Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Trzymaj emocje na wodzy!

Kiedy pojawiają się nerwowe sytuacje i tematy, które mogą wywoływać różnice zdań, dobór odpowiednich słów jest szczególnie ważny. Staraj się wtedy mówić wyjątkowo wyraźnie i wolno, by to, co mówisz, zostało właściwie zrozumiane przez podopiecznego.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 51

Sauber soll es sein - czyli higiena w pracy opiekuna

Ostatnio podczas rozmowy z moją znajomą, która również pracuje jako opiekunka osób starszych, dowiedziałam się, że ona nie używa płynu dezynfekującego. Wyjaśniłam jej, że same rękawiczki to za mało. Po tej rozmowie postanowiłam opowiedzieć Wam o tym, jak pierwszy raz kąpałam panią Schulz - ona też zdziwiła się widząc moje zabiegi higieniczne.

 

 

1

Jeszcze przed wyjazdem dokładnie zapoznałam się ze wskazówkami dotyczącymi higieny w pracy opiekunki. Mój koordynator dokładnie wyjaśnił mi, że te zabiegi chronią zdrowie moje i podopiecznego. Niestety - dla pani Doris to było coś nowego i nie do końca jej się to spodobało...

— Sagen Sie mal, Frau Oleksy, was riecht denn hier so komisch? Ist das Ihr Parfum? [Zagen Zi mal, Frał Oleksy, was richt den hija zo komisz? Yst das Ija Parfą?]
— Proszę powiedzieć, Pani Oleksy, co tutaj tak śmiesznie pachnie? To Pani perfumy?
— Nein, ich... [Najn, iś...]
— Nie, ja...
— Also, wenn das Ihr Deodorant ist, sollten Sie es schnell wechseln. Es stinkt nämlich fürchterlich. [Alzo, wen das Ija Deodorant yst, zolten Zi es sznel wekseln. Es sztinkt nejmliś fyrśterliś.]
— Więc jeżeli jest to Pani dezodorant, to powinna go Pani szybko zmienić. On strasznie śmierdzi.
— Frau Schulz, das ist kein Parfum. [Frał Szulc, das yst kajn Parfą.]
— Pani Schulz, to nie są żadne perfumy.
— Ja, was ist es denn? [Ja, was yst es den?]
— Tak, a cóż to jest?
— Ich habe mir gerade die Hände desinfiziert. Die Flüssigkeit riecht etwas intensiv. [Iś habe mija gerade di Hende dezinficirt. Di Flysiśkajt richt etfas intenzif.]
— Zdezynfekowałam sobie właśnie ręce. Ta substancja pachnie trochę intensywnie.
— Ach so, aber warum machen Sie denn so etwas? [Ach zo, aba warum machen Zi den zo etfas?]
— Ach tak, ale dlaczego robi Pani coś takiego?
— Naja, damit meine Hände sauber sind und keine Bakterien übertragen werden. [Naja, damit majne Hende załba zind und kajne Bakterien ybatragen werden.]
— No po to, żeby moje dłonie były czyste i nie przenosiły żadnych bakterii.
— Aha. Und jetzt ziehen Sie sich noch Handschuhe an? Sie sind seltsam, Frau Oleksy. [Aha. Und ject cijen Zi ziś noch Handszue an? Zi zind zeltzam, Frał Oleksy.]
— Aha. I teraz zakłada Pani jeszcze rękawiczki? Jest Pani dziwna, Pani Oleksy.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Wzięłam szybko dwa głębokie oddechy i postanowiłam spokojnie wyjaśnić pani Doris, dlaczego higiena jest konieczna w takich sytuacjach. Moja podopieczna jednak coraz bardziej się denerwowała.

