Niemiecki dla Opiekunek

Najlepszy w Polsce kurs języka niemieckiego
z nagraniami AUDIO dla Opiekunek

Zapisuj nowe zwroty!

Często w pracy opiekunki potrzebna jest znajomość zwrotów związanych z załatwianiem codziennych spraw. Zachęcam do wychwytywania i zapisywania w małym notesiku słówek przydatnych w kontaktach z innymi.

Basia
Pobierz dodatkowe materiały
lekcja 41

Auf der Post - czyli gdzie jest moja paczka?

Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Niemiec, miałam obawy czy poradzę sobie z załatwianiem oficjalnych spraw w urzędach np. na poczcie. Jednak już po pierwszej wizycie wiedziałam, że to nic trudnego, a obsługa jest przyjazna.

 

1

Chciałam się z Wami podzielić pewną sytuacją, kiedy musiałam udać się na pocztę. Mój syn miał w niedługim czasie urodziny i chciałam mu zrobić niespodziankę. Po zakupie prezentów, chciałam czym prędzej wysłać paczkę. Nie byłam jednak pewna, gdzie znajduje się urząd oraz czy zrozumiem, co do mnie mówią obcy ludzie.

— Frau Oleksy, Sie sind ja so gestresst heute. Was ist denn los mit Ihnen? [Frał Oleksy, Zi zind ja zo gesztrest hojte. Was yst den los mit Inen?]
— Pani Oleksy, jest Pani dzisiaj taka zestresowana. Co się z Panią dzieje?
— Mein Sohn hat in zwei Wochen Geburtstag und ich muss noch ein Paket nach Polen schicken. [Majn Zon hat in cfaj Wochen Geburtstag und iś mus noch ajn Paket nach Polen sziken.]
— Mój syn ma za dwa tygodnie urodziny i muszę jeszcze wysłać paczkę do Polski.
— Haben Sie schon alle Geschenke gekauft? [Haben Zi szon ale Geszenke gekałft?]
— Kupiła już Pani wszystkie prezenty?
— Ja, und ich habe sie auch eingewickelt. Sagen Sie, wo ist eigentlich die nächste Post? Ich habe gar keine Briefmarken. [Ja, und iś habe zi ałch ajngewikelt. Zagen Zi, wo yst ajgentliś di nechste Post? Iś habe gar kajne Brifmarken.]
— Tak, już je nawet zapakowałam. Niech mi Pani powie, gdzie właściwie jest najbliższa poczta? Nie mam żadnych znaczków.
— Die Post ist am Markt, links neben dem Rathaus. [Di Post yst am Markt, links nejben dem Rathałs.]
— Poczta jest na rynku, na lewo od ratusza.
— Danke. [Danke.]
— Dziękuję.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
2

Rzeczywiście bardzo szybko odnalazłam urząd pocztowy. Początkowo byłam nieco poddenerwowana. Nie byłam pewna czy paczka dojdzie na czas. Okazało się, że wysłanie paczki poszło szybko i sprawnie. Zaskoczyło mnie także przyjazne podejście urzędniczek.

