte den Fernzeja anszalten?]
— Bardzo dobrze. Czy mogłaby Pani włączyć telewizor?
— Natürlich. Möchten Sie ein spezielles Programm sehen? [Natyrliś. Myśten Zi ajn szpecjeles Program zejen?]
— Naturalnie. Chciałaby Pani obejrzeć jakiś specjalny program.
— Ja, heute Abend kommt "Das Traumschiff" im Fernsehen. [Ja, hojte Abend komt "Das Trałmszif" im Fernzejen.]
— Tak, dzisiaj wieczorem leci w telewizji "Statek marzeń".
— "Das Traumschiff"? ["Das Trałmszif"?]
— "Statek marzeń"?
— Ja, das ist ein Kreuzfahrtschiff, das um die Welt fährt. Auf dem Boot lernen sich oft neue Leute kennen. Außerdem gibt es immer romantische Liebesgeschichten. [Ja, das yst ajn Krojcfartszif, das um di Welt fert. Ałf dem Boot lernen ziś oft noje Lojte kenen. Ałsadem gibt es yma romantisze Libesgesziśten.]
— Tak, to statek wycieczkowy, który opływa świat. Na statku często poznaje się nowe osoby. Poza tym są tam zawsze romantyczne historie miłosne.
— Wie schön! Das möchte ich unbedingt sehen. [Wi szyn! Das myśte iś unbedingt zejen.]
— Jak pięknie! Chciałabym to koniecznie zobaczyć.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Włączyłam telewizor i ustawiłam odpowiedni kanał. Pani Doris skarżyła się, że jest jej zimno, więc podałam jej ciepły pled. Kiedy "Statek marzeń" się zaczął, okazało się, że starsza pani ma problem z ostrym widzeniem.

— Können Sie bitte noch das Licht anmachen, Frau Oleksy? Ich kann das Bild nicht so gut erkennen. [Kynen Zi byte noch das Licht anmachen, Frał Oleksy? Iś kan das Bild nyśt zo gut erkenen.]
— Czy może Pani jeszcze włączyć światło, Pani Oleksy? Niezbyt dobrze widzę obraz.
— Aber Frau Schulz, es ist doch ganz scharf. [Aba Frał Szulc, es yst doch ganc szarf.]
— Ale Pani Schulz, jest przecież całkiem ostry.
— Wirklich? [Wirkliś?]
— Naprawdę?
— Ja. Brauchen Sie etwa eine neue Brille? [Ja. Brałchen Zi etwa ajne noje Bryle?]
— Tak. Potrzebuje Pani może nowych okularów?
— Hm, bis jetzt dachte ich, dass meine alte Brille noch gut genug ist. [Hm, bis ject dachte iś, das majne alte Bryle noch gut genug yst.]
— Hm, do tej pory myślałam, że moje stare okulary są jeszcze wystarczająco dobre.
— Also ich glaube, dass wir morgen einmal zusammen zum Augenarzt gehen sollten. [Also iś glałbe, das wija morgen ajnmal cuzamen cum Ałgenarct gejen zolten.]
— Więc uważam, że powinnyśmy pójść jutro razem do okulisty.
— Vielleicht haben Sie Recht, Frau Oleksy. Das sollten wir wirklich tun. [Filajśt haben Zi Reśt, Frał Oleksy. Das zolten wija wirkliś tun.]
— Może ma Pani rację, Pani Oleksy. Powinnyśmy to rzeczywiście zrobić.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Pan Heinz podpowiedział mi przez telefon, do którego okulisty powinnyśmy się zwrócić. Pojechałyśmy do niego już następnego dnia.