— Ich mache das nicht aus Spaß. Das gehört zur Hygiene. [Iś mache das niśt ałs Szpas. Das gehyrt cuła Hygiene.]
— Nie robię tego dla zabawy. To należy do higieny.
— Verstehe. [Ferszteje.]
— Rozumiem.
— Glauben Sie mir, das schützt uns beide vor Krankheiten. Es ist wirklich besser so. [Glałben Zi mija, das szyct uns bajde for Krankhajten. Es yst wirkliś besa zo.]
— Proszę mi uwierzyć, to chroni nas obydwie przed chorobami. Tak jest naprawdę lepiej.
— Ich mag diese Gummihandschuhe aber nicht. Ekeln Sie sich etwa vor mir? [Iś mag dize Gumihandszue aba niśt. Ekeln Zi ziś etfa for mija?]
— Ale ja nie lubię tych gumowych rękawiczek. Może Pani się mnie brzydzi?
— Nein, natürlich nicht. [Najn, natyrliś niśt.]
— Nie, oczywiście, że nie.
— Sie finden mich schmutzig. Richtig? [Zi finden miś szmuciś. Riśtiś?]
— Uważa Pani, że jestem brudna. Prawda?
— Nein. [Najn.]
— Nie.
— Dann brauchen wir diese Gummidinger nicht. [Dan brałchen wija dize Gumidinga niśt.]
— Więc nie potrzebujemy tych gumowych rzeczy.
— Doch, Frau Schulz. [Doch, Frał Szulc.]
— Przeciwnie, Pani Schulz.
— Nein, ich will, ich will, ich will das nicht. [Najn, iś wyl, iś wyl, iś wyl das niśt.]
— Nie, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę tego.
— Verstehen Sie doch, es ist wichtig. [Fersztejen Zi doch, es yst wiśtiś.]
— Proszę zrozumieć, to jest ważne.
— Sie lügen. Ich will sofort mit Ihrem Chef sprechen. Ich werde mich beschweren. Es ist unmöglich, wie Sie mich behandeln. [Zi lygen. Iś wyl zofort mit Irem Szef szpresien. Iś werde miś beszwejren. Es yst unmygliś, wi Zi miś behandeln.]
— Kłamie Pani. Chcę zaraz rozmawiać z Pani szefem. Poskarżę się. To niemożliwe, jak Pani mnie traktuje.
— Frau Schulz, beruhigen Sie sich bitte! [Frał Szulc, beruigen Zi ziś byte!]
— Pani Schulz, proszę się uspokoić!
— Beruhigen? Sie tun ja so, als ob ich die Krätze hätte. [Beruigen? Zi tun ja zo, als ob iś di Krece hete.]
— Uspokoić się? Zachowuje się Pani tak, jakbym miała świerzb.
— Frau Schulz, bitte! [Frał Szulc, byte!]
— Pani Schulz, proszę!
— Ach, da kommt ja mein Sohn. Ich werde ihm sagen, was für ein schlechter Mensch Sie sind. [Ach, da komt ja majn Zon. Iś werde im zagen, was fyr ajn szlechta Mensz Zi zind.]
— Ach, idzie mój syn. Powiem mu, jakim złym człowiekiem Pani jest.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Kiedy pan Hans do nas podszedł, obie byłyśmy już bardzo podenerwowane. Na szczęście, syn mojej podopiecznej stanął po mojej stronie.

— Hans, wir brauchen eine neue Betreuerin. [Hans, wija brałchen ajne noje Betrojerin.]
— Hans, potrzebujemy nowej opiekunki.
— Was? Warum denn das? Ist etwas passiert? [Was? Warum den das? Yst etfas pasirt?]
— Co? Dlaczegóż to? Czy coś się stało?
— Ja. Frau Oleksy will mich nur noch mit Gummi-Handschuhen waschen. [Ja. Frał Oleksy wyl miś nuła noch mit Gumi-Handszuen waszen.]
— Tak. Pani Oleksy chce mnie myć tylko w gumowych rękawiczkach.
— Aber das ist doch gut. [Aba das yst doch gut.]
— Ale to przecież dobrze.
— Gut? [Gut?]
— Dobrze?
— Ja, ich finde es toll, dass sie auf Sauberkeit achtet. [Ja, iś finde es tol, das zi ałf Załbakajt achtet.]
— Tak, uważam, że to super, że zwraca uwagę na czystość.
— Reicht es nicht, wenn sie sich die Hände wäscht? [Rajśt es niśt, wen zi ziś di Hende weszt?]
— Nie wystarczy, jeżeli umyje sobie ręce?
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Po tym pytaniu pan Hans dał mi znak, bym dała im chwilę na rozmowę. Udało mu się szybko przekonać swoją mamę, że moje rękawiczki i płyn do dezynfekcji rąk są dla dobra nas obu.