— Guten Tag, ich möchte gern dieses Päckchen nach Polen senden. [Guten Tag, iś myśte gern dizes Peksien nach Polen zenden.]
— Dzień dobry, chciałabym wysłać tę paczuszkę do Polski.
— In Ordnung. Ich werde es erst einmal wiegen... Aha, 1,7 kg... Das macht dann 8.90 €. [In Ordnung. Iś werde es erst ajnmal wigen…Aha, ein Koma ziben Kilo… Das macht dan acht Ojro nojncyś Cent.]
— W porządku. Zważę ją najpierw… Aha 1,7 kg. To będzie 8,90 Euro.
— Gut. Sagen Sie, wie lange wird es dauern, bis die Post in Krakau ankommt? [Gut. Zagen Zi, wi lange wird es dałern, bis di Post in Krakał ankomt?]
— Dobrze. Proszę mi powiedzieć, jak długo to potrwa, zanim poczta dotrze do Krakowa?
— Ich denke maximal eine Woche. [Iś denke maksimal ajne Woche.]
— Myślę, że maksymalnie tydzień.
— Das ist ganz schön lange. [Das yst ganc szyn lange.]
— To dość długo.
— Ja, aber es ist auch ein Paket. Bei Briefen geht es viel schneller. Außerdem schicken Sie die Post ins Ausland. [Ja, aba es yst ałch ajn Paket. Baj Brifen gejt es fil sznela. Ałsadejm sziken Zi di Post ins Ałsland.]
— Tak, ale to jest paczka. Listem idzie znacznie szybciej. Poza tym, wysyła Pani przesyłkę za granicę.
— Das stimmt. Kann ich auch ganz sicher sein, dass das Paket wirklich ankommt? [Das sztymt. Kan iś ałch ganc zisia zajn, das das Pakejt wirkliś ankomt?]
— Zgadza się. Mogę być całkiem pewna, że paczka rzeczywiście dojdzie?
— Natürlich. Doch wenn Sie auf Nummer Sicher gehen wollen, können Sie Ihre Post per Einschreiben versenden. [Natyrliś. Doch wen Zi ałf Numa Zisia gejen wolen, kynen Zi Ire Post per Ajnszrajben fer-zenden.]
— Naturalnie. Jeżeli chce się Pani zabezpieczyć, może Pani wysłać pocztę listem poleconym.
— Per Einschreiben? Was bedeutet das? [Per Ajnszrajben? Was bedojtet das?]
— Poleconym? Co to znaczy?
— Das heißt, dass der Empfänger unterschreiben muss, wenn er die Post erhalten hat. So haben Sie eine Garantie, dass das Paket nicht bei einer falschen Person landet. [Das hajst, das der Empfenga untaszrajben mus, wen er di Post erhalten hat. Zo haben Zi ajne Garanti, das das Paket niśt baj ajna falszen Per-zon landet.]
— To znaczy, że adresat musi się podpisać, gdy odbiera pocztę. Ma więc Pani gwarancję, że paczka nie wyląduje u złej osoby.
— Ja, das ist gut. Kostet das extra? [Ja, das yst gut. Kostet das ekstra?]
— Tak, to jest dobre. Muszę więcej zapłacić?
— Natürlich. Das macht dann 2.05 € zusätzlich, also 10.95 € insgesamt. [Natyrliś. Das macht dan cfaj Ojro fynf Cent cuzecliś, also zejn Ojro fynfundnojncyś Cent insgezamt.]
— Naturalnie. To jest dodatkowo 2,05 Euro, więc w sumie 10,95 Euro.
— Hier ist das Geld. Ich danke Ihnen. [Hija yst das Geld. Iś danke Inen.]
— Tu są pieniądze. Dziękuję Pani.
— Danke auch und einen schönen Tag noch. [Danke ałch und ajnen szynen Tag noch.]
— Również dziękuję i życzę miłego dnia.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
3

Prawie zapomniałam o wysłanej paczce, kiedy 5 dni później usłyszałam dwonek do drzwi. Byłam pewna, że to sąsiadka, która zapowiadała się z wizytą do pani Schulz. Jakież było moje zdziwienie, gdy w drzwiach stanął listonosz z pakunkiem!

— Guten Tag, was kann ich für Sie tun? [Guten Tag, was kan iś fyr Zi tun?]
— Dzień dobry, co mogę dla Pana zrobić?
— Guten Tag, ich habe ein Paket für Frau Oleksy. [Guten Tag, iś habe ajn Paket fyr Frał Oleksy.]
— Dzień dobry, mam paczkę dla Pani Oleksy.
— Oh, das bin ich. [Oh, das bin iś.]
— Oh, to ja.
— Sehr gut. Können Sie bitte hier mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass Sie das Paket angenommen haben? [Zea gut. Kynen Zi byte hija mit Ira Untaszrift besztetigen, das Zi das Paket angenomen haben?]
— Bardzo dobrze. Czy mogłaby Pani tutaj potwierdzić swoim podpisem, że odebrała Pani paczkę?
— Natürlich. Auf Wiedersehen. [Natyrliś. Ałf Widazejen.]
— Oczywiście. Do widzenia.
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog
4

Byłam bardzo ciekawa, kto i z jakiej okazji przysłał mi paczkę. Nie była bardzo ciężka i wyglądała dziwnie znajomo... Czym prędzej przeszłam do salonu, by móc ją rozpakować. Szybko okazało się, że paczka wcale nie była dla mnie!

