Regulamin Korzystania z Serwisu ATERIMA MED
www.opiekunki.aterima.pl / www.aterima-med.pl

§1

Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, która korzysta z serwisu www.opiekunki.aterima.pl/www.aterima-med.pl
 2. Administratorze – należy przez to rozumieć Grupa ATERIMA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Puszkarska 7m, 30 - 644 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587278, NIP 6793119407,
 3. Stronach – należy przez to rozumieć Użytkownika i Administratora,
 4. Serwisie – należy przez to rozumieć treści udostępnione użytkownikom, do których odsyła domena www.opiekunki.aterima.pl / www.aterima-med.pl

§2

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nie wymaga wniesienia opłat.

§3

Ochrona praw

 1. Treści udostępnione w Serwisie, a w szczególności:
  1. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  2. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
  3. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  4. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  stanowią wyłączną własność Administratora lub przedmiot licencji, lub innego tytułu, którego stroną jest Administrator.
 2. Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie i wykorzystywanie w jakichkolwiek działaniach treści udostępnianych w Serwisie - bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora jest zabronione.
 3. Użytkownikowi nie wolno umieszczać w Serwisie treści: pornograficznych, obraźliwych, wulgarnych, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym lub narodowym, treści uważanych powszechnie za obraźliwe lub naganne moralnie, propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, a także naruszających prawa osób trzecich, w tym dóbr osobistych czy też praw autorskich oraz nakłaniających do popełniania czynów karalnych. W tym wypadku należy brać pod uwagę również przepisy prawne odnoszące się do nieletnich.
 4. Powyższe zobowiązania Użytkownika dotyczą również treści i zdjęć, osiągalnych przez zamieszczone przez Użytkownika odsyłacze (linki).
 5. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego oraz nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje. Zabronione jest również podawanie własnych i cudzych danych osobowych – poza formularzami zamieszczonymi w Serwisie w tym celu przez Administratora.
 6. Zabronione jest bez wyraźnej zgody Administratora publikowanie w Serwisie reklam oraz treści komercyjnych i informacji handlowych przez osoby prywatne oraz podmioty komercyjne, w szczególności prowadzące działalność gospodarczą.

§4

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator ma prawo do zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników tylko w przypadku, gdy jest objęte wolą i porozumieniem obu stron zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem, informacyjnych, marketingowych oraz edukacyjnych.
 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty powiązane lub współpracujące z administratorem danych.
 4. Zakres, sposób, czas i cel przetwarzania danych osobowych strony określą każdorazowo poprzez akceptację przez Użytkownika warunków przetwarzania danych osobowych.
 5. Niezależnie od odrębnych pouczeń Użytkownik, który w toku użytkowania Serwisu wyraził Administratorowi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, ma prawo do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji czy zbiór zawierający jego dane istnieje, oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze,
  3. uzyskania informacji od kiedy przetwarza się w zbiorze jego dane oraz udostępnienia mu w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26 a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  8. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację,
  9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych,
  10. wniesienia do Administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 6. Administrator Serwisu jest równocześnie „administratorem danych” w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., chyba że Użytkownik uzyskał odmienne pouczenie.

§5

Informacje

 1. Treści umieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny.
 2. Administrator dołoży staranności dla zapewnienia aktualności, rzetelności i prawdziwości treści umieszczanych w Serwisie.
 3. W razie wątpliwości co do aktualności, rzetelności i prawdziwości treści umieszczanych w Serwisie Użytkownik może zwrócić się z zapytaniem do Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane na stronach internetowych należących do osób trzecich, do których Użytkownika przekierował odnośnik umieszczony w Serwisie.

§6

Polityka prywatności

 1. Treści i dane przesłane Administratorowi, o ile nie podlegają ochronie wynikającej z ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych będą traktowane jako poufne.
 2. Administrator nie przekazuje osobom trzecim treści i danych przesłanych przez Użytkowników, a w szczególności adresów poczty elektronicznej, chyba że obowiązek wydania tych treści i danych wynika z żądania uprawnionego organu państwowego.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Do oceny praw, obowiązków lub stosunków zobowiązaniowych wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 2. Administrator nie jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostępu do Serwisu i może uniemożliwić do niego dostęp w każdym momencie bez podania przyczyny.
 3. Regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania w Serwisie.
 4. Administrator może w każdym czasie zmienić brzmienie Regulaminu bez podania przyczyny.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.