— Guten Tag, mein Name ist Oleksy. Ich bin die Betreuerin von Frau Schulz. Könnte sie heute bei Ihnen auch ohne Termin behandelt werden? [Guten Tag, majn Name yst Oleksy. Iś bin di Betrojerin fon Frał Szulc. Kynte zi hojte baj Inen ałch one Termin behandelt werden?]
— Dzień dobry, nazywam się Oleksy. Jestem opiekunką pani Schulz. Czy ona mogłaby zostać przyjęta u Państwa dzisiaj bez terminu?
— Natürlich, aber dann müssen Sie ein Weilchen warten. [Natyrliś, aba dan mysen Zi ajn Wajlsien warten.]
— Naturalnie, ale wtedy musi Pani chwileczkę zaczekać.
— Kein Problem. [Kajn Problejm.]
— Żaden problem.
— Geben Sie mir doch bitte die Versichertenkarte. Sie können auch schon im Wartezimmer Platz nehmen. [Gejben Zi mija doch byte di Fer-zisiertenkarte. Zi kynen ałch szon im Wartecyma Plac nejmen.]
— Proszę mi dać kartę ubezpieczeniową. Mogą już Panie usiąść w poczekalni.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Po kilku minutach oczekiwania doktor zaprosił nas do gabinetu.

— Guten Tag, Herr Dr. Weidenschmidt. [Guten Tag, Her Doktor Wajdenszmit.]
— Dzień dobry, doktorze Weidenschmidt.
— Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? [Guten Tag, wi kan iś Inen helfen?]
— Dzień dobry, jak mogę Pani pomóc.
— Ich denke, Frau Schulz braucht eine neue Brille. [Iś denke, Frał Szulc brałcht ajne noje Bryle.]
— Myślę, że pani Schulz potrzebuje nowych okularów.
— Ja, ich sehe manchmal ein bisschen unscharf. [Ja, iś zeje manśmal ajn bissien unszarf.]
— Tak, czasami widzę trochę nieostro.
— Aha, dann werden wir jetzt einmal Ihre Augen untersuchen. Ich werde auch einen Sehtest machen. Ich möchte Ihre Sehstärke bestimmen. Ich muss dabei herausfinden, ob Sie weitsichtig oder kurzsichtig sind. Oder vielleicht sogar beides. [Aha, dan werden wija ject ajnmal Ire Ałgen untazuchen. Iś werde ałch ajnen Zejtest machen. Iś myśte Ire Zejszterke besztimen. Iś mus dabaj herałsfinden, ob Zi wajtziśtiś oda kurc-ziśtiś zind. Oda filajśt zoga bajdes.]
— Aha, w takim razie zbadamy teraz Pani oczy. Zrobię również badanie wzroku. Chciałbym również określić Pani ostrość wzroku. Muszę przy tym stwierdzić, czy jest pani krótkowzroczna czy dalekowzroczna. Czy też jedno i drugie.
— Das verstehe ich nicht. [Das ferszteje iś nyśt.]
— Nie rozumiem.
— "Weitsichtig" heißt, dass Sie weit sehen können, aber nicht auf kurzer Distanz. Also Sie haben zum Beispiel Probleme beim Zeitung lesen. "Kurzsichtig" heißt, dass Sie nicht sehen, was weiter entfernt ist. ["Wajtziśtiś" hajst, das Zi wajt zejen kynen, aba nyśt ałf kurca Distanc. Alzo Zi haben cum Bajszpil Problejme bajm Cajtung lejzen. "Kurc-ziśtiś" hajst, das Zi nyśt zejen, was wajta entfernt yst.]
— "Dalekowzroczna" znaczy, że widzi Pani daleko, ale nie na krótką odległość. A więc ma Pan problem na przykład przy czytaniu gazety. "Krótkowzroczna" znaczy, że nie widzi Pani tego, co jest bardziej oddalone.
— Für mich ist das Fernsehen schwierig. Aber auch beim Kreuzworträtsel lösen habe ich Schwierigkeiten. [Fyr miś yst das Fernzejen szwiriś. Aba ałch bajm Krojcwortretzel lyzen habe iś Szwiriśkajten.]
— Dla mnie trudne jest oglądanie telewizji. Ale też przy rozwiązywaniu krzyżówek mam trudności.
— Aha. Dann sind Sie wahrscheinlich kurzsichtig und weitsichtig. So, können wir mit dem Test beginnen? [Aha. Dan zind Zi warszajnliś kurc-ziśtiś und wajtziśtiś. Zo, kynen wija mit dem Test beginen?]
— Aha. W takim razie jest pani prawdopodobnie krótkowzroczna i dalekowzroczna. Więc możemy zaczynać badanie?
— Ja, bitte. [Ja, byte.]
— Tak, proszę.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
5