— Frau Schulz, ich frage mich, was in diesem Paket ist. [Frał Szulc, iś frage miś, was in dizem Paket yst.]
— Pani Schulz, zastanawiam się, co jest w tej paczce.
— Das möchte ich auch gern wissen. [Das myśte iś ałch gern wisen.]
— Też chciałabym to wiedzieć.
— O nein! [Oh najn!]
— Oh nie!
— Was ist los, Frau Oleksy? [Was yst los, Frał Oleksy?]
— Co się stało, Pani Oleksy?
— Es ist das Geburtstagspaket für meinen Sohn! [Es yst das Geburtstagspaket fyr majnen Zon!]
— To jest paczka urodzinowa dla mojego syna!
— Aber warum ist es wieder zurück gekommen? [Aba warum yst es wida curyk gekomen?]
— Ale dlaczego przyszła z powrotem?
— Ich habe keine Ahnung. Ich muss einmal lesen, was dort geschrieben ist... Oh je, hier steht "Paket nicht zustellbar. Empfänger verzogen." Ich verstehe das nicht! [Iś habe kajne Anung. Iś mus ajnmal lejzen, was dort geszriben yst... Oh je, hija sztejt "Paket niśt cusztelbar. Empfenga fercogen." Iś ferszteje das niśt!]
— Nie mam pojęcia. Muszę najpierw przeczytać, co tam jest napisane... Oh, tu jest napisane "Doręczenie paczki niemożliwe. Odbiorca nieznany." Nie rozumiem!
— Das bedeutet, dass die Adresse nicht stimmt. Ist Ihr Sohn vielleicht umgezogen? [Das bedojtet, das di Adrese niśt sztymt. Yst Ija Zon filajśt umgecogen?]
— To znaczy, że adres się nie zgadza. Może Pani syn się przeprowadził?
— Oh natürlich! Wie konnte ich das vergessen?! Mein Sohn hat seit zwei Monaten eine neue Wohnung. Ich muss noch einmal die richtige Adresse auf das Paket schreiben und schnell wieder zur Post gehen. [Oh natyrliś! Wi konte iś das fergesen?! Majn Zon hat zajt cfaj Monaten ajne noje Wonung. Iś mus noch ajnmal di riśtige Adrese ałf das Paket szrajben und sznel wida cuła Post gejen.]
— Oh oczywiście! Jak mogłam o tym zapomnieć?! Mój syn ma od dwóch miesięcy nowe mieszkanie. Muszę jeszcze raz napisać na paczce właściwy adres i szybko iść znowu na pocztę.
— Ich hoffe, dass Ihr Sohn die Geschenke noch rechtzeitig zum Geburtstag erhält. [Iś hofe, das Ija Zon di Geszenke noch reśtcajtiś cum Geburstag erhelt.]
— Mam nadzieję, że Pani syn otrzyma jeszcze prezenty na czas.
— Ja, das hoffe ich auch... [Ja, das hofe iś ałch...]
— Tak, też mam taką nadzieję...
Ukryj Ukryj Odsłuchaj dialog

Jeszcze tego samego dnia po obiedzie ponownie odwiedziłam pocztę. Przy okienku dyżurowała ta sama urzędniczka i z uśmiechem mnie powitała. Kiedy dowiedziała się, że nadana kilka dni wcześniej przesyłka do mnie wróciła, zaproponowała, by czym prędzej nadać priorytet. Zapewniła, że paczka powinna dojść na czas. Przy okazji przyznała, że jej siostrzeniec niedawno wrócił z wakacji w Polsce. Po powrocie do domu byłam z siebie dumna z dwóch powodów. Po pierwsze, że zdążyłam z wysyłką na czas. Po drugie, że odważyłam się uciąć pogawędkę z zupełnie obcą osobą.
PS. Syn był zachwycony z prezentów.