— Nein, das ist nicht genug - besonders, wenn sie deinen Unterleib wäscht. Schau mal Mama, viele andere Leute müssen sich in ihrem Beruf auch schützen. [Najn, das yst niśt genug - bezonders, wen zi dajnen Untalajb weszt. Szał mal Mama, file andere Lojte mysen ziś in irem Beruf ałch szycen.]
— Nie, to nie jest wystarczające - zwłaszcza, jeżeli myje Twoje podbrzusze. Zobacz mamo, dużo innych ludzi musi w swoich zawodach również się chronić.
— Ach, wer denn? [Ach, wer den?]
— Ach, kto taki?
— Naja, der Zahnarzt trägt einen Mundschutz. Der Bauarbeiter trägt einen Helm, der Polizist eine kugelsichere Weste. [Naja, der Canarct tregt ajnen Mundszuc. Der Bałarbajta tregt ajnen Helm, der Policist ajne kugelzisiere Weste.]
— No, dentysta nosi maseczkę. Budowlaniec nosi hełm, policjant kamizelkę kuloodporną.
— Hm, das stimmt natürlich. [Hm, das sztymt natyrliś.]
— Hm, to się oczywiście zgadza.
— Weißt du Mama, jeder muss in seinem Leben irgendwie auf seinen Körper aufpassen. So tut man sich selbst und auch anderen Leuten einen Gefallen. [Wajst du Mama, jeda mus in zajnem Leben irgendwi ałf zajnen Kyrpa ałfpasen. Zo tut man ziś zelbst und ałch anderen Lojten ajnen Gefalen.]
— Wiesz, mamo, każdy musi w swoim życiu w jakiś sposób uważać na swoje ciało. W ten sposób wyświadczamy przysługę sobie i innym ludziom.
— Na gut, du hast mich überzeugt. So, Frau Oleksy, dann ziehen Sie mal Ihre Handschuhe an! Und geben Sie mir auch ein bisschen von der Desinfektionsflüssigkeit für meine Hände. [Na gut, du hast miś ybacojgt. Zo, Frał Oleksy, dan cijen Zi mal Ire Handszue an! Und gejben Zi mija ałch ajn bissien fon der Dezinfekcjonsflysiśkajt fyr majne Hende.]
— No dobrze, przekonałeś mnie. A więc Pani Oleksy, proszę ubrać swoje rękawiczki! I niech mi też Pani da trochę tego dezynfekującego płynu na moje ręce.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Potem jeszcze od czasu do czasu pani Doris zdarzało się narzekać, kiedy zakładałam gumowe rękawiczki jednorazowe, ale kiedy jej przypominałam argumenty pana Hansa, zawsze zgadzała się, bym ich używała. Z czasem stało się to naturalne i oczywiste dla obu stron.

 

 


Przeczytaj artykuł naszego eksperta „Higiena w pracy opiekuna”. Dowiesz się z niego, dlaczego dbanie o bezpieczeństwo i higienę w opiece nad osobą straszą jest tak ważne i o jakich zasadach nie wolno zapominać.


Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Wybierz poprawną odpowiedź:

1. Was bedeutet das griechische Wort Hygiene?
a) Sauberkeit
b) Krankheit
c) Gesundheit

 

2. Was verstehen Sie unter dem Begriff "antiseptisch"?
a) keimtötend
b) übertragbar
c) geringe Hygiene

 

3. Im welchen Umfeld vermehren sich Schimmelpilze?
a) Trockenheit
b) Feuchtigkeit
c) Niedrige Temperatur

 

4. Wo befindet sich, Ihrer Meinung nach, die größte Zahl von Keimen?
a) auf der Tastatur
b) auf dem Türgriff
c) auf dem Klosettsitz

 

5. Bei welcher Temperatur sollten Handtücher gewaschen werden, um Bakterien zu vermeiden?
a) 30 Grad
b) 50 Grad
c) 60 Grad

 

6. Nach Meinung von Experten, um Schnupfen und Husten zu vorbeugen, sollten die Hände häufig gewaschen werden. Richtig oder falsch?
a) Falsch, häufiges Waschen der Hände hat keinen Einfluss auf die Erkältung.
b) Richtig, häufiges Waschen der Hände hemmt die Bakterienübertragung.