Mogłam obserwować, jak doktor Weidenschmidt bada oczy pani Doris za pomocą specjalnej aparatury. Starsza pani dzielnie zniosła badanie. Następnie usiedliśmy, by wysłuchać diagnozy.

— Also Frau Schulz, Sie benötigen wirklich eine neue Brille. Ihre Augen sind ansonsten aber gesund. [Alzo Frał Szulc, Zi benytigen wirkliś ajne noje Bryle. Ire Ałgen zind anzonsten aba gezund.]
— A więc Pani Schulz, rzeczywiście potrzebuje Pani nowych okularów. Ale poza tym Pani oczy są zdrowe.
— Das ist ja schon einmal gut. [Das yst ja szon ajnmal gut.]
— To dobrze.
— Ich schreibe Ihnen Ihre Sehstärke jetzt auf. Mit diesem Papier können Sie zum Optiker gehen. [Iś szrajbe Inen Ire Zejszterke ject ałf. Mit dizem Papir kynen Zi cum Optika gejen.]
— Zapiszę Pani teraz Pani ostrość wzroku. Z tym dokumentem może Pani iść do optyka.
— Und dann? [Und dan?]
— A potem?
— Der Optiker wird Ihnen eine Gleitsichtbrille anpassen. Damit können Sie dann dicht und fern sehen. Meistens müssen Sie beim Optiker aber auch noch einen Sehtest machen. [Der Optika wird Inen ajne Glajtziśtbryle anpasen. Damit kynen Zi dan diśt und fern zejen. Majstens mysen Zi bajm Optika aba ałch noch ajnen Zejtest machen.]
— Optyk dopasuje Pani okulary progresywne. Dzięki temu będzie Pani widziała blisko i daleko. Zazwyczaj musi Pani również u optyka przejść badanie wzroku.
— Aha, bekommt Frau Schulz von Ihnen ein Rezept? [Aha, bekomt Frał Szulc fon Inen ajn Recept?]
— Aha, czy Pani Schulz dostanie od Pana receptę?
— Nein leider nicht. In Deutschland muss man Brillen selbst bezahlen. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht. [Najn lajda nyśt. In Dojczland mus man Brylen zelbst becalen. Di Krankenkasen ybanejmen di Kosten nyśt.]
— Nie, niestety nie. W Niemczech trzeba samemu zapłacić za okulary. Kasa chorych nie ponosi tych kosztów.
— Schade. Trotzdem Danke. Auf Wiedersehen. [Szade. Trocdem Danke. Ałf Widazejen.]
— Szkoda. Mimo to dziękuję. Do widzenia.
— Auf Wiedersehen. [Ałf Widazejen.]
— Do widzenia.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Nowe okulary rzeczywiście bardzo pomogły pani Doris. Ta przygoda nauczyła mnie, by bacznie zwracać uwagę na sygnały wysyłane przez podopiecznych. Warto pytać, gdy zauważy się jakąś zmianę w ich zachowaniu, by szybko postawić diagnozę i w miarę możliwości zaradzić problemowi.