Rozwiąż przygotowane przez nas ćwiczenia i sprawdź, ile już umiesz!

Z rozsypanych liter utwórz brakujące części słowa:

 

1.

POST ........

EALILIF

2.

POST ........

 

KSETUHC

3.

POST ........

MTA

 

4.

POST ........

OTBE

5.

POST ........ PLETESM
6.

POST ........

BEHRȔG

7. POST ........ DNGENUSUzupełnij brakujące wyrazy:

- Was kann man auf der Post machen?
- Auf der Post kann man:

a)

Pakete ........

b)

........ überweisen

c)

Ein ........ erstellen

 

d)

Briefmarken .......

e) Ein ....... schicken

 

Dodaj komentarz

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dodanie komentarza. Adres e‑mail nie będzie prezentowany na stronie.
Grazyna:

Swietna lekcja,dziekuje,pozdrawiam:)

Teresa:

bardzo państwu dziękuje za lekcje i proszę o następne z każdej dziedziny lekcje oczywiście są przydatne POZDRAWIAM

Roman Bobrolwski:

B.dobre lekcje. Proszę o następne. Pozdrawiam i dziękuję.

robi:

świetna sprawa Wasze lekcje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

aRzet:

Super, bardzo dziękuję, i proszę o więcej

iza:

super lekcje.Proszę o więcej.Dzięki Pozdrawiam.

iza:

Takie lekcje są potrzebne.pozdrawiam

sabina:

Wszystkie lekcje są super, proszę o więcej. Czytając Wasze lekcje sprawdzam jaka jest moja znajomość języka.

Stenia:

Bardzo praktyczne słowa, potrzebne nie tylko podczas wysyłania paczki ale do wykorzystania w innych sytuacjach, Krótkie zdania łatwiej się przyswaja.Z lekcji korzystam chętnie , pogłębiają moją wiedzę. Dziękuję i pozdrawiam

basia:

bardzo dziekuje.podoba mi sie.czy mozna wiecej?

barbara lechmanska:

bardzo podoba mi sie prowadzenie nauki jezyka niemieckiego.

Redakcja serwisu:

Basia - można a nawet trzeba! :) Nowe lekcje publikujemy pod koniec każdego miesiąca. Pozdrawiamy!

Halina:

Jestem zachwycona kolejnymi lekcjami.Pozdrawiam

stenia:

Bardzo dobre lekcje mozna dość szybko i skuteczne uzupelnic swoje braki w jezyku jak i pisanym tak i slownym

Józek Brejwo:

Witam. Lubie czytać wasze strony i lekcje niemieckiego, ale właśnie rozbolała mnie ręka - prawa dłoń, i co wtedy gdy jestem w Niemczech w pracy na umowę zlecenie - wracam do domu do polskiego lekarza czy raczej mogę iść w Niemczech po leki i diagnozę, ale gdzie? proszę o radę, ja podejrzewam że to zapalenie reki z przesilenia gimnastyką i masażami.

Redakcja serwisu:

Panie Józefie,\n\nNajlepiej, gdyby skontaktował się Pan ze swoim pracodawcą, który pokieruje Pana, gdzie należy się udać. Ścieżka leczenie zależy m.in. od ubezpieczenia, jakie Pan posiada.\nJeśli wyjechał Pan z ATERIMA MED, prosimy jak najszybciej skontaktować się z Pana Koordynatorem, który udzieli Panu niezbędnych informacji.\nŻyczymy dużo zdrowia!\n\n

marzena:

Bardzo dziekuje za lekcje,super sama wysylalam wlasnie paczke tule ze do Angli do corki

ewa:

W 5 i 6 ćwiczeniu z rozsypanka brakuje liter - m i ü pozdrawiam

Redakcja serwisu:

@Ewa - dziękujemy, już poprawione :)