 

7. Häufig werden Haushaltsreiniger  mit desinfizierender Wirkung angeboten. Was meinen Sie zu diesem Thema? Brauchen Sie die Küche und das Bad mit Desinfektionsmitteln zu reinigen?
a) Nein, Desinfektion ist keine Bedingung für Sauberkeit. Herkömmliche Reinigungsmittel reichen völlig aus.
b) Ja, nur regelmäßige Desinfektion kann Sauberkeit garantieren.

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Małgorzata Pietrzak:

Lekcja jak zawsze super opracowana. Bogate słownictwo, dialogi oparte na realiach naszej pracy. A ja zwróciłam uwagę na słowo "komisch" i powiązany dialog. Okazuje się, że Niemcy często używają albo nadużywają to słowo. I nie musi to być akurat duże poczucie humoru.

Grażyna:

Miałam identyczną sytuację w pracy.Dziekuję za lekcję!\n

Kasia D:

Tak , higiena jest bardzo ważna, ale dezynfekcja również. Ich habe mich mit Fusspilz angesteckt. Leczenie trwa długo.\nLekcje są przydatne. Można powtarzać zwroty i rozwijać słownictwo.\nPozdrawiam i dziękuję.\n

ela z zielonej gory:

mnie również się podoba ta strona i również jestem opiekunka ja osobiście używam rękawiczek ponieważ sa one potrzebne fajne slowka i trochę nauki

Redakcja serwisu:

Kasiu - ta odpowiedź jest poprawna. Nie ma potrzeby dezynfekować sanitariatów na co dzień - wystarczą zwykłe środki do czyszczenia łazienek. Pozdrawiamy!

maria:

Opiekuje sie pania trzeci rok jezeli jest potrzeba uzywam rekawiczek nie mam z tym problemu ze strony podopiecznej poniewaz uwazam ta czynnosc za konieczna i tak robilam od poczatku. Bardzo pomocne sa lekcje ktorych temat zwiazany jest z moja praca korzystam z przedstawionego materialu zdobywam wiedze w temacie poprawnego reagowania na zaistniale wydarzenia i dopracowuje poprawne komunikowanie sie w jezyku niemieckim. Pozdrawiam.

Kasia:

Wersja do druku:\ndas Dezinfektionsmittel [der Dezinfekcjonsmytel]\nCzy odpowiedzią w ćw. 7 rzeczywiście jest pkt. a? Cała lekcja o dezynfekcji, a tu na koniec niespodzianka w postaci podkreślonego pkt. a: "nie, nie trzeba dezynfekować" :)

Izabela Dudziak:

Bardzo ciekawa lekcja o higienie na wesoło!\nJestem opiekunką i nie zawsze używałam rękawiczek ze względu na komfort psychiczny moich podopiecznych, jednak ze względu na bezpieczeństwo obu stron warto korzystać z rękawiczek i wprowadzać\nte zasady od początku pobytu w nowym miejscu pracy.\nLekcja ta zawiera praktyczne informacje, z których z pewnością skorzysta wiele opiekunek.\nWspółpracuję z Firmą od lipca 2014 roku i chciałabym tutaj na forum wyrazić swoje zadowolenie i podziękowanie! Serdecznie pozdrawiam!

ania:

Witam,uważam że ta lekcja jest super,a dla mnie jedna z najlepszych.Pozdrawiam i zabieram sie do nauki.

marianna:

Kurs jest idealny dla opiekunek, żałuję że na razie nie mogę wyjechać do pracy z powodu choroby (niespodziewanej), miejmy nadzieje ze się dobrze skończy. Uczę się codziennie z przyjemnością.

lussi:

Ten kurs jest SUPER, a ta lekcja śmieszna i łatwa do zapamiętania. Chwała autorom za te lekcje!

Elżbieta Paś:

Bardzo dobre dialogi,ciekawe słownictwo.\nDla mnie bardzo pomocna jest wymowa podpisywana po polsku oraz tłumaczenie.\nTest sprawdzający wiedzę daje realną ocenę jak dużo nauki pozostaje sobie przyswoić.\nOsobiście jestem pełna optymizmu,że w stopniu komunikatywnym język niemiecki opanuję i chciałabym spróbować pracy jako opiekunka w Niemczech.Mam 53 lata ale taka perspektywa wyjazdu jest dodatkową motywacją do nauki języka niemieckiego.Dziękuję i proszę o następne lekcje.\n