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Połącz skojarzenia:

 

1.

die Sehstärke

a) der Raum, in dem der Arzt die Patienten untersucht
2.

der Sehtest

b) besagt, wie gut oder schlecht die Augen sind
3.

das Sprechzimmer

c) der Raum, in dem die Patienten warten müssen
4.

untersuchen

d) die Versicherung, die medizinische Leistungen bezahlt
5.

kurzsichtig

e) die Person, die Brillen verkauft
6.

die Krankenkasse

f) unklar sehen
7.

der Optiker

g) ein Gerät, mit dem man dicht und weit sehen kann
8.

unscharf sehen

h)

testen, ob ein Patient krank ist
9.

die Gleitsichtbrille

i) ein Test für die Augen
10.

das Wartezimmer

j) eine Plastikkarte für die Krankenversicherung
11.

der Augenarzt

k) man kann gut weit entfernte Dinge sehen
12.

weitsichtig

l) man kann nur dicht gut sehen
13.

das Rezept

m) ein Papier, mit dem es in der Apotheke Medikamente gibt
14.

die Versichertenkarte

n) eine Person, die die Augen in einer Praxis kontrolliert

 

 

 

Znajdź błąd i popraw zdania:

 

1.

Herr Hohlmann, nehmen Sie bitte im Sehtest Platz.

2.

Ich schreibe Ihnen ein Sprechzimmer aus.

3.

Wenn man weitsichtig ist, hat man im Kino Probleme beim Sehen.

4.

Beim Augenarzt kann man eine neue Brille kaufen.

5.

Der Doktor möchte meine Krankenkasse kontrollieren.

6.

Der kurzsichtige Mann braucht eine Lesebrille.

7.

Das Kind benötigt keine Brille, weil es noch sehr unscharf sehen kann.

8.

Der Optiker macht die Untersuchungen in der Arztpraxis.

9.

Die alte Frau hat ihre Sehstärke verloren.

10. In Deutschland bezahlen die Krankenkassen keine Rezepte.

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
k.anna39@wp.pl:

Witam , rozwiązując test na końcu tej lekcji zauważyłam błąd w pytaniu 3 powinna być odpowiedz "a" a nie "c" czy mam racje i jeszcze jedno w jaki sposób mogę rozwiązywać testy bezpośrednio w komputerze ,a nie drukując pozdrawiam ,lekcje są świetne

Redakcja serwisu:

Dziękujemy za zwrócenie uwagi - na pewno poprawimy :) Obecnie rozwiązywać zadania można tylko z pomocą wydruków. Pozdrawiamy serdecznie!

Halina:

Dziękuję bardzo za tę przydatną lekcję( za inne także). Jadę jutro z podopiecznym do jego rodziny mieszkającej w odległym mieście.Bardzo wzbraniałam się przed tą podróżą ze względu na problemy moje ze wzrokiem,zwłaszcza gdy jest ciemno na dworze.Wyjaśniłam mojemu Opa dlaczego niechętnie jadę.I wiem na pewno,że ten temat będzie jutro poruszony przy stole.Po tej lekcji będę mogła użyć odpowiednich słów wyjaśniających moje trudności z prowadzeniem auta

Jadwiga palak:

Wszystkie słowa są niezbędne by się nauczyć mówić w miarę dobrze, ja z początku robiłam selekcję i starałam się zapamiętywać słowa , które moim zdaniem są niezbędne. Drugi raz jestem dopiero w Niemczech i przekonałam się, że wszystkie słowa są potrzebne. Np.myślałam sobie a po co mi głowe zaprzątać ,nazwami : blok wieżowiec dom jednorodziny akademik itp. uznałam,że wystarczy zapamiętać das Haus.Okazało się w prostych rozmowach codziennych, że,są te słowa nezbędne. Babcia mnie pytała czy mieszkam w bloku czy w domku jednorodzinnym, miałam problemy z odpowiedzią, opowiadała mi ,że jej synowie mieszkali w akademikach.Itd

Małgorzata:

Nigdy nie wiadomo.\nMi przydadzą się nowe słówka.\nChyba sama - brauche eine neue Brille.\n

Jolanta:

Temat tej lekcji bardzo mi sie przydal.Dziekuje.